Her er Norges strømkabler til utlandet

Kraftutveksling med nabolandene har tjent Norge godt siden 60-tallet, ifølge NVE. Nå vurderer de om Norge bør bygge en åttende sjøkabel til utlandet.

Her er Norges strømkabler til utlandet
Norges overføringslinjer og mellomlandskabler. Foreløpig har Norge fire sjøkabler til Danmark og én til Nederland. I tillegg er en sjøkabel til Tyskland og en til Storbritannia under bygging. Det er også søkt om en ny kabel mellom Norge og Skottland, men dette er ikke avgjort. Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU

– Uten kablene måtte vi bygget ut kraftsystemet for å sikre oss mot tørre år. Det er ikke sikkert at det hadde vært kostnadseffektivt, sier Vegard Willumsen, seksjonsleder i NVE.

Høye strømpriser hittil i 2019 har ristet liv i debatten om Norges kabler til utlandet. Da Senterpartiet tok opp saken i Stortinget, listet tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad (Sp) opp kabler og «rekordstor eksport av strøm» som to av årsakene bak den høye strømprisen.

Men alternativet hadde neppe vært billigere, ifølge NVE og Statnett.

– Hadde vi ikke vært knyttet til andre land med ledninger og kabler ville vi trolig måttet bygge ut langt mer vannkraft — og også gasskraft eller annen kraft som sikret strømforsyningen når været gjør det umulig å basere alt på vannkraft, sier Christer Gilje i Statnett.

Går i pluss på kablene

Han peker på at tilsiget til norske vannmagasin kan variere med så mye som 60 TWh, nesten halvparten av årsforbruket i Norge.

– I normalår har vi overskudd av kraft i Norge. Uten mellomlandsforbindelser ville det norske samfunnet tapt mye penger på at offentlig eide kraftprodusenter måtte solgt unna kraftproduksjon til svært lave eller negative priser, eller sendt vann forbi kraftverkene i perioder for å sikre mot flom. Dermed ville mye fornybar energi blitt sløst bort eller gått tapt, sier Gilje.

Christer Gilje, kommunikasjonssjef i Statnett. Foto: Trond Isaksen

Han sier at selv om det koster å bygge nye kabler, er inntektene større.

– De fleste forbindelsene vi har i dag er nedbetalt, og summen av forbindelser til andre land gir netto inntekt og en reduksjon i den norske nettleien, sier Gilje.

Eksport gjennom tørkesommeren

Slik er Norge knyttet til Europa 

Det har blitt bygget kraftlinjer til Sverige siden 1960, åtte linjer totalt.

Den første sjøkabelen ble bygget til Danmark i 1976. Skagerrak1 var lenge verdens lengste høyspente likestrøms sjøkabel. 

Senere er det bygget ytterligere tre kabler til Danmark, i 1977, 1993 og 2014.

I 2008 kom NorNed-kabelen til Nederland.

Nå er to nye sjøkabler er under bygging, til henholdsvis Tyskland (NordLink) og England (North Sea Link). Når de er ferdige vil Norge ha totalt 17 strømforbindelser med andre land.

Lyse, Agder Energi, E-Co og svenske Vattenfall har søkt om å bygge kabelen Northconnect til Skottland. Planen er å sette den i drift i 2024. Søknaden behandles nå av NVE, som skal gi sin vurdering til regjeringen om kort tid. 

Kilde: Statnett, NVE

Vegard Willumsen bekrefter at NVE får mange spørsmål om hvorfor Norge eksporterer strøm også når det er tørt, slik som i sommer. 

– Folk spør hvorfor Norge ikke bare kan stenge kablene. Men det ville ikke nødvendigvis føre til lavere priser, sier Willumsen og forklarer:

– Man vet ikke hvor lenge en tørke varer. Uten kabler hadde vi ikke hatt mulighet til å importere senere, og vi måtte ha spart på vannet. Da ville verdien – og dermed prisen – gått opp.

Willumsen sier at NVE, takket være kablene, ikke var bekymret for forsyningssikkerheten i sommer.

– Selv uten regnet som kom i høst, ville vi hatt mulighet til å importere nok strøm, sier Willumsen.

– Hadde strømprisen vært lavere nå dersom Norge hadde spart vann i sommer?

– Det er ikke gitt, men den ville helt sikkert vært høyere i sommer. Husk at nivået på strømprisen først og fremst blir satt av prisene på brensel og CO2, sier Willumsen.

NVE: Over dobbel strømpris uten kabler

Norge har vært en del av et europeisk kraftmarked siden begynnelsen av 1990-tallet. Men den første kraftlinjen til Sverige kom allerede i 1960, da Nea-kraftverket i Trøndelag ble finansiert ved at svenskene kjøpte halve produksjonen. Også den gangen kjempet Senterpartiet imot, ifølge Statnett

Nå ønsker SP sammen med SV og Rødt, å stoppe den omsøkte Northconnect-kabelen til Skottland.

«...norsk kraftpolitikk (har) vært bygd på et kompromiss mellom at kraftbransjen skal kunne drive lønnsomt, at forbrukerne skal ha rimelig strøm, og at norsk industri skal ha en strømpris som er en konkurransefordel sammenlignet med andre land. (...)Denne balansen forrykkes nå med byggingen av NorthConnect-kabelen», sa Marit Arnstad (SP) i Stortinget.

Vegard Willumsen, seksjonssjef i NVE. Foto: Stig Storheil

NVE bekrefter at noen elementer er annerledes med NorthConnect enn for de foregående kablene:

– Akkurat hvor skillet går er vanskelig å si. Men vi mener at forsyningssikkerheten er god nå, så å bygge flere kabler gir ikke bedre forsyningssikkerhet.

I et notat fra i sommer viser NVE at strømprisen ville vært 2-3 ganger høyere dersom Norge ikke hadde noen kabler til utlandet og dermed måtte holde igjen på vannet.

– Men det gjelder ikke nå lenger, så flere kabler gir ikke økt gevinst på den måten, sier Willumsen.

Dyrere strøm, men også billig vind fra Skottland

Det er kraftprodusentene Lyse, Agder Energi og E-Co, samt den svenske statens Vattenfall, som står bak søknaden om å bygge Northconnect-kabelen til Skottland. At disse aktørene også vil bygge nett, omtales av Marit Arnstad som «å sette bukken til å passe havresekken».

– Det er en oppfatning i media og blant enkelte politikere at Northconnect vil bli en ren eksportkabel og føre kraft ut at landet vi trenger selv. Dette inntrykket må balanseres med faktum at Skottland har 35 prosent av all vindkraft i Storbritannia, men bare 10 prosent av kraftforbruket. Så når Northconnect kommer i drift vil det være import til Norge når det blåser mye i Skottland, noe som vil bidra til å redusere prisene i Norge i de periodene, sier Asbjørn Høivik i Northconnect/Lyse.

– Men flere kabler vil generelt gi høyere priser?

– I vår konsesjonssøknad er det gjort beregninger som angir at prisene i spotmarkedet vil øke med mellom 0,7 og 1,7 øre/kWh når Northconnect kommer drift. De høyeste tallene referer til våtår når prisene erfaringsmessig er lave. I tørrår, slik vi er inne i nå, vil prisvirkningen bli lavere. NVE og Statnett opererer med noe høyere tall; 2-2,5 øre/kWh i gjennomsnitt, sier Høivik.

– Alternativet er flere kraftlinjer

Han peker på at produksjonen er dobbelt så høy som det lokale forbruket i det prisområdet hvor NorthConnect skal bygges fra (NO5, dvs. Hordaland og Sogn og Fjordane).

– Det er nettopp i dette området at mulighetene for mer vannkraftutbygging er størst, noe som kan øke overskuddet ytterligere. Alternativet til NorthConnect er derfor nye kraftlinjer, sier Høivik.

Han sier at Northconnect vil kunne gi 6-7 TWh netto eksport fra Norge. Til sammenligning ble det i fjor ble satt i drift 2,7 TWh ny vann- og vindkraft i Norge.

Statnett sier at så lenge det er kraftoverskudd i Norge vil nye kabler til nye markeder isolert sett gi en litt høyere pris.

– Analysene tilsier at én kabel til England gir en økning på ca. 2 øre/kWh. Dette er ut fra et normalnivå på strømprisen, og må ikke sees opp mot den spesielt høye strømprisen som vi har denne vinteren. Det er også viktig at dette er en gjennomsnittlig økning. Den vil merkes mest i sommersesongen med mye vannkraft og lave priser. Da vil verdien av norsk vannkraft øke, og gi mer verdiskaping, sier Christer Gilje i Statnett.

Statnett vil heller ha ny linje til Sverige

Statnett er i ferd med å bygge to nye kabler, én til England og én til Tyskland.

– Vi har sagt at vi ønsker erfaring med drift av disse før det eventuelt skulle vurderes flere forbindelser. I dag har Statnett ikke planer om nye kabelprosjekter. I Nettutviklingsplanen vår har vi skrevet at dette er noe som kan bli lønnsomt på lengre sikt, sier Gilje i Statnett.

Statnett har i tatt til orde for en utsettelse av Northconnect. I stedet har Statnetts konserndirektør Auke Lont tatt til orde for å bygge nok en linje til Sverige, for å bedre balansen i nettet.

– I den sammenheng kan det være fornuftig at man i første omgang ser på forbindelser mellom Norge og Sverige, siden det påvirker fysikken i det nordiske synkronsystemet, heller ennå tappe enda mer kraft ut av dette systemet, uttalte Lont til Europower i november.

NVE behandler nå søknaden fra Northconnect, og ønsker derfor ikke å uttale seg om prosjektet.

Trekking av sjøkabelen NorNed, som går fra Feda i Kvinesdal til Eemshaven i Nederland. Kabelen er 580 kilometer lang og ble tatt i bruk i 2008. Foto: Arkiv/Nexans