OLJE OG GASS

«Ingen olje- og gassinstallasjoner trenger ekstra terrorbeskyttelse»

Terrorøvelse: Forsvaret og norsk politi har hatt flere terrorøvelser ved norske gassinstallasjoner. Her fra øvelsen Gemini 2011 ved Statoils LNG-anlegg på Melkøya i Finnmark. Foto: Torbjørn Kjosvold
Terrorøvelse: Forsvaret og norsk politi har hatt flere terrorøvelser ved norske gassinstallasjoner. Her fra øvelsen Gemini 2011 ved Statoils LNG-anlegg på Melkøya i Finnmark. Foto: Torbjørn Kjosvold

Dette sier Forskrift om objektsikkerhet

Forskrift om objektsikkerhet trådte i kraft 1. januar 2011. I henhold til dette reglementet pålegges virksomheter overfor overordnet departement å foreslå hvilke objekter som er skjermingsverdige etter sikkerhetsloven. Objekteiere som ligger utenfor departementenes styringslinje må følges opp spesielt fra det enkelte departement. I henhold til det samme regelverket påligger det departementene å utpeke objekter innen sitt myndighetsområde, basert på gitte kriterier.

Skjermingsverdige objekter skal klassifiseres som VIKTIG, KRITISK eller MEGET KRITISK,
avhengig av skadepotensial. Ut fra klassifiseringen skal objektene beskyttes med sikkerhetstiltak­ som skal bestå av en kombinasjon av barrierer, deteksjon, verifikasjon og reaksjon, som i sum skal innfri kravene for den aktuelle klassifisering.

Et skjermingsverdig objekt kan være eiendom, områder, anlegg og transportmidler som kan skade rikets selvstendighet og sikkerhet eller andre vitale, nasjonale sikkerhetsinteresser dersom de blir utsatt for terror- og sabotasjeangrep.

Typiske objekter som kan være skjermingsverdige er produksjonsanlegg, infrastruktur­noder, datasentraler, kommandosentraler, arkiver, faste oppholdssteder eller transportmidler for nøkkelpersonell eller symbolpersonell.

Loven skal gjøres gjeldende for disse virksomhetene:

 • Senter for informasjonssikring (NorSIS)
 • Telenor ASA
 • NSB AS
 • Posten AS
 • Avinor AS
 • CargoNet AS
 • Flytoget AS
 • Det Kongelige Hoff
 • Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)
 • Ventelo Networks AS
 • ROM Eiendom AS
 • Aerospace Industrial Maintenanc

 

I et brev til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skriver Olje- og energidepartementet (OED) at ingen olje- og gassinstallasjoner trenger ekstra terrorbeskyttelse.

Begrunnelsene OED kommer med skaper sterke reaksjoner.

NSM er kritisk til at departementet ikke ønsker å peke ut viktig infrastruktur og skjermingsverdige objekter på norsk sokkel og landbasert virksomhet.

– Vi stiller spørsmål ved at departementet mener at det ikke behøver å følge sikkerhetsloven på dette feltet. Etter vår mening er landets olje- og gassinstallasjoner helt klart vital nasjonal infrastruktur som bør sikres, sier avdelingsdirektør Carsten Rapp i NSM.

Les også: Dette er sikkerhetssjefens skrekkscenario

– Trenger beskyttelse

Han sier at det ikke er opp til enkeltsektorer å sette disse bestemmelsene til side.

– Stortinget har bestemt at vital nasjonal infrastruktur skal sikres, blant annet ved bruk av politiets og Forsvarets sikringsstyrker. Og olje- og gassindustrien representerer betydelige verdier som trenger beskyttelse, sier Rapp.

NSM har ansvaret for å utarbeide og forvalte det nye regelverket som skal styrke sikringen av bygg, anlegg og installasjoner mot spionasje, sabotasje og terror. I henhold til den nye forskriften skal alle departementer melde inn de mest kritiske objektene innen sine sektorer til NSM.

Et halvt år på overtid sendte OED et brev hvor det ble slått fast at det ikke er grunnlag for å utpeke skjermingsverdige objekter i norsk olje- og gassvirksomhet. Departementet mente at de økonomiske, miljømessige og tap av liv kun ville få et begrenset omfang ved et terrorangrep.

– I beste fall naivt

– Det er en rekke aspekter innen sikkerhetspolitikk, utenriksrelasjoner, liv og helse, miljøforhold og økonomiske forhold som til sammen gjør at flere olje- og gassinstallasjoner bør sikres.

Rapp sier det er paradoksalt at det allerede brukes såpass mye av politiets og Forsvarets ressurser for å beskytte mot og respondere ved angrep på petroleumsinstallasjoner hvis OED virkelig mener at det ikke er en vital nasjonal sikkerhetsinteresse å beskytte slike installasjoner.

Rådgivingsselskapet Frisch jobber med beredskap og gjennomfører blant annet beredskapsøvelser for selskaper i olje- og gassindustrien. Partner i selskapet, Stein Jacob Frisch, sier det er skremmende at OED konkluderer med at olje- og gassinstallasjoner ikke er skjermingsverdige objekter.

– Både E-tjenesten, NSM og PST nevner petroleumssektoren spesifikt i sine trusselvurderinger. Konklusjonen til OED kan i beste fall kalles naiv. Denne saken illustrerer hvor farlig det er når ansvaret for landets beredskap ikke er samlet på ett sted. I teorien skal Justis- og beredskapsdepartementet ha dette ansvaret, men foreløpig ser det ut til å være på papiret.

Han er kritisk til at det er Olje- og energidepartementet som skal vurdere trusler.

– Forskriften om objektsikring sier at hvert enkelt departement skal utpeke skjermingsverdige objekter innen sitt myndighetsområde. Forutsetningen for at departementene skal greie den jobben er at de har intern kompetanse til å vurdere terrortrusler. Har de ikke det, slik OED har bevist, bør de be Nasjonal sikkerhetsmyndighet om hjelp, sier Frisch.

Les også: Forbereder Norge på cyberangrep

Skremt

Fagforbundet Safe mener også det er oppsiktsvekkende at departementet ikke vil utpeke instal­lasjoner som trenger ekstra sikring mot terror.

– Jeg er veldig overrasket og bekymret over vurderingene departementet gjør. Jeg blir ubekvem på vegne av våre medlemmer som jobber ute på sokkelen. Mange av installasjonene har flere hundre personer om bord. Derfor reagerer jeg veldig sterkt på at de betegner dette som et begrenset antall personer, sier 2. nestleder i Safe, Roy Erling Furre, til Teknisk Ukeblad.

Oversikten over skjermingsverdige objekter er viktig for at både politiet og Forsvaret kan planlegge behovet og vite hvor det er nødvendig å sette inn sikringsstyrker ved et terroranslag. Blant objektene som er definert som skjermingsverdige etter sikkerhetsloven finner man blant annet Flytoget.

Olje- og energidepartementet står fast på at det ikke trengs ekstra terrorbeskyttelse av olje- og gassinstallasjoner.

– Olje- og energidepartementet har i samarbeid med Arbeidsdepartementet foretatt en vurdering av objekter innenfor OEDs ansvarsområde. Denne ble sendt NSM i juni. Vurderingen er gjort i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser og forskrift om objektsikkerhet, skriver kommunikasjonsrådgiver Jon Evang i OED i en epost til Teknisk Ukeblad.

– Olje- og energidepartementet har i samarbeid med Arbeidsdepartementet foretatt en vurdering av objekter innenfor OEDs ansvarsområde. Denne ble sendt NSM i juni. Vurderingen er gjort i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser og forskrift om objektsikkerhet, skriver kommunikasjonsrådgiver Jon Evang i OED i en epost til Teknisk Ukeblad. Terror: I januar ble Statoils gassanlegg i Algerie rammet av et alvorlig terrorangrep.

Les også:

“Skremmesenter” skal gi mer brannsikre plattformer  

Tog er enkle mål for terrorister

USAs kraftnett sårbart for terror