ENERGI

Gasskraft i 800 for Skogn

Noe av det siste statsråd Olav Akselsen i Olje og energidepartementet, OED, gjorde før en ny regjering tar fatt, var å gi Industrikraft Midt-Norge AS konsesjon til bygging av gasskraftverk i Skogn.

Avviste klagen

Konsesjonen ble gitt etter at Miljøverndepartementet, MD, avviste klagene fra milkjøvernorganisasjonene på utslippstillatelsen som var gitt av Statens Forurensingstilsyn, SFT.

Konsesjonen som er gitt i henhold til energiloven, gir tillatelse til bygging og drift av et gasskraftverk med 800 MW installert effekt ved Norske Skogs papirfabrikk i Skogn i Levanger kommune.

Gasskraftverket vil produsere inntil 6,4 TWh elektrisk kraft og inntil 1,5 TWh varme til papirfabrikken i form av damp og varmt vann. Produksjonen av elkraft tilsvarer fem prosent av den totale norske kraftproduksjonen eller forbruket for rundt 300.000 boliger.

Fremskritt

– Avgjørelsen betyr et stort fremskritt for å få bygd gasskraftverket i Skogn. Bruk av gass innenlands vil spille en sentral rolle i en mer miljøvennlig energipolitikk, da gassen på mange områder vil erstatte mer forurensende energi og medverke til reduserte utslipp. Å ta i bruk gasskraft gir sikrere energiforsyning, noe som er særlig viktig i år med tørke, sier Akselsen.

– Beslutningen får positive ringvirkninger for regionen, også i form av nye arbeidsplasser. Jeg har merket meg at det er stor lokal oppslutning om prosjektet, sier statsråden.

Sammen med konsesjonen har OED gitt Statnett SF konsesjon til å bygge en 300 kV kraftlinje frå Fiborgtangen til Verdal transformatorstasjon. Kraftlinjen er en forutsetning for driften av gasskraftverket.

Ikke strengere krav

Ved behandling av saken har MD lagt til grunn Stortingets retningslinje om at det ikke skal stilles strengere krav for utslipp av klimagasser fra gasskraftverk i Norge enn det som i dag er vanlig i andre EØS-land.

Dette innebærer at Industrikraft Midt-Norge er gitt tillatelse til å slippe ut 2,36 millioner tonn karbondioksid årlig. Departementet anser det imidlertid som viktig at arbeidet med CO 2 -reduserende teknologi fortsetter, og viser til de planer for økt nasjonal forskningsinnsats på dette området som er presentert i St. meld 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk.

Departementet har derfor satt krav om at anleggene skal legges til rette for at ny teknologi knyttet til separasjon og deponering av CO2 kan tas i bruk på et senere tidspunkt. De strenge kravene til utslipp av nitrogenoksider, NOx, er opprettholdt.

Les mer om: