INDUSTRI

Dropper mobilt flomvern

BEDRE VERN: Dette utstyret fra AquaFence er et eksempel på hvordan verdier raskt kan vernes mot flom.
BEDRE VERN: Dette utstyret fra AquaFence er et eksempel på hvordan verdier raskt kan vernes mot flom.

Mer flom

FNs klimapanel (IPCC) har i sine rapporter slått fast at verden må forberede seg på mer flom i framtiden, som følge av klimaendringer.

En studie gjennomført av den sveitsiske forsikringsgruppen Swiss Re viste at mer enn 7000 mennesker mistet livet som følge av flom i verden i fjor. Det utgjør en tredjedel av alle som mistet livet i naturkatastrofer (stormer, jordskjelv, tørke og ekstrem kulde eller hete) i 2006.

Siden 1950 har antall registrerte flommer på verdensbasis økt jevnt. Som et resultat, har NVE laget flomsonekart for utsatte vassdragsstrekninger i Norge. Kartene skisserer hvor vannstanden vil gå ved økt nedbør og er ment å være til hjelp for kommunene i arealplanlegging.

Slik fungerer det

AquaFences mobile flomvern består av to finérplater; den ene ligger horisontalt og den andre vertikalt. Under den horisontale platen ligger et element som gjør at dess mer vann som kommer inn, dess større press på elementet og dess tettere blir det.

Flomvernet er 1,2 meter høyt og kan monteres på kort tid ved varslet flom. Når flommen er over, demonteres det.

AquaFence jobber nå mye med å sikre bygninger som følge av økende tendens til styrtregn. Ifølge deres egen beredskapsplan vil det ta om lag 30 minutter å beskytte en bygning med det mobile flomvernet.

AquaFence har en teststasjon i England, der produktet har blitt utsatt for ekstreme vannmengder – og tålt det.

Oppfinneren Thor Olav Rørheim fra Fredrikstad har utviklet produktet i samarbeidet med Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås.

Internasjonalt marked

AquaFence fikk i sommer en kontrakt med byen Mount Vernon i Washington, USA, om et semimobilt flomvern.

Det vil si en permanent del som er et fundament og en mobil del. Det norske flomvernet skal beskytte sentrum i Mount Vernon når elven Skagit går over sine bredder. Flomvernet skal erstatte sandsekker.

AquaFence er spent på utviklingen i det amerikanske markedet og har beregnet at de kan selge seg inn på 11 000 potensielle steder i USA.

Mens selskapet møter konkurranse fra andre produkter på det internasjonale markedet, er det ifølge AquaFence lite konkurranse i Norge om utviklingen av tekniske flomvernløsninger.

Store ødeleggelser kan unngås med et effektiv flomvern. Det betyr penger spart.

– Skadeutbetalinger i millionklassen kunne vært hindret dersom norske kommuner i større grad tok i bruk vårt produkt, sier direktør Sigurd Slåttland i AquaFence.

Selskapet tilbyr et mobilt flomvern som består av finérplater som er konstruert slik at de effektivt hindrer vannet i å trenge over eller gjennom.

Rask montering

Oppfinnelsen er sammenleggbar og 10 personer kan montere 100 meter i løpet av en time.

– Vi mener vår oppfinnelse kunne hindret skader i Oppland tidligere i måneden, sier Slåttland.

Men mens flomvernsystemet har fått innpass på de amerikanske, britiske og europeiske markedene, er det foreløpig bare Skedsmo kommune og et området langs Akerselva i Norge som har tatt det i bruk.

– Rart, mener AquaFence.Modne for flomverk

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har fulgt AquaFence siden oppfinner Thor Olav Rørheim lanserte sitt flomvern for fem år siden.

– Der systemet er egnet og svarer seg prismessig, burde det nå kunne tas i bruk, sier sjefingeniør Roar Øvre i NVE. Selv om Øvre gir AquaFence rett i at mobilt flomvern egner seg flere steder enn i Lillestrøm, mener Øvre at det har klare begrensninger.

– Det krever stilleflytende elver og innsjøer. Man må også gjennomføre et visst forarbeid og sørge for et godt fundament. Systemet kan egne seg i tettbygde områder der permanente flomsikringstiltak som flomverk og diker ikke er hensiktsmessig, sier Øvre.

Sommerflom

Han mener at mobile flomsikringsløsninger kan brukes til å sikre steder som ble rammet av flom i begynnelsen av juli. Det gjelder blant annet vassdrag som Drammenselva og Numedalslågen.

Men NVE er enige i at AquaFences produkt og lignende mobile flomsikringsprodukter i større grad kan brukes til å sikre bygninger og spesielle områder som krever midlertidig sikring.

AquaFence bestrider at flomvernet deres krever fundamentering.

– Vi har utviklet flomvernsystemet vårt slik at det nå kan settes rett på bakken, sier direktør Sigurd Slåttland.

Sandsekker

I Regjeringens statsbudsjett for 2007 er det satt av 93,5 millioner kroner til opprydding etter tidligere flommer og sikring mot nye flommer.

NVE gir bistand til kommunene til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak mot skader fra flom, erosjon og skred langs vassdrag. Blant de mest vanlige tiltakene er fysiske sikringer som flomvoller og beskyttelser av elvekanten og bunnen med stein eller andre egnete materialer.

NVE-hjelp

Grunneiere, kommuner, foreninger og andre som trenger hjelp til tiltak kan henvende seg til NVE, som gjør en vurdering av tiltak med hensyn til pris, kvalitet og egnethet. Sandsekker også et vanlig virkemiddel for å stoppe vannmassene når flommen inntrer.

Imidlertid viser en CICERO-studie som ble gjort etter storflommen i 1995 at mange kommuner foretrekker tekniske løsninger framfor fysiske tiltak, fordi de fysiske tiltakene lett kommer i konflikt med andre interesser som vassdragsvern og fiskeinteresser. Ifølge studien fester også mange kommuner større tillit til de tekniske løsningene.

Enklere og lettere

AquaFence mener flomvern er å foretrekke framfor sandsekker.

– En meter tilsvarer 900 sandsekker. Da sier det seg selv hva som er enklest, sier Sigurd Slåttland.

AquaFence er nå på markedsføringstur i Oppland etter flommen der i et forsøk på markedsføre sitt eget produkt.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.