NETTARKIV

Gir gass

Landsorganisasjonen og Arbeiderpartiet vil bruke 8 milliarder kroner til utvikling av bruk av naturgass i Norge. Dette skal gjøres gjennom to selskaper; et statlig distribusjonsselskap og et statlig innovasjonsselskap.

– Naturgassen er en meget viktig ressurs for Norge. Vår betydning som gassnasjon vil vokse i Europa. Derfor er det viktig at vi kan bidra til å øke verdien av denne viktige ressursen i Norge. Vi kan ikke fortsette å sende alt ubehandlet i rør til Europa, sa lederen av LO og Arbeiderpartiets gassutvalg, Arent M. Henriksen på en pressekonferanse i begynnelsen av juli.

Utvalget foreslår å bruke 10 prosent av den totale gassmengden som produseres på norsk sokkel innenlands årlig innen ti år. I ren energi tilsvarer det rundt 100 TWh, eller vel 80 prosent av dagens elektrisitetsproduksjon i Norge

– Vi er på vei over i hydrogensamfunnet. Naturgass vil være det beste råstoffet for å fremstille hydrogen som blant annet kan utnyttes som miljøvennlig drivstoff i transport, påpekteHenriksen. – Vi ønsker å etablere utslippsfrie gasskraftverk for å forsyne deler av oljevirksomheten i Nordsjøen med elektrisk kraft. Videre skal vi utnytte gassen industrielt som erstatning for tyngre energiformer som olje og kull. Vi anser dette som viktige tiltak for at Norge skal tilfredsstille Kyoto-avtalen med hensyn på klimagassutslipp.

Som et ledd i utviklingen av Norge som gassnasjon ønsker utvalget at det bygges to pilotprosjekter for utslippsfrie gasskraftverk i løpet av en tiårsperiode. – Aller helst burde det første anlegget stått ferdig allerede om fem år, sa Henriksen.

– For oss er det viktig å se dette i et industrielt perspektiv for hele nasjonen. Norge og norske politikere må være villige til å heve blikket og se inn i fremtiden og utnytte de enorme ressursene vi har , sa Arbeiderpatiets leder Torbjørn Jagland.

– Dette er langt viktigere enn de smålige diskusjonene vi hittil har hatt i valgkampen. – Når gassutvalgets innstilling har vært gjennom Arbeiderpartiets sentralstyre, regner jeg med at regjeringen er villig til å bevilge og sette av de nødvendige midlene til å gjennomføre de tiltakene som er foreslått, sa LO-leder Gerd-Liv Valla i en kommentar.

Gassutvalgets forslag er som følger:

- Økt bruk av naturgass innenlands til rundt 9 milliarder Sm3 gass årlig

- Etablere er statlig selskap for transport av gass til fastlandet.

- Økt bruk av naturgass innefor rammen av Norges klimaforpliktelser

- Elektrifisering av Nordsjøen og Tampen-området

- Etablere et innovasjonsselskap for miljø og energiteknologi knyttet til naturgass.

Gassbruken i Norge skal utvikles i tre regioner

- Grenland med forbindelse til det sentrale Østlandet

- Bergen og Stavanger-området

- Midt-Norge

Les mer om: