ARKIVNYHETER

Skipsverft i strandsonen

FJORDLANDSKAP: Dette er Nestunet i Kvam. 700-800 meter unna skal et nytt skipsverft bygges. Tilkomstveien vil skade kulturlandskapet og reiselivet på Nes gård, mener en rekke instanser. Verftet skal bygges i en urørt strandsone. Miljøverndepartementet sier likevel ja.
FJORDLANDSKAP: Dette er Nestunet i Kvam. 700-800 meter unna skal et nytt skipsverft bygges. Tilkomstveien vil skade kulturlandskapet og reiselivet på Nes gård, mener en rekke instanser. Verftet skal bygges i en urørt strandsone. Miljøverndepartementet sier likevel ja. Bilde: Nestunet

Miljøverndepartementet har godkjent reguleringsplanen som åpner for nytt skipsverft i Hansvågen i Kvam kommune.

I en urørt strandsone skal Fjellstrand AS bygge to verfthaller på 160 m X 40 m X 40 m, innkvarteringsbrakker, parkeringsplasser, kai- og verftsområde og en flytedokk på 120 X 37 meter.

– Jeg er skuffet og overrasket. Her har det vært politisk råkjør, spesielt fra Senterpartiets side. De har på en primitiv måte presset gjennom saken. Det er ikke tatt hensyn til noe av det faglige, sier Kåre Nes til Teknisk Ukeblad.

– Jeg er overkjørt

Nes driver Nestunet, et gårdsbruk som kombineres med reiselivsvirksomhet. Han er spesielt skuffet over at det billigste veialternativet er valgt, det som går rett ved gården hans.

– Veialternativ A som ble valgt er 11 millioner kroner billigere enn det alternativ B, men det er veldig mye mer skadelig for meg og min virksomhet med gårdsbruk og reiseliv i gamle bygninger. Jeg er fullstendig overkjørt. Olavsrosa fra Norsk kulturarv er ikke så mye verdt lenger nå, sier Kåre Nes.

Ser bort fra innsigelser

Både Fylkesmannen i Hordaland, Riksantikvaren og Statens landbruksforvaltning har kommet med innsigelser mot tilkomstveien til verftet, ifølge Miljøverndepartementets brev til Fylkesmannen. Også Landbruksdepartementet er kritiske til veien.

Nå som Miljøverndepartementet sier ja til skipsverftet, ser de bort fra alle innsigelsene fra disse instansene.

– Det er klart det er problematisk, sier Morten Wasstøl i Miljøverndepartementet til NRK.

– Primitivt maktspill

– Det er nettopp i slike enkeltsaker at man ser regjeringens helhetlige politikk på de forskjellige områdene. Dette er et stjerneeksempel på forskjellen mellom fagre ord og det som faktisk skjer. Her ser vi det primitive politiske maktspillet, sier Nes.

Veialternativet som ble valgt i Kvam betyr at den eksisterende lokalveien forbi Nes gård og Nesvatnet blir utvidet. Fylkesmannen mener dette vil føre til landskapsinngrep og tap av biologisk mangfold.

Flere kritiske instanser

Statens landbruksforvaltning mener at alternativet ikke er tilrådelig når det eksisterer et reelt alternativ.

Direktoratet for Naturforvaltning støtter innsigelsen mot veien på grunn av høy konflikt med naturverdier, kulturmiljø og landskap.

Riksantikvaren er motstander mot veien som er valgt, og viser til kulturminneverdier av nasjonal interesse knyttet til landskap og kulturmiljø rundt Nes gård.

Også Landbruks- og matdepartementet er kritiske til veien. Ifølge miljøverndepartementets brev viser de til "(...)Landbruksdirektørens, Statens Landbruksforvaltnings og Riksantikvarens vurderinger og deler deres syn på de uheldige konsekvenser for kulturlandskapet, gårdsmiljøet og reiselivsbedriften som veialternativ A vil innebære."

Negative konsekvenser

Miljøverndepartementet sier ja til veialternativ A selv om det påvirker Nes gård. "Veien vil også ha negative konsekvenser for viktige naturtyper og biologisk mangfold knyttet til kulturlandskapet," skriver departementet selv.

Alternativ B er dyrere, og det er også miljøkonflikter knyttet til dette alternativet.

Bryter med politikken

De statlige instansene har ikke levert noen formell innsigelse på selve verftet i Hansvågen, men er likevel kritiske til plasseringen. Departementet skriver selv at "viktige naturtyper og rødlistearter" vil bli berørt.

Ifølge Fylkesmannens miljøvernavdeling er etableringen av selve verftet i strid med nasjonal politikk for ivaretakelse av biologisk mangfold, og tiltaket vil få negative konsekvenser for landskap, naturmiljø og kulturmiljø.

Riksantikvaren er ikke mot byggingen av selve skipsverftet, men påpeker at tiltaket ”tar hull på” ei strandlinje som i dag er uten større tekniske inngrep og uten vei langs fjorden.

Direktoratet for Naturforvaltning mener skipsverftet i Hansvågen har et høyt konfliktnivå med store negative konsekvenser for naturmiljø, kulturmiljø og landskap.

Sier likevel ja

Miljøverndepartementet har likevel kommet til at skipsverftet får ja. "En lokalisering av et nytt skipsverft uten inngrep i strandsonen er ikke realistisk," heter det i brevet til Fylkesmannen, og videre:

"I departementets avveininger er det videre lagt avgjørende vekt på de positive virkningene en slik etablering vil kunne få for videreutvikling av Fjellstrand AS som en lokal hjørnesteinsbedrift og for den store betydningen en slik etablering vil kunne få for arbeidsplassutviklingen i kommunen."

Få arbeidsplasser

Departementet har lagt vekt på de positive virkningene etableringen kan få for både Fjellstrand AS som hjørnesteinsbedrift og for arbeidsplasser.

Kåre Nes frykter at det ikke vil komme noen nye arbeidsplasser til kommunen når det nye verftet er på plass.

– Det er ikke synliggjort noen analyse av at dette blir en verdi for lokale arbeidsplasser. Det er etablert en brakkerigg med plass til 150 utenlandske arbeidere på dagens verft. Blir dette verftet etablert ser jeg for meg at dette fortsetter etter den modellen. Jeg ser ikke for meg flere arbeidsplasser, sier Nes.

Dagens skipsverft ligger 7-8 kilometer unna. Det har ikke vært diskutert om dette kan moderniseres i stedet for å bygge nytt.

Leverte tilbake pris

Det finnes likevel en mulighet for at protestene blir hørt. Blir ikke verftet bygget innen fem år, bortfaller Miljøverndepartementets tillatelse.

I mellomtiden vil Kåre Nes levere tilbake prisene han har fått for næringsvirksomheten på Nestunet i Kvam, blant annet Fylkesmannens kulturlandskapspris som han fikk i 2002.

– I går reiste jeg inn til fylkesmann Svein Alsaker og leverte tilbake prisen. Jeg la prispengene på 10.000 kroner pluss 1000 kroner i rente på lunsjbordet hans, sier Nes.

– Dette er en særsak i norsk arealforvaltning, legger han til.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.