ARBEIDSLIV

I gang med kunnskapsdugnad

27. apr. 2006 - 11:56

- Alle politikerne mener at vi må satse på forskning og utdanning, sier Marianne Harg, president i Tekna og medlem av prosjektets styringsgruppe.

- Samtidig går forskningsinnsatsen ned, og vi får signaler fra næringslivsledere om at studentene som kommer ut av universitetene har svakere faglig kvalitet og feil utdannelse. Dette er noe av bakgrunnen for at vi ønsker å finne ut mer om disse sammenhengene, sier hun.

Kunnskap i industrien

LO-sekretær Tor-Arne Solbakken sier de registrerer at utviklingen de senere årene har medført en markert reduksjon av den tradisjonelle industriens andel av næringslivets verdiskaping.

Han mener at arbeidsintensive industriarbeidsplasser må erstattes av nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser for at vi som nasjon skal kunne opprettholde nødvendig verdiskaping i konkurranseutsatt sektor.

For LO er dette prosjektet et nyttig bidrag for å kunne framskaffe et bedre faktagrunnlag som kan gi bedre og mer robuste beslutninger som både det politiske Norge og næringslivet har behov for.

- Det samspillet mellom forskning, kunnskapsformidling og næringsutvikling som det her legges opp til, er etter LOs oppfatning svært viktig for den framtidige verdiskapingen i Norge, uttaler Solbakken.

Spesialisering

Næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk fremholder at NHO har som sin fremste målsetting å arbeide for gode rammebetingelser for lønnsomme bedrifter i Norge, og peker på at globaliseringen har gitt skjerpet konkurranse og større krav til kapitalavkastning.

For norske bedrifter gir det større behov for økt spesialisering og omstilling.

Med det relativt høye kostnadsnivået vår oljeøkonomi har gitt oss, blir det særlig viktig å øke kunnskapsnivået i den norskbaserte delen av bedriftenes verdiskaping.

Samarbeidet med Tekna og LO om dette prosjektet kan bidra til å øke forståelsen for de valg som må gjøres for å bringe Norge inn i kunnskapssamfunnet. NHO mener det er viktig å øke forskningsinnsatsen i vår produksjon, og har et spesielt fokus på den næringsrettede forskningen.

- Det er viktig at de gode intensjonene i Forskningsmeldingen følges opp i de årlige budsjetter og vi håper samarbeidsprosjektet kan bidra til en vekstfremmende bruk av oljepengene, avslutter Brubakk.Kunnskap lønner seg

Gjennom å påvise verdien og effektene av å satse på forskning og utdanning ønsker samarbeidspartnerne å understreke overfor politikerne hvor viktig det er å satse på kunnskap, og ikke minst hva det vil koste å la være.

Tallene viser at på tross av politikernes ambisjoner er nasjonens satsing på forskning er for svak. Statistikken viser oss at vi går i feil retning – vi bruker mindre på forskning i 2004 enn i 2003 sett i forhold til BNP.

Mens svenskene brukte 3,7 prosent av BNP til forskning i 2004, brukte vi 1,62 prosent.

Ny dugnad

Det norske velferdssamfunnet er blitt til med dugnadsånd. LO, NHO og Tekna mener at vi nå trenger en ny dugnad med bidrag fra næringslivet, de økonomiske forskningsmiljøene og myndighetene for at det skal videreutvikles.

Samarbeidsprosjektet, som vil strekke seg ut i 2007, er organisert gjennom en styringsgruppe med representanter fra LO, NHO og Tekna og en ekstern referansegruppe.

Forskningsdirektør i SSB Ådne Cappelen har vært en sentral rådgiver i utformingen av prosjektet og vil sitte den i eksterne referansegruppen. Prosjektsekretariatet er lagt til Tekna.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.