Krever forlenget fritak fra elavgiften

Norsk Industri frykter for lønnsomheten i treforedlingsindustrien.

Krever forlenget fritak fra elavgiften
Det blir vanskeligere å drive lønnsomt for Norske Skog og andre treforedlingsbedrifter om de ikke får forlenget ordningen med fullstendig fritak fra elavgiften. Bilde: Øyvind Lie

ELAVGIFTEN

  • Ordinær sats for elavgiften i Norge er 2013 er 11,61 øre/kWh.
  • Kraftintensive industriprosesser er fritatt for avgift. Fritaket gjelder bruk av kraft til kjemisk reduksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser. Dette innebærer at det meste av elektrisitetsforbruket i metallindustrien, sementindustrien og deler av kjemisk råvareindustri ikke ilegges avgift.
  • Øvrig industri, bergverksdrift, petroleumsutvinning og fjernvarmeproduksjon ilegges avgift med lav sats på 0,45 øre per kWh for selve produksjonsprosessen. Etter vedtak i Eftas overvåkningsorgan Esa kan den reduserte satsen ikke settes lavere enn 0,5 euro per MWh (om lag 0,4 øre per kWh). Dette samsvarer med minstesatsene i EUs energiskattedirektiv. ESAs godkjennelse gjelder fram til 30. juni 2014.
  • I utgangspunktet omfattes produksjonsprosesser i treforedlingsindustrien av den reduserte satsen på 0,45 øre/kWh. Esas retningslinjer for statsstøtte åpner imidlertid for fullt avgiftsfritak for energiintensive bedrifter dersom disse gjennomfører miljøtiltak som minst tilsvarer effekten av avgiftssatsen.

KIlde: Arntzen de Besche

Treforedlingsindustrien i Norge har hatt fritak for elavgiften siden 2005. Betingelsen for å få fritaket er at bedriftene deltar i et program for energieffektivisering hvor de etablerer systemer for energiledelse og gjennomfører tiltak for å effektivisere el-bruken (se faktaboks).

Fritaket fra elavgiften har vært notifisert til Eftas overvåkingsorgan ESA. Men godkjennelsen derfra løper ut 30. juni 2014. For å få videreført ordningen kreves det renotifisering.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk Industri mener arbeidet med renotifisering haster.

«Det er svært viktig at myndighetene starter dette arbeidet allerede nå og at effekten av energieffektiviseringsordningen dokumenteres gjennom en rapport fra NVE [Norges vassdrags- og energidirektorat]», skriver han i et brev sammen med Fellesforbundet til Olje- og energidepartementet og til Finansdepartementet.

Les også: Norwea advarer Siv Jensen mot å ikke høre på Stortinget

Presset bransje

Ifølge brevet er det svært viktig at fritaket videreføres.

«I en presset bransje er dette et av de viktigste tiltakene som kan bidra til å opprettholde konkurransekraften til denne industrien i Norge, samtidig som dette bidrar til å sikre fortsatt aktivitet i hele den skogbaserte verdikjeden», heter det i brevet.

– Det er veldig viktig fordi treforedlingsindustrien er en del av den kraftforedlende industrien, og våre bedrifter er avhengig av samme vilkår som andre EØS-land, sier Lier-Hansen til Teknisk Ukeblad.

Han har tro på at ordningen vil bli renotifisert.

– Hvis ikke, vil det være dramatisk. Da vil vi få en betydelig ekstraregning gjennom en økning i elavgiften. Treforedlingsindustrien er en tøff bransje hvor marginene ikke er gode. Uten en forlengelse av unntaket vil vi nok oppleve at bedrifter som i dag er oppegående vil få problemer, sier Lier-Hansen.

Les også: Nå godtar Statkraft offentliggjøring av vindkraftproduksjonen på timesnivå

Under vurdering

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet understreker at en videreføring av fritaket blant annet forutsetter at det kan skje innenfor rammen av EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

«Spørsmålet er for tiden under vurdering i Finansdepartementet med sikte på en avklaring i Revidert nasjonalbudsjett. Konkurransekraft for norske arbeidsplasser er viktig for denne regjeringen», skriver Næsje i en epost til Teknisk Ukeblad.

Les også:

Hemmelig dokument kan vise at elektrifisering er mye billigere enn selskapene påstår

Nytt vannkraftsenter skal lokke ungdom vekk fra oljebransjen