MARITIM

Fra A - Å innen skipsfart og offshore

KILDE: REDERIFORBUNDET
27. sep. 2018 - 09:37

Abandoned Well - Oljebrønn som er oppgitt.

Acid Gas - Gass med forurensninger som gir lav pH-verdi. Skaper korrosjonsproblemer.

Acidizing - Injisering av saltsyre i produksjonssonen i en brønn for å stimulere kilden til større avkastning. Saltsyren etser forbindelser i sedimentet og øker permeabiliteten (gjennomtrengningstakten).

Aerated Mud - Boreslam iblandet luft for økning av virkningsgraden.

Aframax - (American Freight Rate Association) - Ca. 80.000 -105.000 dwt - betegnelse for en standardstørrelse på tankskip.

AG - Arabian Gulf - Den arabiske golf. Blir ofte omtalt som PG - Persian Gulf.

Agent - Rederiets representant i havn. Skal sørge for best mulig anløp. Noen rederier har egne agentkontorer, andre bruker frittstående agentfirmaer etter behov.

AIS - Automatic Identification System.

Aksjeselskap - Selskap der deltakerne (deleierne) bare har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser.

Algoritme - i matematikk og informatikk er algoritme en Presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem eller flere problemer. En algoritme kan ofte også inneholde variabler som trenger mellomregning. Hvis en prosess er algoritmisk kan den skrives som en serie operasjoner som kan utføres gjennom beregninger. Kilde: Wikipedia 

Anchor Piling - Forankringspunkt i havbunnen.

Les også

Annular Blowout Preventer - Sikkerhetsventil under boreoperasjoner. Består av gummipakning som tetter strømmen utenfor borestrengen.

Annulus - Ringvolumet mellom borestrengen og veggen i borehullet eller casingen.

ARA - Området Antwerpen - Rotterdam - Amsterdam, brukes ofte om destinasjonsangivelse.

Articulated Platform - eller Ocillating Platform – (offshore) er en innretning som er festet til bunnen med et kuleleddlignende arrangement, stabilisert med oppdriftsmidler nær overflaten. Vanligvis brukt til lastebøyer og flammetårn.

Automatisering -  eller automasjon - en faglig prosess med formål å gjøre et fenomen automatisk, det vil si at det i større eller mindre grad styrer seg selv. Industriell automatisering brukes om automatisk regulerte kjemiske prosesser, sekvensstyrte produksjons- og emballeringsmaskiner (automater), roboter for montasje, lakkering og vedlikehold, systemer for dynamisk posisjoneringautopiloter og utallige andre anvendelser. Automatisering kan også omfatte administrative oppgaver som dokumenthåndtering, informasjonsinnhenting og rapportering. Kilde: Wikipedia  

Avgrensningsboring – (Offshore) Boring av brønner til bruk for å finne størrelsen av et felt med olje eller gass.

Avlastningsbrønn – Brønn som bores for å lette trykket eller pumpe inn sement i en problembrønn hvor det foregår eller er stor fare for en ukontrollert utblåsning.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Bakken (hollandsk) - Et hevet dekk på forskipet.

Ballast - Vann som fraktes istedenfor last for å stabilisere et tomt fartøy.

Bareboat certeparti (demise) - Leiekontrakt for tomt skip. Alle driftsutgifter for befrakters (leietakers) regning.

Barrel - Samme som fat. Volummål. Mange forkortelser i bruk: b, bbl, bar. Skrives ofte med store bokstaver. Barrels per day (Bd eller b/d) angir produksjonen per dag.

Les også

BBB - Before Breaking Bulk - Frakten skal være betalt, dvs. pengene skal stå på rederiets konto, før lasten losses.

Befrakte - Å leie et skip til frakt av varer/gods.

Befrakter - Lasteieren eller en annen som leier fartøyet. Er også yrkesbetegnelse på rederifunksjonær eller megleransatt som arbeider med fraktmarkedene.

Bekvemmelighetsflagg - Betegnelse benyttet av arbeidstakerorganisasjoner om land som tillater registrering av utenlandske skip for å oppnå lavt lønnsnivå med lav eller ingen skatt eller avgift til flaggstaten. Utøvet tidligere slapp kontroll med skipenes tekniske og sikkerhetsmessige standard.

Bell Diving - Klokkedykking.

Benchmarking - Å sammenligne noe eller noen med det beste som kan oppnås på et område.

Beredskapsskip (Stand-by Vessel) - Fartøy som ligger stasjonert i nærheten av en installasjon og har som oppgave å evakuere besetningen i farlige situasjoner. Utfører også løpende vakttjeneste ved å holde andre skip på avstand fra installasjonen o.l.

Bill of Lading (B/L)- se Konnossement.

Bit - Borkrone.

Blokk - Betegnelse på området som er tildelt for prøveboring eller produksjon. Blokkstørrelsen kan variere.

Les også

Blowout - Ukontrollert utblåsning av olje eller gass fra borehull pga. for høyt trykk i reservoaret.

Blow-out Preventer (BOP) - Også kalt "juletre", en sikkerhetsventil som plasseres på brønnhodet for å forhindre ukontrollert utblåsning (Blow-out). Norsk: Utblåsningsventil.BOP - Forkortelse for Blowout Preventer.

Boreleder – Operatørens representant om bord på en boreinnretning og som overfor boresjefen (og plattformsjefen) gir beskjed om operatørens ønsker vedrørende boringen og aktiviteten for øvrig.

Borelekter (Drilling Barge) - Lekter for boring i lite værharde områder. Normalt ikke eget fremdriftsmaskineri. Maks. dybde ca. 150 meter.

Borerigg (Drilling Rig) - Boretårn med rotasjonsbor og slampumpesystem. Kan være landrigg (plassert på kjøretøy) eller offshorerigg plassert på fast eller flyttbar offshoreinnretning med plattform- eller skipsfasong.

Boresjef (Toolpusher) - Leder av borevirksomheten på en boreinnretning. (Kan også ha en Drilling Super Intendant over seg om bord.) Det er normalt to om bord som går skift. Den som ikke er den øverst ansvarlige av de to kalles ofte Tour Pusher eller Night Pusher.

Boreskip (Drillship) - Skip utstyrt med borerigg og eget fremdriftsmaskineri. Holdes i posisjon med ankere eller dynamisk posisjoneringssystem (Se Dynamisk posisjonering.). Opererer på havdyp ned til ca. 2.000 meter.

Boretender (Drilling Tender) - Boreinnretning som er avhengig av et skip eller en lekter for lagring, innlosjering etc.

Box - Dagligdags betegnelse på container.

Break-Bulk-Cargo - Frakt sendt som stykkgods (ikke pakket i container).

Les også

Bruttotonnasje - BT = (0,2+0,02•log10V)•V, der V er volumet i kubikkmeter av skipets lukkede rom.

Bruttotonnasje og Nettotonnasje - Skipsmålingskonvensjonen av 1969 har vært gjeldende for nye skip siden 1986, og gjelder alle skip fra 18. juli 1994. Dette innebærer en overgang fra brutto registertonn (brt. eller grt.) og netto registertonn (nrt.) til bruttotonn (BT eller GT) og nettotonn (NT). Bruttotonnasjen gir grunnlag for bemanningsregler, sikkerhetsforskrifter og registreringsavgift. Både brutto- og nettotonnasjen brukes som grunnlag for beregning av havneavgifter. BT er skipets innelukkede områder, mens NT er volumet av lasterommene. (Se også Forholdstall mellom bruttotonnasje/nettotonnasje/-dødvekt, Nettotonnasje og Nye "måletonn").

Bulklast - Last som fraktes uemballert, f.eks. kull, korn, malm, olje, etc. Det skilles mellom tørre og våte bulklaster.

Bulkskip (bulkcarrier) - Skip som fører tørre bulklaster. Enkelte bulkskip er spesialbygd f.eks. for transport av kull, malm, korn, papir, tømmer, etc.

Bulktankskip (bulk/oil carrier) - Kombinasjonsskip som fører ulike lasttyper i samme lasterom, men ikke samtidig. De fleste bulktankskip er forsterket for føring av malm og kalles da OBO-skip (ore/bulk/oil).

Bunkers - Skipets drivstoff. Påfylling av bunkersolje kalles bunkring.

Bury Barge - Fartøy med spesialutrustning for nedgraving av rørledninger.

Bøyelaster – (Shuttel tanker) Se Oljetankskip

Cabotage - Kystfart, dvs. retten til å frakte gods mellom havner i et annet land enn skipets flaggstat.

CAP - Condition Assessment Programme - inspeksjon av fartøy for å bestemme dets tekniske tilstand.

Capesize - Skip som er for store til å gå gjennom Panamakanalen, ca. 80.000 til 175.000 dwt med bredde ca. 42 til 46 meter (Panamakanalen 32,2 m bred) og som derfor må gå rundt Kapp Horn.

