SKIFTES UT: De sterke kyststrømmene langs norskekysten sørger for god vannutskifting i norske fjorder. Dette bidrar til at forurensing fra fiskeoppdrett ikke overgjødsler vannmassen i norske fjorder. De skader heller ikke tang- og tareproduksjonen. (Bilde: Scanpix)

Havbruk skader ikke fjordene

  • Klima

Forskergruppen som gjennomførte undersøkelsen var ledet av professor Stein Fredriksen ved Universitetet i Oslo. De øvrige medlemmene var fra Havforskningsinstituttet, Universitet i Bergen, NIVA og NTNU.

Gruppen har undersøkt forholdene i Boknafjorden og Hardangerfjorden. Selve undersøkelsen ble gjennomført vår og sommer 2011.

Effekter

Gruppens mål var å komme frem til omforente konklusjoner vedrørende eutrofieringsgrad (overgjødsling), dose-respons-problematikk og mulige effekter på miljøet i fjorder med oppdrettsaktivitet.

Gruppen har selv moderert mandatet til å gjelde undersøkelser av grunn hardbunn og de åpne vannmasser over sprangsjiktet.

Bløtbunnsområder, som det er mye av i Hardangerfjorden, er ikke inkludert i rapporten.





Ingen overgjødsling

Konklusjonen er at det er ingen tegn til at økte næringssaltutslipp har medført overgjødsling innenfor den grensen som er satt i den internasjonale OSPAR-konvensjonen. Det er ingen økning i planktonbiomassen i de to fjordene.

Sammenlignende undersøkelser av fastsittende alger i Hardangerfjorden fra 1950-tallet og i dag viser økt diversitet, og et høyere innslag av sørlige arter. Forekomsten av habitatbyggende arter som tang og tare er uendret i Hardangerfjorden

Det er ingen tegn til at nedre voksegrense for sukkertare er endret verken i Hardangerfjorden eller Boknafjorden. I Hardangerfjorden settes ofte denne grensen av kråkebollebeiting.

Sukkertare vokser ned til 20 - 25 meter flere steder i Boknafjorden.

Næringssaltkonsentrasjoner både i Hardangerfjorden og Boknafjorden ligger innenfor det man vil si er en "God" til "Meget god" status etter Klifs kriterier.





Som skapt for sjømat

– Det er en hyggelig rapport å lese og ikke minst viktig. Fiskeri og havbruknæringens landsforening har som miljøpolitisk målsetting at vår sjømatproduksjon skal være bærekraftig, sier miljødirektør Aina Valland i Fiskeri- og havbruksnæringens forening i en pressemelding.

Selv om lokale effekter ikke kan utelukkes viser målingene at verdiene ligger langt innenfor det man vil karakterisere som meget god vannkvalitet i de alle fleste tilfeller.

Ifølge rapporten er mye av forklaringen på dette den enorme utskiftingen av vannmasser i fjordsystemene.

– Vannmassene bidrar til en meget stor transport av næringssalter. Bidraget fra matfiskproduksjon er for små til å forårsake eutrofiering, ifølge ekspertgruppen. Norskekysten er med andre ord som skapt for sjømatproduksjon, sier Valland.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.