PRODUKSJON

Kostbar NOx-avgift skaper reaksjoner

Ole K. Helgesen
26. juni 2006 - 08:30

NOx

Nitrogenoksid (NOx) er en nitrogenforbindelse som bidrar til forsuring. I Norge er kildene til utslipp av nitrogenoksid (NOx) først og fremst forbrenning av fossilt brensel i industri, offshore oljeaktivitet og mobile kilder på land og til havs.

Kilde: miljøstatus.no

Gøteborg-protokollen

Ifølge Gøteborg-protokollen kan Norge i 2010 maksimalt slippe ut 156.000 tonn NOx. Det betyr en utslippsreduksjon på 30 prosent målt i forhold til utslippsnivået i 1990 og 29 prosent i forhold til 2003.

Regjeringen varsler i det reviderte nasjonalbudsjettet at de tar sikte på å innføre en avgift på utslipp av nitrogenoksider (NO x) fra 1. januar 2007.

Avgiften skal bidra til at utslippene kommer ned til 156.000 tonn i 2010, slik at Norge kan oppfylle sine miljøforpliktelser i Gøteborg-protokollen.

Uten nye virkemidler og tiltak ligger utslippene an til å bli 22 prosent høyere.Vil true arbeidsplasser

– Vi erkjenner at NO x-utslippene ikke reduseres fort nok. Likevel mener vi at en slik avgift er feil virkemiddel. Kostnadene vil bli så store at mange arbeidsplasser vil bli truet, sier spesialrådgiver Geir Høibye i NHO.

Det har blitt antydet at avgiften skal ligge på 50-60 kroner per kilo NO x. Ifølge NHO vil dette gi en avgiftsbelastning på omkring 10 til 12 milliarder kroner årlig for bedrifter innen prosessindustrien, oljenæringen og transportnæringen.

– For mange vil det ikke være mulig å bære en slik ekstra kostnad, sier Høibye.Bedre med fond

NHO mener etablering av et tverrsektorelt fond er et mye bedre virkemiddel.

– Et slikt fond vil bruke sine midler til å redusere utslipp der det koster minst. Fondet bør legges ned når miljømålene er oppfylt.

Norsk Industri har også reagert på forslaget. I et brev til finanskomiteen skriver organisasjonen at en eventuell innføring av en NO x-avgift vil føre til en uakseptabel forverring av prosessindustriens internasjonale konkurranseevne uten at miljømålet nås.

– For enkelte bedrifter kan kostnadsbelastningen overstige flere titalls millioner kroner avhengig av avgiftssats. Norsk Industri ønsker å utrede en fondsløsning tilsvarende den bedriftene har for SO 2 sammen med myndighetene. Dette er noe som vil være et langt mer miljø- og kostnadseffektivt virkemiddel, heter det i brevet.