INDUSTRI

Regjeringen «uten industripolitisk profil»

MANGLER INDUSTRIPOLITIKK: Høyre etterlyser en næringspolitikk fra regjeringen. I dag la de fram sitt alternative statsbudsjett.
MANGLER INDUSTRIPOLITIKK: Høyre etterlyser en næringspolitikk fra regjeringen. I dag la de fram sitt alternative statsbudsjett. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Kjetil Malkenes Hovland
18. nov. 2010 - 14:28

Høyre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett for 2011, og går samtidig til angrep på regjeringens industripolitikk, som de mener ikke eksisterer.

«Norge er på vei mot et veiskille, hvor vår velferdspolitikk i fremtiden bare kan opprettholdes og utvikles dersom de skattebetalende bedriftene, arbeidstakerne og inntektsbringende næringer styrkes. At budsjettet for 2011 ikke er et næringsbudsjett, viser reaksjonene fra næringslivet tydelig. Norsk industri karakteriserte for eksempel budsjettet som et «budsjett uten industripolitisk profil»,» skriver Høyre i sitt alternative statsbudsjett.

De peker på at inntektene fra petrosektoren går ned fram mot 2025, og at utgiftene til pensjoner, helse- og eldreomsorg øker. De mener staten må øke verdiskapningen for å få opp skatteinntektene.

0,09 prosent flere skjemaer

Høyre mener det er for mye byråkrati i Norge, og viser i den sammenheng til at Stoltenbergs regime har økt skjemaveldet med 0,09 prosent de siste fire årene.

Partiet vil stimulere til gründervirksomhet, og drar fram en tradisjonell oppskrift: å kutte skatter og avgifter.

«Høyre vil trappe ned formuesskatt og arveavgift. 99 % av landets bedrifter er små og mellomstore. Da er det selvforklarende for den som vil se at det er eierne, som sitter med ideene, kunnskapen og tiltakslysten, som må pleies til videre drift,» skriver partiet.

Høyres smørbrødliste

Partiet kaster ikke store summer inn i industripolitiske virkemidler i sitt alternative budsjett, men presenterer følgende ønskeliste nå før jul:

  • Det må bli mer lønnsomt å jobbe
  • Det må bli enklere å drive bedrifter og det må bli mer lønnsomt å eie
  • Det skal bli enklere å drive ved at vi reduserer skjemaveldet – og vi har en klar ambisjon om at skjemaveldet må reduseres med 25 pst. Høyre vil blant annet fjerne revisjonsplikten for små selskaper, redusere oppbevaringsplikten etter bokføringsloven, innføre en forenklet aksjelov for små selskaper. Resultatet etter Stoltenberg-regjeringen er at skjemaveldet har ØKT med 0,09 prosent fra 2006
  • Det skal bli mer lønnsomt å drive næringsvirksomhet ved at vi senker skattene og vi vil innføre et såkalt investeringsfond for selvstendig næringsdrivende som innebærer at de kan investere i egen drift på vilkår likere de for aksjeselskaper
  • Det skal innføres en ja-kultur i hele forvaltningen. Det må bli enklere å få sette i gang virksomhet
  • Det skal bli mer attraktivt å være eier i Norge. Høyre vil trappe ned formuesskatt og arveavgift. 99 % av landets bedrifter er små og mellomstore. Da er det selvforklarende for den som vil se at det er eierne, som sitter med ideene, kunnskapen og tiltakslysten, som må pleies til videre drift

Høyres alternative tall

Dette er Høyres næringspolitiske prioriteringer, i tillegg til en «kraftig forbedring av rammebetingelsene for norske bedrifter gjennom lavere skatter, bedre støtte og stimulering til FoU-aktivitet og et samferdselsløft.»Ungt Entreprenørskap

10 mill kr

BIA – Forskningsrådet. Satsning på næringsrettet, brukerstyrt forskning og innovasjon

25 mill kr

Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats gjennom Skattefunn

40 mill kr

Støtte til organisasjoner m.m.

0,6 mill kr

Oppsyn i statsallmenninger – til fjellstyrene

5 mill kr

Konkurransetilsynet

3 mill kr

Klagenemda for offentlige innkjøp – KOFA

3 mill kr

Innovasjon Norge, øke rammene for den landsdekkende innovasjonslåneordningen med 100 mill kr

33 mill kr

Innovasjon Norge

10 mill til kategori ”innovasjon møbel” og 15 mill til satsing på miljøteknologi, maritim næring

25 mill kr

Nettverk, profilering og reiseliv

10 mill kr

FoU-kontrakter

25 mill kr

Genbank for villaks

26,5 mill kr

Markedsføring av fisk som mat i Norge

10 mill kr

Likestille snøscooter/traktor i avgiftsbehandling

16 mill kr

Les mer om: