– Høyhastighetstog vil ha 28.000 reisende hver dag

– Høyhastighetstog vil ha 28.000 reisende hver dag
Høyhastighetstog vil kunne få 28.000 passasjerer om dagen, ifølge konsulentfirmaet Atkins. Her fra Spania. Bilde: Wikimedia Commons

Den utregningen vil trolig foreligge innen 1. februar neste år.

Konsulentfirmaet Atkins, som på vegne av Jernbaneverket har tatt på seg oppgaven med å utrede om det bør bygges høyhastighetsjernbane i Norge, la onsdag fram en foreløpig rapport om nordmenns holdning til disse togene.

28.000 om dagen

På grunnlag av svar fra 3.108 personer har man funnet ut at over 28.000 personer vil benytte seg av høyhastighetstog i Norge daglig.

Forutsetningen er at billettene er konkurransedyktige med fly på hovedstrekningene fra Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim, og fra Oslo til Göteborg og Stockholm.

Atkins mener at togene bør knyttes til Gardermoen for å fange opp mest mulig av flymarkedet.

Haukeli-utbygging

I debatten de senere årene er det pekt på at en jernbanetrasé over Haukeli vil lette togforbindelsen mellom øst og vest og tilføre nye kundeområder. Derfor har analysen som ble lagt fram på Jernbaneforum 2011 onsdag, tatt hensyn til det. Dersom det blir bygget en trasé over Haukeli for forbindelser til Haugesund og Stavanger og Bergen, vil det daglige antall togpassasjerer komme opp i nærmere 42.000 per dag.

Årstrafikken fra Oslo til de fem byene vil uten Haukeli-utbygging bli på vel 10,2 millioner passasjerer, mens den vil bli på vel 15,3 med trafikk over Haukeli.

Jernbaneverket har tildelt fire konsulentfirmaer arbeidet med videre detaljanalyser på de forskjellige strekningene. Det er Rambøll for Oslo-Trondheim, Sweco for Oslo-Bergen langs den nåværende trasé, og Oslo-Haugesund-Stavanger-Bergen over Haukeli.

Multiconsult skal detaljanalysere Oslo-Kristiansand-Stavanger, mens Norconsult skal analysere Oslo-Stockholm og Oslo-Göteborg.

Intet hinder

Vel sju av ti personer vil ta høyhastighetstog fremfor fly dersom togprisen er konkurransedyktig. Og endestasjonene bør ligge i bysentra der de ligger i dag, med enkelte unntak. Mange stasjoner trenger oppgradering.

Verken klimaet eller topografien er etter Atkins mening til hinder for høyhastighetstog, så lenge man tar hensyn til det hele veien – fra utbygging til drift. Det betyr å velge rett togtype, bygge ekstra overbygninger der det er fare for ras, osv.

Beregninger viser at det er like trygt å kjøre høyhastighetstog som vanlige tog. Det er ifølge utrederne ikke større risiko for avsporing, kollisjoner, brann osv. Grunnen er at sikkerhetshensyn i utgangspunktet tillegges større vekt ved utbygging av høyhastighetsbaner.

Les mer om: