KLIMA

Overoppfyller mål for NOx-reduksjon

En fiskebåtskipper reduserte drivstofforbruket etter å ha installert et økonometer. Da la han om kjørestilen og sparte 10 prosent drivstof. Det blir mindre NOx-utslipp og dermed lavere avgifter.
En fiskebåtskipper reduserte drivstofforbruket etter å ha installert et økonometer. Da la han om kjørestilen og sparte 10 prosent drivstof. Det blir mindre NOx-utslipp og dermed lavere avgifter.Bilde: Tore Stensvold

Hva er NOx?

  • Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.
  • NOx er avgasser som utskilles ved forbrenning av olje og gass. Utslippene kan reduseres ved forbedring av forbrenningsprosessene eller ved montering av renseutstyr, blant annet bruk av katalysator, som har redusert NOx-utslippene fra veitrafikken.
  • Utslippsreduksjonene som følger av avtalen vil først og fremst gjelde for skipstrafikken og fiskeflåten, men også for fastlandsindustrien og petroleumsvirksomheten offshore. Eiere av skip kan redusere utslipp ved å montere renseutstyr, oppgradere motoren eller gå over fra diesel til gass som drivstoff.
  • Gjennom Göteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til å redusere de samlede årlige utslippene av NOx til maksimalt 156000 tonn. Målet for NOx-avtalen er å redusere de årlige utslippene av NOx med om lag 30 000 tonn. Utslippene fra virksomheter som kan slutte seg til avtalen er om lag 124 000 tonn, slik at reduksjonen utgjør en fjerdedel av disse utslippene. Avtalen gjelder for 2008, 2009 og 2010, med 2011 som et gjennomføringsår.


Kilde: NOx-fondet

ÅLESUND: På kort tid er næringslivets og myndighetenes spleiselag for å få ned NOx-utslippene blitt en suksess.

I mai i år ble miljøavtalen mellom regjeringen og 14 næringsorganisasjoner undertegnet.

Målet er kutt i NOx-utslipp med 30. 000 tonn i året innen 2012. Målet for 2008 ble satt til 2000 tonn.

Allerede er det meldt inn kutt på 2540 tonn, og mer vil det bli.

Betaler tilbake

Miljøavtalen betyr at NOx-avgiften fra bedriftene som har undertegnet avtalen, innbetales til et fond. Bedriftene kan deretter søke om støtte til NOx-reduserende tiltak. Støtten kan dekke opptil 90 prosent av kostnadene.

Næringslivet fryktet at NOx-avgiften skulle forsvinne inn i statskassa uten effekt på utslippene. Fondet på 1,5 milliarder kroner sørger for at det ikke skjer.

– Dette må sies å være en formidable suksess, sier Geir Høibye, daglig leder i NOx-fondet.

If you can't beat them...

Fiskebåtrederne kjempet med nebb og klør mot NOx-avgiften, som spesielt rammer skip som går på tung diesel. Fiskeflåten fryktet konkurser.

Da avtalen ble undertegnet, var fiskebåtrederne på pletten og er nå ivrige søkere til fondet.

Flinke fiskere

Ett av de første prosjektene som fikk støtte, var til en fiskebåtskipper som installerte et økometer. Så fort han ga gass, viste måleren hvor mye mer drivstoff han brukte, og dermed utslippene. Ved å følge med på økometeret la han om til et mer økonomisk kjøremønster. Besparelsen ble 10 prosent drivstoff.

Økometeret kostet 300.000 kroner. Dermed sparer han drivstoff, får redusert NOx-avgift og fikk støttet installasjon av økometer med mellom 80 og 90 prosent. Nå er det blitt konkurranse mellom flere skippere om å kjøre mest mulig drivstoffvennlig.

Les også: Fiskeflåten ivrig på NOx-reduksjon

Resultatorientert

NOx-fondet er lite byråkratisk og behandler søknader fortløpende. Resultatet legges utpå hjemmesidene www.nho.no/nox

– Vi har styremøter hver måned, og da behandler vi søknadene som er kommet inn siden forrige møte. Det eneste vi krever, er at reduksjonene skal være dokumenterbare. Det Norske Veritas er engasjert til å verifiserer effekten av tiltakene, sier Høibye.

Nær 1000 tonn over

Siden oppstarten i mai, har fondet fått 66 søknader som innebærer 4.000 tonn NOx- reduksjon. Minst 2.500 av dette/det godskrives på 2008-kvoten. I tillegg vet Høiby at StatoilHydro har satt i verk tiltak for å kutte 350 tonn, men har foreløpig ikke sendt inn søknaden.

NOx-fondet betaler pr. kg redusert utslipp. Det er 464 bedrifter som omfattes av Miljøavtalen. Disse står for nesten 95 prosent av NOX-utslippene i de sektorene som omfattes av avgiften.

De som er med i avtalen får et avgiftsfritak på 15,39 kroner pr. kg NOx.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.