NYHETER

Frykter underskudd på pukk

Hvis ikke planmyndighetene lager en strategi på hvordan hovedstadsregionen skal få nok pukk til vegformål i årene som kommer, kan det raskt gå mot et underskudd. Det er NGU som nå roper vasku.

Jarle Skoglund
18. aug. 2005 - 10:02

- NGU vil understreke at regionalt og nasjonalt viktige mineralressurser må forvaltes over kommune- og fylkesgrensene. Etter vårt syn bør planmyndighetene utarbeide en strategi for å sikre råstoff til bygg- og anleggsbransjen i pressområdene i Oslo og Akershus og deler av Østfold og Buskerud fylke, forteller Peer-Richard Neeb i Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).

Han legger til at forekomsten ved rundt Oslo er med sin meget gode mekaniske kvalitet en så viktig pukkressurs i forsyningen av kvalitetsmasser for veg- og betongformål i denne regionen, at forekomstene må utnyttes fullt ut, før området taes i bruk til andre formål. Forekomster av god kvalitet bør sikres i et lagsiktig perspektiv med en tidshorisont på minst 50 til 100 år.Høykvalitetsstein

Forekomsten ved Huken i Oslo kommune, Oslo Vei, Bjønndalen og Hadeland pukkverk, Feiring bruk og Lierskogen pukkverk, Franzefoss Pukk, består av bergater med meget gode mekaniske egenskaper til asfalt. Mekaniske tester viser at bergartene er av meget god kvalitet (seig og hard, som gir høy slitestyrke), og er spesielt godt egnet til faste vegdekker med stor trafikkbelastning. (ÅDT>15000 kjøretøyer). De andre pukkverkene i Osloregionen har noe svakere kvalitet til vegformål men de største volumene går til vanlige kommunalvarepukk.

I NGUs database er disse forekomstene klassifisert som en nasjonalt meget viktige ressurser. Dette ut fra kriteriet om leveranser til et stort hjemmemarked og kvalitetsmessig godt steinmateriale som dekker de fleste krav til veg- og betongformål.Store forbrukstall

Basert på forbrukstallene på landsbasis og et gjennomsnittlig forbruk pr innbygger på 10 tonn har NGU anslått forbruket for Oslo kommune til ca. 5 millioner tonn pukk og grus årlig og for Akershus ca. 4 millioner. Sikrere tall vil foreligge når ressursregnskapet er sluttført.

- For å dekke et slikt behov er Oslo kommune avhengig av å få tilført ca. 4 millioner tonn fra nabokommunene. Forlenges et slikt forbruk, vil Oslo by alene ha et behov på 200 millioner tonn de neste 50 åra. For samme tidsrom vil det sentrale Østlandsområdet ha behov for 800 millioner tonn, forteller Neeb.

- Det er derfor meget viktig at forvaltningsmyndighetene både i kommunene og på fylkesnivå allerede nå planlegger hvordan dette behovet skal dekkes, ikke bare lokalt men også regionalt. I kommuneplanens arealdel bør det legges til rette for god utnyttelse av ressursene i de etablerte uttaksområdene, og det bør etableres buffersoner rundt områdene for råstoffutvinning for å sikre mot bruk som på sikt kan skape konflikter. Samtidig er det i mange tilfeller behov for kartlegging og sikring av nye områder for råstoffutvinning for å dekke framtidige behov.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.