KLIMA

Skjerper krav til bunkerstanker

ENKELT: Kun en stålplate skilte bunkerstankene på Full City da hun gikk på grunn. Dermed gikk det raskt hull på tankene da grunnstøtingen var et faktum.
ENKELT: Kun en stålplate skilte bunkerstankene på Full City da hun gikk på grunn. Dermed gikk det raskt hull på tankene da grunnstøtingen var et faktum.

Forslag til tiltak for sjøsikkerhet:

Etter møte mellom regjeringen og skipsfartsnæringen 5. august, er det enighet om å vurdere følgende:

 • Undersøke muligheten for å forsere tidsplanen for det internasjonale regelverket som nylig er vedtatt i IMO, og som i praksis medfører global utfasing av tungolje.
 • Ta initiativ overfor FNs skipsfartsorganisasjon (IMO) om å utvide de særskilt strenge kravene til drivstoff som innføres i Nordsjøen i 2015 til også å omfatte Norskehavet og Barentshavet.
 • Arbeide for at IMO etablerer bedre kvalitetskrav til drivstoff brukt på skip.
 • Fortsette den sterke innsatsen på forskning og innovasjon i maritim næring, nye miljøløsninger og alternative drivstoffløsninger.
 • Gjennomgå regelverket for krav til språk for ansatte om bord for å sikre bedre kommunikasjon mellom skip og havn/beredskap.
 • Vurdere hvordan man kan styrke kontrollen med overholdelsen av regelverket og vurdere om kravet til los bør økes.

Skipstrafikk

 • Anløp norskregistrerte skip og norskkontrollerte utenlandsregistrerte skip i norske havner i 2008: 21.500.
 • Av disse er 3.765 anløp av tankskip, 1.275 bulkskip og 12.343 stykkgods og andre tørrlastskip.
 • I tillegg kommer utenlandske skip, det vil si eid og registrert utenfor Norge av ikke-norske redere.
 • Bare i Grenlandsområdet er det årlig 9.000 skipsbevegelser, derav 5.000 som krever los.
 • Det var 1 347 skip i den norske handelsflåten i 2008, 33 flere enn i 2007. Økningen i bruttotonnasje var på 3,7 prosent. Antall norskeide skip i handelsflåten var i fjor på 1 155, ifølge SSB. I NIS-registeret var det 110 skip i handelsflåten som var mindre enn fem år gamle i 2008.

Kilder: SSB og Kystverket

Full City

 • Byggår: 1995
 • Verft: The Hakodate Dock Co., Ltd., Japan
 • Flagg: Panama
 • Lengde: 167 meter
 • Bredde: 26 meter
 • Dypgang: 9,6 meter
 • Størrelse: 15.878 bruttotonn/26.758 dødvektton
 • Mannskap: Kinesisk, 23
 • Eier: ROC Maritime Inc
 • Drift: China Ocean Shipping Company (COSCO)
 • Bunkerstank: 1.196 m3
 • Dieseltank: 254 m3
 • Klasseselskap: Class NK

I dag bygges det hundrevis av skip med kun en enkel stålplate mellom flere tonn seig bunkersolje og sjøen. Men fra neste år er det forbudt.

Den internasjonale Sjøfartsorganisasjonen IMO har vedtatt nye krav til skip som leveres etter 1. august 2010: De skal ha dobbel sikring av drivstofftanker som rommer over 600 m 3.

21.000 potensielle farer

Men det tar tiår før alle skip som trafikkerer norske havner vil ha slik sikring. Det kan bli mange Full City-ulykker innen den tid.

Bare i fjor ble det registret 21.500 anløp til norske havner med norskeide og norskkontrollerte skip.

I området der Full City gikk på grunn, det vil si ved Brevik, registrerte Kystverket 9.000 skipsbevegelser, hvorav over halvparten krevde los.NYE REGLER: - Vi jobber for at IMO skal ha et strengest mulig regelverk, sier statssekretær Rikke Lind.
Vil ha med naboer NYE REGLER: - Vi jobber for at IMO skal ha et strengest mulig regelverk, sier statssekretær Rikke Lind. Solum, Stian Lysberg

Vil ha med naboer

Regjeringen hevder at den ikke har tålmodighet til å vente på at alle skip er skiftet ut med nye som har dobbel hud rundt bunkerstanker og at IMO kommer med sine krav om forbud mot bunkersolje fra 2020.

– Vi krever totalt forbud mot bunkersolje for all skipstrafikk i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet fra 2015, og for Svalbard allerede fra 2011. Vi vil ta initiativ til forhandlinger med våre naboland for å få et slikt forbud på plass allerede i 2015, sier statssekretær Rikke Lind til Teknisk Ukeblad.Enkel hud

Det er mange år siden det kom påbud om å bygge skip med dobbel bunn og etter hvert også dobbelt skrog.

Hensikten var å hindre lasten i å komme ut i sjøen og forurense.

Derimot har det ikke vært noen slike krav til bunkerstankene, som ofte plasseres i den doble bunnen, det vil si mellom skipsbunnen og bunnen på lasterommene.

FEIL FOKUS: Teknas generalsekretøær Kåre Rygg Johnsen synes det er rart Norge har strenger krav til offshoresektroren enn til skip som seiler med tusenvis av liter bunkersolje kun beskyttet av et par centimer stålplate.
Tragisk DOBLER: Teknas generalsekretær Kåre Rygg Johnsen mener dobbel barriere for bunkerstanker er bra, men påpeker at det vil ta mange år før det får praktisk konsekvens for miljøet. Camilla Aadland

Tragisk

Generalsekretær Kåre Rygg Johnsen i Tekna synes det var på tide at IMO fikk vedtatt de nye reglene om dobbel beskyttelse av drivstofftanker.

Forbudet gjelder skip som er bestilt etter 1. august 2007 og med levering etter 1. august neste år.

– Det er likevel mange skip som kommer til å trafikkere norske havner og i trange farvann i årevis med enkel hud, sier generalsekretær Kåre Rygg Johnsen i Tekna.

Frivillig sikring

Full City hadde tanker som rommet 1.100 tonn bunkersolje og vel 250 m 3 diesel.

Tankene var plassert i dobbeltbunnen, det vil si mellom bunnen og lasterommene, opplyser klasseselskapet Class NK.

– Det er en svært vanlig måte å plassere drivstofftankene på, sier kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen i Det Norske Veritas.

Svært få skip bygges med dobbel sikring av bunkerstanker. DNV innførte fra januar 2000 en frivillig klasse de kaller Clean Design. Ett av kravene der er dobbel hud rundt drivstofftanker.

Interessen for slike skip er økende. I løpet av ni år er 200 skip bygget etter disse kravene, ifølge DNV.

Konserndirektør Tor C. Svensen og kommunikasjonsdirektr Per Wiggo Richardsen (t.h) i DNVs maritime avdeling. Siden DNV innførte den frivillige klassen Clean Design i januar 2000, har 200 skip blitt bygget etter de strengeste miljøkrav for skip.
Amerikansk studie MILJØBEVISSTE: Konserndirektør Tor C. Svensen og kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen (t.h) i DNVs maritime avdeling. Siden DNV innførte den frivillige klassen Clean Design i januar 2000, har 200 skip blitt bygget etter de strengeste miljøkrav for skip. Tore Stensvold

Amerikansk studie

Sjøfartsdirektoratet opplyser at kravene om beskyttelse av drivstofftanker er et av tiltakene som ble initiert i etterkant av Erika-ulykken utenfor Frankrike i 1999.

Man mente at lekkasje fra drivstofftanker ved kollisjon eller grunnstøting utgjorde en vesentlig trussel mot miljøet, særlig når det gjaldt skip med kapasitet til å transportere store mengder drivstoff.

En amerikansk studie fra 2003, utført av SNAME – US Society of Naval Architects and Marine engineers – konkluderer med at dobbel sikring av drivstofftanker om bord i skip vil føre til drastisk reduksjon i forurensing etter grunnstøtinger og kollisjoner.

Kåre Rygg Johnsen beklager at det har tatt så lang tid å få internasjonal enighet om dobbel barrierer på nybygg.

Henger ikke på greip

I tilfelle grunnstøting er dobbel beskyttelse av tanken viktigere enn å kreve at skip går på diesel i stedet for tungolje.

– Det er disharmoni mellom norske myndigheters holdning overfor oljevirksomheten og skipsfarten. Det er dårlig sammenheng mellom rigide krav til oljevirksomheten langt til havs mens et stort antall skip til enhver tid seiler tett opptil kysten med flere tusen tonn bunkersolje med kun et tynt stålskall mellom giftig bunkersolje og sårbar norsk natur, sier Rygg Johnsen til Teknisk Ukeblad.

Han mener skipstrafikken er en større trussel for miljøet enn oljevirksomhet, enten det er i Nordsjøen eller det tillates utenfor Lofoten og Vesterålen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.