INDUSTRI

Dette stoppes av kvikkleire

Men Ocean Space Centre bør likevel plasseres i Trondheim.

UAKTUELT 1: Nyhavna utelukkes som alternativ. De geotekniske vurderingene
konkluderer med at en med stor sannsynlighet vil få uakseptabel skjevhet i anlegget grunnet
setninger i grunnen. Det er nulltoleranse for skjevhet i forskningsinfrastrukturer.
UAKTUELT 1: Nyhavna utelukkes som alternativ. De geotekniske vurderingene konkluderer med at en med stor sannsynlighet vil få uakseptabel skjevhet i anlegget grunnet setninger i grunnen. Det er nulltoleranse for skjevhet i forskningsinfrastrukturer.Bilde: Arkitektur: Snøhetta. Illustrasjon: MIR.

– Vi er i dag et viktig skritt nærmere et Ocean Space Centre. Senteret vil representere en ny giv for marinteknisk forskning og utdanning, sier NTNU-rektor, Torbjørn Digernes.

I dag ble kvalitetssikringsrapporten for fase 1 (KS1) for Ocean Space Centre overrakt nærings- og handelsminister Trond Giske. Rapporten er laget av Metier og Møreforsking Molde, og konkluderer med at det er behov for et kunnskapssenter om havromsteknologi i Norge, og at dette bør plasseres i Trondheim.

Kompetansen og infrastrukturen ved Marintek og NTNU må bedres, og er av avgjørende betydning for norsk næringsliv, særlig olje- og gassindustrien.

Bakgrunn: Norge trenger et havromslaboratorium

3 milliarder kroner

Metier og Møreforsknings eksterne kvalitetssikring anbefaler utbygging etter alternativ D, "Flex Hav, Skip, NTNU".

Dette innebærer oppgradering av havromslaben, bygging av ny 3D-slepetank, fleksibel 3D-minihavlab, og 3D-studentlab. I tillegg kommer en ny konstruksjonslab som inkluderer to rigger på 600 tonn.

Selv med en pris på tre milliarder kroner vil dette utbyggingsalternativet være samfunnsøkonomisk lønnsomt når både prissatte og ikke-prissatte effekter medregnes.

Det antas at dette alternativet også vil gi Marintek en inntektsøkning på cirka 20 prosent, kombinert med en mer mangfoldig oppdragsportefølje og mye bedre lab-infrastruktur for NTNU.

Dersom dette realiseres, vil det bli den største kompetanseinvesteringen i Trondheim noensinne.

Rask inntjening

Trond Giske understreket i dag at investeringen allerede vil være inntjent når man reduserer kostnadene i Nordsjøen med én prosent. Det mener han forskningen ved senteret fort vil bidra til.

NTNU-rektoren er strålende fornøyd:

– Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å lykkes innen forskning. Og de internasjonale toppforskerne går etter de miljøene som har de beste fasiliteter og arbeidsbetingelser. Derfor er det gledelig at anbefalingen etter kvalitetssikringsprosessen er å gå videre med en omfattende utbygging og fornyelse av forskningsinfrastrukturen på Tyholt. Det anbefalte alternativet vil gi rom for å huse et raskt økende antall studenter i marin teknikk, og det vil gi oss forsknings- og undervisningslaboratorier som ligger i aller fremste front internasjonalt, sier han i en pressemelding.

Les også: 

Dette er Norges nye supersentre for forskning

Vil ha ut mer olje med nytt forskningssenter  

Ocean Space Centre
PÅ TYHOLT: Ocean Space Centre bør plasseres på Tyholt, konkluderer KS1. Da trengs ikke helt nye anlegg for Marintek, samtidig som nærheten til NTNU beholdes. Ocean Space Centre

Problematisk plassering

Det har vært mye frem og tilbake om plassering av et havromslaboratorium. Både anlegg plassert som en øy ute i fjorden og i Nyhavna har blitt utredet og visualisert, men disse alternativene faller nå bort:

En plassering i fjorden faller bort fordi det gir betydelige merkostnader, samtidig som dette alternativet møtte størst motstand blant interessentene. Alternativet med plassering på Nyhavna faller bort på grunn av for dårlige grunnforhold. Alternative lokasjoner i Trondheimsområdet utenom Tyholt har ikke blitt funnet.

En annen plasserin enn Tyholt ville også krevd flytting av Marintek, og dermed nybygging av hele anlegg. Da skyter prisen raskt i taket.

Metier og Møreforskning konkluderer dermed med at samlokalisering med NTNU vil være mest hensiktsmessig. Tomten på Tyholt gir også muligheter for videreutvikling.

Les også: Vil ta høyere risiko for banebrytende forskning

Godt fornøyd

Professor Sverre Steen ved Marin Teknikk på NTNU er glad for at KS1-rapporten konkluderer med at arbeidet med nytt og moderne havforskningslaboratorium går videre.

Han er overbevist om at det blir et flott laboratorium, selv om det ikke blir liggende i fjorden utenfor Trondheim.

– Grunnforholdene er for dårlige, blant annet med kvikkleire. Vi kunne risikerer at hele senteret gled ut, sier Steen til Teknisk Ukeblad.

Steen vil understreke at laboratoriet skal jobbe tett med havbruks- og andre marine forskningsområder selv om det ikke blir liggende ute i havet.

– Jeg tror at det er i krysningen mellom ulike fagområder vi gjør de store framskritt. Samarbeid med blant annet biologi er viktig for bioteknologiutvikling, sier Steen til Teknisk Ukeblad.

Les også: Nasa er interessert i dette norske forskningssenteret

Fortsatt usikkerhet

Enkelte forhold er imidlertid fortsatt ikke klare:

Kvalitetssikringsrapporten slår fast at Nærings- og handelsdepartementet må ta et langt større ansvar som prosjekteier dersom prosjektet videreføres til KS2 og realisering, og påpeker at mulighetene for statlig finansiering må avklares raskt.

De mener også det er behov for å dokumentere bedre i hvilken grad laboratorievirksomheten har direkte betydning for NTNUs utdannings- og forskningsvirksomhet.

Som en sikkerhet anbefaler også konsulentene at man utreder alternativ 0+ videre. Dette alternativet innebærer lett renovering av dagens anlegg, prissatt til 469 millioner kroner. Det vil ikke bidra til måloppnåelse, men muliggjør en utsettelse av beslutningen om en større satsing i ti år.

Konsulentene frykter imidlertid at valg av dette alternativet kan forringe Marinteks posisjon, og de understreker tydelig i sin rapport at en nedleggelse av Marintek er uakseptabelt.

Les også:

Industriroboter skal revolusjonere oljebransjen  

Skipstunnel åpner for Vestlandsekspress i 50 knop  

Slik vil de lage en ny øy i Oslofjorden

Denne soppen kan gi mer olje

Les mer om: