BRUER

Her vil Nye Veier bygge Norges høyeste bru

Nye Veier har lagt fram sin anbefaling for trasevalg for 26 kilometer ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. Løsningen omfatter blant annet ny bru med seilingshøyde på over 100 meter ved Audnedalen i Lindesnes. Det blir høyest i Norge.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
7. mars 2019 - 09:29

Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas og legges til grunn for videre planlegging av 26 kilometer ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.

– Samfunnsøkonomisk besparelse på 1,5 milliarder kroner

Slik oppsummerer prosjektleder Håkon Lohne forslaget som 6. mars 2019 ble overlevert kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal for politisk behandling:

Håkon Lohne er prosjektleder planarbeid for strekningen Mandal - Lyngdal vest. <i>Foto:   Nye Veier</i>
Håkon Lohne er prosjektleder planarbeid for strekningen Mandal - Lyngdal vest. Foto:   Nye Veier

– Vi løser drikkevannsutfordringene. En har i stor grad tatt hensyn til viktige kulturminner som finnes på strekningen. Det er lagt inn to tunneler som i stor grad ivaretar friluftsinteresser og viltets vandringsmønster. Spesielt i vestre del, med en 2400 meter lang tunnel som sørger for at de store, viktige regionale naturområdene blir ivaretatt.

Som en del av arbeidet med ny områderegulering, har Nye Veier i tillegg sammenlignet planforslaget med den eksisterende kommunedelplanen på den aktuelle strekningen.

– Den samfunnsøkonomiske besparelsen er svært høy; per i dag anslått til mer enn 1,5 milliarder kroner. Det er en betydelig bidragsyter til en raskere realisering av prosjektet, sier Lohne i en pressemelding fra Nye Veier.

Fartsgrense på minst 110 km/t

Med bakgrunn i dette, ser Nye Veier at den nye områdereguleringen gir klart best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette skyldes primært at kombinasjonen av anbefalte alternativer har vesentlig lavere investeringskostnader og en redusert veilengde enn gjeldende kommunedelplaner. For de ikke prissatte temaene, som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen, er ny veikorridor på tilnærmet samme nivå som kommunedelplanen.

Korridoren som foreslås er omtrent 26 kilometer lang, og skal ha fartsgrense på minst 110 km/t.

Nye Veier har levert fra seg en omfattende dokumentasjon på arbeidet som er utført til kommunene. Foruten reguleringsplankart, bestemmelser og planbeskrivelse, har vi også levert fra oss en konsekvensutredning med tilhørende fagrapporter innenfor blant annet kulturminner, drikkevann og støy.

Erstatter svært ulykkesbelastet vei

Vidar Stormark er utbyggingsjef for den 26 kilometer lange strekningen fra Mandal til Herdal i Lyngdal. <i>Foto:  Nye Veier</i>
Vidar Stormark er utbyggingsjef for den 26 kilometer lange strekningen fra Mandal til Herdal i Lyngdal. Foto:  Nye Veier

Reisetiden på E39 mellom Mandalskrysset og Herdal i Lyngdal vil med det nye forslaget halveres; reisetiden vil bli rundt 15 minutter.

Dagens E39 er svært ulykkesutsatt, med alvorlige ulykker som tar liv. Møteulykker dominerer. I forslaget som er oversendt kommunene, viser den nye områdereguleringen at strekningen gir en stor ulykkesgevinst. Gevinsten kommer av at eksisterende E39 avlastes for trafikk og ny E39 etableres med fire felt og midtdeler. Dette gir en mye mer trafikksikker vei.

– Nye Veier ser frem til å starte arbeidet med å erstatte dagens ulykkesbelastede vei med trafikksikker vei. I tillegg vil veien være viktig bidrag i vårt hovedoppdrag med å føre frem ny, tidsriktig hovedvei mellom Kristiansand og Ålgård, og ikke minst er veien viktig for kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Hovedfartsåren bidrar til å knytte boområder og arbeidsmarked tettere sammen, sier utbyggingssjef Vidar Stormark.

Kombinerer flere tidligere alternativer

Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. I tillegg anbefales det å vedta og bygge et kryss ved Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal. Etter ønske fra Lindesnes kommune regulerer Nye Veier inn et mulig kryss ved Stiland med tilførselsvei til Udland som en del av områdereguleringen. Det anbefales ikke å bygge denne tilførselsveien som en del av dette prosjektet.

Slik som skissert i konsekvensutredningen, vil alternativet AB Nord2 gå fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet over Unndal, Stigland og sør for Hageland og Vrå. Alternativet krysser Mandalselva i en høyde på omtrent 40 meter over elva.

– Veikorridoren ivaretar viktige kulturmiljøer som Hageland, Gjervollstad og Vrå. Ved Vrå tilrettelegger prosjektet for en tunnel. Tunnel under Vråheia medfører at veikorridoren ikke berører nedbørsfeltet til Møglandsvatn. I tillegg opprettholder man viktige passasjer for friluftsliv, driftsveier og vilt på tvers av veitiltaket. Krysset ved Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal, ivaretar vigelandstrafikken mot Kristiansand på en god måte, forklarer Håkon Lohne.

Alternativet BC 2 går fra Grundelandsvatnet til Stedjedalen. På den nevnte strekningen er kryssingen av Audnedalen et viktig grep i konsekvensutredningen. Planarbeidet er med på å sikre at viktige terrengformasjoner som sikrer landsbildet på en god måte.

Brua over Audnedalen er nå prosjektert med ca 100 meter over Audnedalen og vil bli en stor konstruksjon. Fokus på å la den spille på lag med landsformene har derfor vært viktig for Nye Veier.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

Med kjørebanen 100 meter over bakken under, vil dette bli den brua i Norge med klart største «seilingshøyde». I dag toppes lista av Sandsfjordbrua på fylkesveg 46 som har høyeste punkt på vegbanen 73 meter over sjøen, og Østre Langangen bru på E18 over Langangsfjorden ved Porsgrunn, hvor høyeste punkt på veibanen er 70 meter over sjøen.

Veien legges bak Monefjellan og over Hovsdalen. Mellom Bakken og Steggedalen følger alternativet draget nord for Bakken og Landåstjønna før det dreier nordvestover og blir ført nord for Faksevatnet og Svartetjønn i Steggedalen. Veikorridor ivaretar Faksevatn og berører ikke speiderhytte ved Stemmen.

Alternativ CD Sør går fra Stedjedalen til Herdal over det småkuperte terrenget frem til Haugdal. Her legges veien i tunnel frem til Grummedal for å hensynta viktige vilttrekk, friluftsliv og tilgang til statlig sikret friluftsområde nord for veikorridoren. Fra Grummedal ligger korridoren i et kupert terreng frem til Herdal. Kryssing av Optedal gjøres med bru før man kommer fram til krysset ved Herdal. Her planlegges en påkobling med eksisterende E39 for å ivareta Lyngdalstrafikken.

Har konsekvensutredet drikkevannsutfordringer

Påvirkningen fra planlagt E39 på drikkevann i Mandal kommune og Lindesnes kommune er konsekvensutredet. I forslag til områderegulering er omlegging av drikkevannssystemet for Mandal kommune lagt inn som en del av tiltaket.

I Mandal kommune legges ny E39 inntil og gjennom dagens nedbørsfelt for suppleringsvann og erstattes med Møglandsvatn.

– Når Ommundsvannet ikke lenger betraktes som en del av Mandal kommunes drikkevannssystem, vil ny E39 ikke berøre drikkevann og nedbørsfeltene til både Skadbergsvannet og det nye suppleringsvannet Møglandsvannet, sier Lohne.

Høy trafikantnytte og store kjøretidsbesparelser

Beregninger viser dessuten at ny områderegulering er best for gjennomgangstrafikken. Strekningen har høy trafikantnytte, og kortere vei gir store kjøretidsbesparelser. Veikorridoren har svært få bygninger i rød og gul støysone.

På bakgrunn av dette anbefaler Nye Veier også å videreføre prosessen med å oppheve de gjeldende kommunedelplanene mellom Mandalskrysset og Herdal.

Områderegulering med konsekvensutredning i tråd med endelig fastsatt planprogram er sendt til kommunene. Forslag til områderegulering med konsekvensutredning er planlagt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn våren 2019.

Målet er at områdereguleringen skal være vedtatt høsten 2019.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.