ARKIVNYHETER

Garantiordningen for kraft over til Stortinget

VIL HJELPE: ¿ Jeg har tro på at ordningen vil bidra til investeringer og trygge arbeidsplasser i norsk kraftintensiv industri, fortsetter Giske. Ordningen vil kunne bidra til å utviklenøkkelbedrifter i hele Norge, sier Trond Giske.
VIL HJELPE: ¿ Jeg har tro på at ordningen vil bidra til investeringer og trygge arbeidsplasser i norsk kraftintensiv industri, fortsetter Giske. Ordningen vil kunne bidra til å utviklenøkkelbedrifter i hele Norge, sier Trond Giske. Bilde: Tore Stensvold
Anders J. Steensen
29. nov. 2010 - 09:38

Lovendringen vil gi garantistillere i langsiktige kraftavtaler inntredelsesrett foran konkursboet i en konkurssituasjon.

– Dagens oversendelse til Stortinget er et viktig skritt på veien mot å få garantiordningen for kraftintensiv industris kraftkjøp på plass. Dette vil gjøre det lettere for kraftintensiv industri å skaffe seg finansiering ved inngåelse av langsiktige kraftavtaler, sier næringsminister Trond Giske i en pressemelding.

Efta meddelt

Stortinget vedtok 8. desember 2009 i Innst. 8 S (2009-2010) regjeringens forslag om at det skal etableres en garantiordning for kraftintensiv industris kjøp av kraft, jf. Prop. 1 S (2010-2011). Ordningen skal forvaltes av Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) og er gitt en ramme på ramme på 20 milliarder kroner.

Ordningen ble notifisert til EFTAs overvåkningsorgan ESA 22. september 2010. Notifisering vil gi økt rettslig trygghet for partene om at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.Fakta om garantiordningen

¿ Gjelder for virksomheter registrert innenfor SSBs næringskoder (SN2002) 20, 21, 24 og 27, og som har et årlig kraftforbruk på minst 10 GWh. Dette omfatter 80-90 bedrifter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller.

¿ Garantier kan gis til enkelvirksomheters kraftkjøp eller til kraftkjøp foretatt av en sammenslutning av virksomheter (konsortier) innenfor kraftintensiv industri.

¿ Garantier skal ikke ytes til industribedrifter og konsortier som er i økonomiske problemer.

¿ En kraftavtale må ha en varighet på minst sju år for å kunne bli omfattet av ordningen. Formålet med dette vilkåret er å stimulere til inngåelse av langsiktige kraftavtaler samtidig som Nord Pools virksomhet ikke påvirkes for mye negativt av ordningen.

¿ Garantier kan gis for kraftavtaler på inntil 25 års varighet.

¿ Garantier kan stilles både overfor kraftselger og banker og andre långivere som finansierer kraftkjøpet.

¿ Kraftavtaler det garanteres for, må være inngått med en kraftselger i EØS-området. Dette inkluderer både omsettere av kraft og kraftprodusenter.

¿ Ordningen skal være på ordinære forretningsmessige vilkår og innenfor EØS-avtalens rammer.

¿ Garantier i ordningen kan gjelde ved konkurs, insolvens og manglende betalingsvilje.

¿ Garantiene skal være koblet til en konkret transaksjon, for et angitt beløp eller beløpsandel og for en begrenset tidsperiode.

¿ I tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler skal garantien til enhver tid maksimalt dekke 80 pst. av den underliggende finansielle forpliktelsen som garantien svarer mot. Ved mislighold kan GIEKs tapsdekning maksimalt utgjøre 80 pst. av det tapet som oppstår.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.