Grenseland i meksikansk-amerikansk litteratur

Grensetrafikken mellom Mexico og USA og de til tider meget konfliktfylte forhold med hensyn til immigrasjon og immigranter fra Mexico har en mer komplisert historie utover det som stammer fra rent geografisk naboskap. Da USA annekterte halvparten av det meksikanske territorium i 1848, ble grunnlaget lagt for et kulturelt grenseområde som på sett og vis både er det amerikanske sør-vest og det meksikanske nord-øst.

Med utgangspunkt i fem litterære tekster fra perioden 1885 - 1995 sporer "Passage of Crisis" den betydning dette historisk-kulturelle kompleks har hatt og har i den meksikansk-amerikanske fortelling. Ved å tenke seg dette komplekset som både geografisk og ideologisk terskel kommer det i tekstene til syne en form for romlig tid der ekko av det tapte land og ulike implikasjoner av dette "styrer" den narrative struktur og innhold. Det den russiske litteraturfilosof Mikhail Bakhtin kaller terskel-kronotop kan dermed sies å fungere som et narrativt prinsipp der hukommelse antar form som et dialogiserende og dialogisert rom. De fem tekstene forholder seg til dette rom på ulikt vis, men har til felles en klar orientering mot rommet og beveger seg innenfor dette rommets dynamikk.

Lene Johannessen har vokst opp på Sørlandet. Hun har sin cand.mag grad i Engelsk, spansk og russisk språk og sin cand.philol eksamen i amerikanske studier.

Les mer om: