Hemmelig spill om milliardverdier i oljen

Småselskapenes profittjag går på bekostning av en fornuftig forvaltning av oljeressursene.

Hemmelig spill om milliardverdier i oljen
FREM OG TILBAKE: I en rekke brev mellom OD og OED har det blitt varslet om "kritikkverdig forvaltning", krav om samordnet utbygging, og sløsing av skattebetalernes penger. Nå har alle dokumenter i saken blitt unndratt offentligheten.

Dette er saken:

  • Seniorrådgiver og tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet, Rolf Wiborg, har varslet Riksrevisjonen om at Olje- og energidepartementet bryter lovverket i forbindelse med nye utbygginger.
  • En av sakene han fremhever dreier seg om Utsirahøyden hvor det er gjort flere funn, blant annet kjempefunnet Avaldsnes/Aldous Major.
  • Wiborg mener departementet bør kreve samordning mellom alle utbygginger i området. Men foreløpig har departementet kun krevd en samordning mellom de to mindre funnene Luno og Draupne.
  • De mindre selskapene Lundin og Det norske som er operatører på Luno og Draupne ønsker seg kontantstrøm fra funnene sine så fort som mulig.
  • Men i henhold til Petroleumsloven kan myndighetene kreve at alle funnene i et område skal bygges ut samordnet dersom det øker verdiskapningen fra funnene.
  • Det norske folk dekker 78 prosent av utbyggingskostnadene for hver enkelt utbygging som følge av at oljeselskapene kan trekke alle utgifter fra skatten.
  • Gigantfunnet Avaldsnes/Aldous Major vil ha et enormt kraftbehov, og det er ikke nok gass i funnet til å dekke energibehovet.
  • Derfor må feltet enten ha elektrisitet fra land eller gass fra et annet funn.
  • Hvis feltet elektrifiseres, vil kostnadene for elektrifisering av andre funn i området bli vesentlig billigere.
  • Dette demonstrerer at det kan være store samordningsgevinster mellom funnene på Utsirahøyden.

Petroleumsloven sier:

§ 4-1 s:

Forsvarlig utvinning:

Utvinning av petroleum skal foregå på en slik måte at mest mulig av den petroleum som finnes i hver enkelt petroleumsforekomst, eller i flere petroleumsforekomster sammen, blir produsert.

Utvinningen skal skje i samsvar med forsvarlige tekniske og sunne økonomiske prinsipper og slik at øding av petroleum eller reservoarenergi unngås.

For å oppnå dette, skal rettighetshaver fortløpende vurdere utvinningsstrategi og tekniske løsninger og iverksette nødvendige tiltak.

Olje- og energidepartementet (OED) har pålagt Lundin og Det norske oljeselskap å finne en felles utbyggingsløsning for Luno og Draupne.

Ifølge et brev fra OED har Det Norske og Lundin nå lagt bort forhandlingene om en felles utbygging.

– Uforsvarlig

Samtidig er flere fagfolk i Oljedirektoratet (OD) oppgitt over at mindre felt som Draupne og Luno bygges ut så fort som mulig. Spesialrådgiver i OD, Rolf Wiborg, har varslet Riksrevisjonen om at det drives uforsvarlig ressursforvaltning av myndighetene.

Han mener at mange små utbygginger blir en stor samfunnsmessig kostnad, hvor skattebetalerne dekker 78 prosent av utbyggingene.

Det nye gigantfunnet Avaldsnes/Aldous blir ikke nevnt av OED, men samlet gir samtlige funn i det såkalte Utsira-området mulighet for en utbygging tilsvarende Ekofisk-området. En slik løsning vil også gi mer fleksibilitet til å inkludere fremtidige funn.

Tilsynelatende pågår det er spill om milliardverdier, men OD og OED har nå valgt å unndra alle saksdokumenter fra offentligheten.

Borten Moe om rolleblandingen: <br/> – Vi bestemmer

Trengs endringer

Mannen som blant annet var med å forme Norges petroleumspolitikk, Farouk al-Kasim, mener det ikke er overraskende at problemer med ressursforvaltningen oppstår.

– I gamle dager, når det var store ressurser å hente for alle, var selskapene motivert til å spille på lag med myndighetene. Resultatene ble veldig gode for nasjonen. I dag er det ikke tvil om at situasjonen har endret seg, sier Al-Kasim til Teknisk Ukeblad.

Al-Kasim mener dagens lover og regelverk i petroleumsindustrien trenger tilpasning.

– På grunn av at vi har lykkes så godt med det systemet som har vært, har man holdt det mest mulig uforandret. Vi må også huske på at det ikke er bare OED som styrer de store perspektivene i ressursforvaltningen; regjeringen og Finansdepartementet er også involvert, sier Al-Kasim.

Kart over Greater Luno området
Kartet viser samtlige funn i Utsirahøyden, Luno, Ragnarock, Draupne, Avaldsnes/Aldous. OD ønsker å samkjøre disse funnene for å spare samfunnet for milliardverdier. Lundin

Statoil positive

Oljeveteran og tidligere statssekretær i OED, Hans Henrik Ramm, sier OED må gi mer forutsigbarhet i sin politikk på sokkelen.

– Jeg synes Ola Borten Moe raskt må sørge for en avklaring i forhold til hva som er rammebetingelsene for videre utvikling av disse feltene. Det bidrar ikke til forutsigbarhet at man stadig endrer rammebetingelsene sent i løpet for PUD, og det det fører i hvert fall til sløsing av ressurser, sier Ramm.

Statoil er mest positive til en større samordning på Utsirahøyden. I en epost til Oljedirektoratet skriver Statoil at Aldous/Avaldsnes kan ha betydelig behov for kraft ettersom feltet består av undermettet olje og lite gass, men at utfordringer gjenstår med samkjøring av framdriftsplaner for alle feltene i området.

oljeanalytiker Hans Henrik Ramm
Oljeanalytiker Hans Henrik Ramm mener OEDs politikk må gi mer forutsigbarhet. Mona Sprenger

Klarer ikke samkjøre seg

Eposten som ble sendt 30. august omhandler studier av en felles løsning for elektrifisering av Utsirahøyden. Dette blir vesentlig enklere å få til dersom alle partene klarer å samkjøre seg. - Dette er ikke tilfelle, og basert på dette avsluttes de pågående studiene av en felles kraft fra land løsning, konkluderer Statoil.

OD har selv vurdert en samordnet elektrifisering av Luno, Draupne og Dagny, samt mulighet for en elektrifisering av eksisterende innretninger og eventuelle nye funn i området.

Direktoratets beregninger viser løsninger hvor et fjerde fremtidig funn inkluderes, eller i kombinasjon elektrifisering av eksisterende innretninger, kan en elektrifisering ha et økonomisk potensiale.

Professor i petroleumsøkonomi, Petter Osmundsen
– Samordning kan gi store gevinster Petter Osmundsen. Ole K. Helgesen

– Samordning kan gi store gevinster

– For felt som ligger i noenlunde nærhet av hverandre og har noenlunde sammenfall i modning og utbyggingstidspunkt, kan det være en stor økonomisk gevinst knyttet til samordnet utbygging, mener professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen.

– Dette gjelder selv om det ikke skulle være kommunikasjon mellom reservoarene. Det gjelder også i tilfeller der man på grunn av avstand må ha flere produksjonsenheter, ettersom det fortsatt er mye å vinne på felles transportløsninger og felles prosessanlegg. Her er det betydelige stordriftsfordeler, og en samordning kan gi en relativt stor reduksjon i både investerings- og driftskostnader, sier Osmundsen.

– Sparte kostnader er gunstig både for selskaper og myndigheter, og man skulle kanskje tro at selskapene valgte dette uten inngripen fra myndighetene.

Han mener at det kan være flere årsaker til dette.

– Samordnet utbygging vil bare tilsi en operatør, og nye selskaper på sokkelen er utålmodige i å få en operatørrolle. Ettersom enkelte nye selskaper har høy kapitalkostnad kan de også være bekymret for at samordning fører til forsinket oppstart av produksjonen.

Les også: Vil elektrifisere gigantfunnet

Det Norske: – Flere burde gjort som oss

Vil ha gransking av Lundin

Les mer om: