Den kraftige røde linjen viser E 6-parsellen Nidelv bru-Grillstad. Strindheimtunnelen utgjør den vestre halvparten av denne parsellen. (ill.: Statens vegvesen)

Grunnarbeid AS klart lavest på hjemmebane

Tre entreprenører ga anbud, alle er trønderske. Konkurrentene til Grunnarbeid er Johs J Syltern fra Åfjord og Tverås Maskin & Transport fra Stjørdal, som forlanger henholdsvis 49,68 og 54,2 millioner kroner for jobben. Mange flere ba om konkurransegrunnlaget uten å følge opp.

Den 2,4 km lange Strindheimtunnelen inngår i parsellen Nidelv bru-Grillstad som skal overta E 6-trafikken fra den overbelastete Innherredsveien. Entreprisen gjelder arbeid i den østre enden. Det meste dreier seg om omlegging av kabler og ledninger som ligger i tunneltraséen.

I tillegg til de vanlige kommunale ledningene, skal entreprenøren legge om to bekker som allerede ligger i rør - Ladebekken og Leangenbekken. For dette formålet trengs det rør med en diameter på hele 1,4 meter. Oppdraget omfatter også anlegg av en vel 300 meter lang midlertidig veg.