ARKIVNYHETER

HAB Construction utbedrer en mil av fv 34

Her i Grimebakken lengst sør på strekningen som skal utbedres, er fylkesveg 34 for smal til å utstyres med midtlinje. Senest innen 1. juli 2013 er midtlinjen på plass.
Her i Grimebakken lengst sør på strekningen som skal utbedres, er fylkesveg 34 for smal til å utstyres med midtlinje. Senest innen 1. juli 2013 er midtlinjen på plass. Bilde: Statens vegvesen

Kontrakten ble nylig underskrevet. Den forutsetter at jobben fullføres innen 1. juli 2013. Det er ingen delfrister.

Kostnadsrammen er på 193 millioner kroner. 52,3 prosent av utgiftene dekkes med bompenger, fylkeskommunen bevilger resten. Bompengene blir krevd inn på en automatisk bomstasjon som blir plassert ved søndre ende av strekningen som utbedres.

Fylkesveg 34 følger østsiden av Randsfjorden. Årsdøgntrafikken er på rundt 1 700. Standarden på dagens veg står ikke i forhold til trafikken. Vegbredden varierer mellom 5,5 og 7 meter, geometrien og fundamentet er dårlig.

Reinertsen har prosjektert den nye vegen. Den skal følge nåværende trasé i hovedtrekk, men flere steder blir den lagt helt utenom i forbindelse med kurveretting. Ny vegbredde blir 7,5 meter. Hvert av feltene blir 3 meter brede, skuldrene blir 75 cm.

I tillegg til vegutvidelsen omfatter entreprisen anlegg av 1 800 meter gang/sykkelveg og 300 meter fortau. Ytterligere 1 100 meter gang/sykkelveg skal gjøres ferdig opp til underkant av overbygningen. Dessuten skal entreprenøren etablere 34 busslommer og utbedre ca. 3 km av den gamle bergenske kongevegen som går parallelt med fylkesvegen. Den kan brukes av fotgjengere og syklister.

1 100 kvm mur av naturstein, 1 500 kvm støyskjermer, 6 000 meter rekkverk og 4 000 meter rør inngår i entreprisen. 120 boliger får tryggere adkomst til fylkesveg 34 når oppdraget er fullført.

Les mer om: