Havbruk skader ikke fjordene

Havbruk skader ikke fjordene
SKIFTES UT: De sterke kyststrømmene langs norskekysten sørger for god vannutskifting i norske fjorder. Dette bidrar til at forurensing fra fiskeoppdrett ikke overgjødsler vannmassen i norske fjorder. De skader heller ikke tang- og tareproduksjonen. Bilde: Scanpix

Forskergruppen som gjennomførte undersøkelsen var ledet av professor Stein Fredriksen ved Universitetet i Oslo. De øvrige medlemmene var fra Havforskningsinstituttet, Universitet i Bergen, NIVA og NTNU.

Gruppen har undersøkt forholdene i Boknafjorden og Hardangerfjorden. Selve undersøkelsen ble gjennomført vår og sommer 2011.

Effekter

Gruppens mål var å komme frem til omforente konklusjoner vedrørende eutrofieringsgrad (overgjødsling), dose-respons-problematikk og mulige effekter på miljøet i fjorder med oppdrettsaktivitet.

Gruppen har selv moderert mandatet til å gjelde undersøkelser av grunn hardbunn og de åpne vannmasser over sprangsjiktet.

Bløtbunnsområder, som det er mye av i Hardangerfjorden, er ikke inkludert i rapporten.Ingen overgjødsling

Konklusjonen er at det er ingen tegn til at økte næringssaltutslipp har medført overgjødsling innenfor den grensen som er satt i den internasjonale OSPAR-konvensjonen. Det er ingen økning i planktonbiomassen i de to fjordene.

Sammenlignende undersøkelser av fastsittende alger i Hardangerfjorden fra 1950-tallet og i dag viser økt diversitet, og et høyere innslag av sørlige arter. Forekomsten av habitatbyggende arter som tang og tare er uendret i Hardangerfjorden

Det er ingen tegn til at nedre voksegrense for sukkertare er endret verken i Hardangerfjorden eller Boknafjorden. I Hardangerfjorden settes ofte denne grensen av kråkebollebeiting.

Sukkertare vokser ned til 20 - 25 meter flere steder i Boknafjorden.

Næringssaltkonsentrasjoner både i Hardangerfjorden og Boknafjorden ligger innenfor det man vil si er en "God" til "Meget god" status etter Klifs kriterier.Som skapt for sjømat

– Det er en hyggelig rapport å lese og ikke minst viktig. Fiskeri og havbruknæringens landsforening har som miljøpolitisk målsetting at vår sjømatproduksjon skal være bærekraftig, sier miljødirektør Aina Valland i Fiskeri- og havbruksnæringens forening i en pressemelding.

Selv om lokale effekter ikke kan utelukkes viser målingene at verdiene ligger langt innenfor det man vil karakterisere som meget god vannkvalitet i de alle fleste tilfeller.

Ifølge rapporten er mye av forklaringen på dette den enorme utskiftingen av vannmasser i fjordsystemene.

– Vannmassene bidrar til en meget stor transport av næringssalter. Bidraget fra matfiskproduksjon er for små til å forårsake eutrofiering, ifølge ekspertgruppen. Norskekysten er med andre ord som skapt for sjømatproduksjon, sier Valland.

Les mer om: