INDUSTRI

Fraråder sjødeponi i Repparfjorden

Direktoratet for naturforvaltning forsøker å stoppe Nussir fra å deponere masser fra kobbergruven i Kvalsund.

Bilde: Nussir
21. mai 2012 - 14:29

Direktoratet for naturforvatning mener grunnlaget til å vurdere en utslippstillatelse ikke er godt nok basert på disse punktene

  • Utslippssøknaden søker om et utslipp på 30 meter på uspesifisert sted i fjorden, konsekvensutredningen tar utgangspunkt i et angitt område og foreslår et utslippsdyp på 57 meter for å hindre spredning.
  • Uten en helhetlig strømmodell synes det vanskelig å vurdere den faktiske spredningen av avgangsmassen i fjorden. Det må derfor utføres strøm- og trykkmålinger og hydrografiske tidsserier som er representative for hele vannsøylen samtidig utenfor kysten og inne i Repparfjorden for å beskrive sirkulasjonsmønsteret i fjorden. Målingene bør gjennomføres over ett år for å få med alle sesongvariasjonene.
  • Det er ikke gjort noen kartlegging av eventuelle forekomster av marine fiskeegg, -larver og -yngel i fjorden.
  • Det finnes ingen undersøkelser av hvordan de mest sårbare livsstadier som egg, larver og yngel vil kunne bli påvirket av ulike konsentrasjoner av gruveavfallets finfraksjon.
  • Det er ikke sett på summen av påvirkninger for anadrom fisk, og det bør gjøres en vurdering av hvordan laksen eventuelt kan bli påvirket etter lang tids utslipp.
  • Mulig avrenning av metaller til vassdrag under drift eller etter endt drift er ikke dokumentert i tilstrekkelig grad.

Bakgrunnen er bekymring for at utslippene kan drepe kysttorsken og laksen i fjorden.

– Sannsynligheten er overveiende for at de giftige utslippene vil ødelegge et viktig gyteområde for kysttorsken.

Repparfjorden er samtidig en nasjonal laksefjord hvor laksen skal gis særlig beskyttelse mot akutt forurensning.

Torsk fisk 1006251231.jpg – I tillegg gir avgangsmassenes toksiske innhold stor grunn til bekymring for flere andre arter i fjorden, sier Eva Degré, sjef for marin seksjon i DN.

Historisk vedtak

DNs bekymring kommer litt over en uke etter at Kvalsund kommune godtok reguleringsplanen som tillater Nussir å deponere avgangsmasser i Repparfjorden.

Gruveselskapets direktør Øystein Rushfeldt (bildet) kalte avgjørelsen «det viktigste enkeltvedtaket i Nussirs historie». 1200004848.jpg

Flere naturvernorganisasjoner er skeptiske til vedtaket.

Tidligere i mai sa også forsker Jan Helge Fosså i Havforskningsinstituttet til TU at et sjødeponi i Repparfjorden er å gå flere tiår tilbake når det gjelder utslippsregimer.

Les også:

Kritiseres for å ha for mange ingeniører

Kan ikke gi unntak

Nussir har allerede bedt om unntak fra kravet om god kjemisk tilstand i vannforskriften.

DN mener det ikke finnes hjemmel i loven til å godkjenne dette.

– Ifølge vannforskriften vil det ikke være adgang til å tillate deponering av avgangsmasser som innebærer at vannforekomsten får dårlig kjemisk tilstand, slik den vil få i Repparfjorden. Dermed kan en utslippstillatelse etter vårt syn ikke gis, sier Degré.

Uenig

Nussir-direktør Rushfeldt pekte for litt over en uke siden på at Norge har gode erfaringer med sjødeponi.

– Det er svært gode erfaringer med sjødeponi i Norge. Norge har klart mest erfaring og kunnskap om sjødeponi, og de vi har i dag er godt overvåket og solid dokumentert, sa han.

Les også: Kritisk til gruve-nei

Anbefaler sjødeponi i Førdefjorden

Norge lite attraktivt for gruvedrift 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.