Les også

CARIBS - Caribbean Sea - Det karibiske hav

Casing - Rør med tykke vegger som plasseres i et borehull og sementeres fast. En slags forskaling som forhindrer sammenrasing av borehullet.

Cave-in - Sammenrasing av veggene i borehullet.

CBT - Clean Ballast Tanks - rene ballasttanker, dvs. tanker som bare brukes til ballast, ikke til last, men som likevel kan ha felles rør og pumpesystem med lastetankene.

Cellar Deck - Nivået under Rotary Table på en innretning. På en jack-up betyr det well-head og BOP. På flytende innretning er det et dekk hvorfra styrelinene håndteres. Kan også ha en Marine Riser.

Certeparti (c/p) - Transportkontrakt mellom reder og befrakter om leie av skip.

Charterhyre - Pris ved leie av skip.

Chartre - Befrakte, leie.

CIF - (C.i.f.) - Forkortelse for Cost, Insurance, Freight - omkostninger, assuranse, frakt, dvs. fraktfritt for kjøper. Selger betaler forsendelsens omkostninger.

COA - Contract of Affreightment - kvantumskontrakt: En avtale om frakt av en gitt mengde gods mellom rederi og oppdragsgiver, ikke skipsbestemt, rederiet velger selv størrelse og type; en forpliktelse til å frakte, gjerne avtale om lengre tid.

Collar - Rør med tykt gods nærmest borekronen (vektrør).

Les også

Completion - Klargjøring av borehull for produksjon.

Conductor Pipe - Casing med stor diameter - normalt den første fôringen eller det første styrerøret som monteres under boreoperasjonen.

Containerskip - Skip med lasterom tilpasset et bestemt antall standardcontainere (se TEU). Kalles gjerne cellulære containerskip. En stor del av kapasiteten består av containere som fraktes på dekk. Containerne løftes om bord og i land med spesialkraner (altså et lo-lo-skip, se dette). Containerskip går i linjefart og er relativt hurtige. Etter hvert er det kommet et betydelig antall bulk-containerskip (conbulkere), bulkskip spesielt tilpasset transport av en del containere. Opereres ofte i semilinjefart.

COW - Crude Oil Washing - System hvor man spyler tankskipstankene med olje for å løse opp sedimenter (oljeklumper) som har avleiret seg på tanksiden under lastereisen.

Cross Trade - Frakt av gods mellom utenlandske havner. Omtrent 95 prosent av den norskeide handelsflåten driver cross trading.

Crude (oil) - Råolje.

Cruiseskip - Passasjerfartøyer som befordrer passasjerer på krysningstokt (cruise), ofte med fast utgangs- og endepunkt, men også mellom ulike havner. Som regel meget høy standard på passasjertilbudene.

Dead Freight - Betaling for plass booket av befrakter, men ikke benyttet.

Degassing - Fjerning av olje og gass fra boreslammet for at dette skal kunne brukes om igjen.

Dehydration Plant - eller Water Separation Plant - Forskjellige typer utstyr for "tørking" av gass eller olje.

Dekompresjon - Langsom, kontrollert senkning av trykket i et trykkammer for at dykkere skal unngå dykkersyke ved for rask oppstigning.

Les også

Demurrage - Penger betalt av befrakter til rederi for forsinkelse i forbindelse med lasting/lossing, også brukt om overliggedager/overliggedagspenger.

Derrickmann (Derrick Man) - Person som utfører arbeid på boredekket og i boretårnet. Han/hun utfører i tillegg arbeid med overflateutstyr for sirkulasjon, kontroll og sammensetning av boreslam.

Deviated Well - Hull som med hensikt ikke er boret rett ned.

Diamond Bit - Borekrone forsterket med diamant for å forlenge levetiden.

Digitalisering - konvertering av analoge data til digitale. Brukes også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet. Brukes også om å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver. Kilde: Wikipedia

Dip Meter - Instrument som måler endringer i vertikalkomponenten i det jordmagnetiske feltet. Brukes for å bestemme sedimentets beliggenhet og struktur, og til å måle avvikningen i borehullet.

Directional Drilling - se Deviated Well.

Dispatch - Godtgjørelse til befrakter for innspart tid ved lossing/lasting, også brukt om fremskyndelsespenger.

Disposal Well - Borehull som er konstruert for reinjisering av produsert saltvann til reservoarene.

Distanseminutt - eller nautisk mil - 1852 meter

Diving Bell - Dykkerklokke

Dokking - Sette skip i Tørr- eller Flytedokk for å foreta reparasjoner og vedlikehold.

Les også

Donald Duck-effekt - Forvrengning av stemmen på grunn av oksygen-helium-gassblandingen som brukes ved dypdykk.

Drag Bit - Énbladet borekrone for boring i myke sedimenter.

Drift - Horisontalfeil ved boring.

Driller – (Borer) Person som kontrollerer og leder arbeidet på boredekket. Underlagt boresjef (Toolpusher)

Drilling Fluid, Drilling Mud - Boreslam.

Drilling Super Intendant - Se Drilling Supervisor.

Drilling Supervisor - Ansvarshavende boreingeniør. Normalt på land, men hos enkelte plassert om bord over boresjefen (toolpusher). På land kan han også kalles Boreinspektør.

Drill Pipe - Heltrukne borerør, normalt ca. 10 meter lange med tynt gods i veggene.

Drillship - Se Boreskip (Borefartøy).

Drill Stem - Borestreng.

Les også

Drill Stem Test - Vanlig metode for testing av hydrokarbonfunn.

Drill String - se Drill Stem.

Driller - Person som kontrollerer og leder arbeidet på boredekket.

Drilling Fluid, Drilling Mud - Boreslam.

Drilling Supervisor - Ansvarshavende boreingeniør.

Drilling Tender - Servicefartøy med personell og utstyr til boreinnretning.

Drillship - Borefartøy.

Dykkerfartøy (Diving Support Vessel) - Skip med dykkerutstyr om bord som utfører ulike typer dykkeroppdrag. Kan også være utstyrt med fjernstyrte undervannsroboter (Remote Operated Vehicle - ROV).

Dynamisk posisjonering - Fartøyet holdes automatisk i posisjon av datasystemer som ved hjelp av absolutte (GPS/DGPS) og relative (radiopeiling, laserpeiling, relativ GPS) posisjonerings systemer styrer skipets fremdriftsmaskineri, propeller, thrustere og ror slik at posisjon opprettholdes.

Dødvekt - Den største vekten skipet kan bære av last og beholdninger. Uttrykkes i metriske tonn (1000 kg) eller long tons (1016 kg). Dødvekten er det viktigste kommersielle målet. Den maksimale nyttelasten er normalt 3 - 10 prosent lavere enn dødvekten pga. vekten av bunkers, vann, proviant etc.

Les også

ECSA - East Coast South America - Østkysten av Sør-Amerika

Entreprenør (Contractor) – I offshorevirksomheten en som utfører oppdrag etter kontrakt med en operatør. Man kan for eksempel være boreentreprenør med egen flyttbar boreinnretning eller med plattformboring på permanent plassert innretning.

Exploration Drilling - Se Leteboring.

Exploration Well - Borehull for leting etter nye forekomster.

Fat - Måleenhet for olje. Det går 7,1 fat på ett tonn olje. Hvert fat tilsvarer omkring 159 liter.

Feeder service - Matetrafikk til/fra store havner.

Feeder vessel - Tilbringerskip som henter og bringer gods til og fra havgående fartøyer.

FEU - Forty-foot Equivalent Unit (tilsvarer to TEU).

FiO - Forkortelse for Free in and Out (befrakter utfører lasting og lossing).

Les også

Fish - Objekt, f.eks. en bit av en borekrone, brukket borerør, eller noe annet som ligger nederst i borehullet og forhindrer videre boring.

Fishing - Arbeidet med å fjerne en Fish.

Fixture - se Slutning.

Flaggdiskriminering - Nasjonal lovgivning som forbeholder sjøtransport av et lands last til egen eller handelspartners handelsflåte. Gjelder f.eks. transport av Alaska-olje.

Flaring - Avbrenning av ikke-kommersiell olje og gass på produksjonsinnretningen.

Flerbruksskip - Se Kran- og konstruksjonsfartøy.

Flexible Joint - eller Ball-joint - Den nedre konstruksjonen på en Marine Riser ved flytende boring. Tillater en viss vinkelfeil ved fartøyets posisjonering.

Flotell - Se Flyttbar (offshore) losjiinnretning.

Flo-flo-skip - Spesialskip som kan "senke seg ned" slik at f.eks. jackup-plattformer kan "fløtes" inn på dekket.

Flush Phase - Den første produksjonsfasen.

Flytedokk - Innretning med tanker som fylles med vann, og som i nedsenket tilstand kan ta inn et skip, og heve det over vannflaten når vannet pumpes ut.

Les også

Flytende (offshore) innretning (Floater) – Betegnelsen på flyttbare (offshore) innretninger som ikke står på havbunnen under operasjon, altså halvt nedsenkbar plattform, lekter, skip og tender, men ikke nedsenkbar og oppjekkbar plattform.

Flyttbar (offshore) boreinnretning (Mobile (Offshore) Drilling Unit) – Fellesbetegnelsen på flyttbare (offshore)innretninger som har installert borerigg og hvis hovedoppgave er å bore etter petroleum.

Flyttbare (offshore) innretninger - Innretninger som midlertidig er plassert på en sokkel (eller på en stats sjøterritorium eller dens økonomiske sone) for å utføre virksomhet i forbindelse med undersjøiske naturforekomster og for hvilke sokkelstaten da i henhold til UNCLOS har eksklusiv jurisdiksjon. De er imidlertid konstruert for å flyttes fra sted til sted. Når de ikke utfører virksomhet som foran anført, er de underlagt flaggstatens jurisdiksjon i likhet med sjøfart. Grensen mot offshore sjøfart ikke alltid skarp (se offshore sjøfart).

Flyttbar (offshore) losjiinnretning (Mobile (Offshore) Accomodation Unit)– Fellesbetegnelsen på flyttbare (offshore)innretninger, normalt halvt nedsenkbare eller oppjekkbare plattformer, som er innrettet som et slags hotell med bl.a. lugarer , fritidsrom og kontorer for innlosjering av opptil 800 personer som utfører arbeid på en eller flere permanent plasserte eller flyttbare innretninger. Kan også ha verksteds- og lagringskapasitet. Forbindelsen med permanent plassert innretning skjer ofte ved en midlertidig bro (gangvei). Innretningene kalles gjerne Flotell (Floatel), ofte også de som er av oppjekkbar type og således ikke flyter. I tillegg til flyttbare kan det også forekomme permanent plasserte innretninger på produksjonsfelt, men de kalles da ikke Flotell.

Flyttbar (offshore) produksjonsinnretning (Mobile (Offshore) Production Unit) – Fellesbetegnelsen på flyttbare (offshore)innretninger som har utstyr for produksjon av petroleum (se også Produksjonsplattform).

FOB - Forkortelse for Free on Board (fritt om bord i avskipningshavn, kjøper betaler forsendelsens omkostninger).

Fondskonvensjonen (vedr. oljesølansvar) - Erstatning for oljesøl reguleres internasjonalt ved to konvensjoner - Oljesølerstatningskonvensjonen av 1969 (Civil Liability Convention - CLC) som regulerer rederiets erstatningsansvar, ogFondskonvensjonen med et fond finansiert av lasteierne som utbetaler erstatning dersom rederiet ikke er ansvarlig, eller erstatningene derfra ikke strekker til, dog med en begrensning oppad.

Force Majeure - En klausul som begrenser ansvaret for befrakter, utskiper og mottager av last.

Forholdstall mellom bruttotonnasje/nettotonnasje/dødvekt - Omregningstall mellom nettotonnasje, bruttotonnasje og dødvekt:

1 NT = 1,7 BT

1 BT = 1,5 dwt.

Dette gjelder tank- og tørrlastskip opp til ca. 25.000 dwt., men ikke kjøleskip, ro-ro-skip, passasjerskip m.v. For store tank- og bulkskip (ca. 100.000 dwt. og over) tilsvarer 1 BT ca. 2 dwt.

Forskningsskip – Skip med utstyr for ulike forskningsoppdrag offshore. Se for eksempel seismikkskip som er en spesiell type.

Forsyningsskip (Supplyskip) - Skip som transporterer forsyninger til borefartøyer eller installasjoner under oppbygging eller i produksjon. Benevnes ofte Straight Supply, eller Platform Supply Vessel (PSV).

FPSO - Floating Production, Storage and Offloading Unit - Flytende produksjons- og lagringsenhet

Fraktkontrakt (Contract of Affreightment, c.o.a.) - Rederiet påtar seg å transportere visse varekvanta i en viss partistørrelse over en viss periode, og står da som regel fritt m.h.t. hvilke skip som skal settes inn. C.o.a. inngås ofte av bulkgrupper/pools.

Free pratique - Skip klarert av helsemyndighetene i et land.

Fusjon - Sammenslåing av to eller flere selskaper.

Gas Lift - Teknikken med å blande inn gass i oljeflommen for å lette utstrømmingen.

Gas Re-Injection - Secondary Recovery Technique med gjeninnsprøyting av tørket og kondensatfri gass for å opprettholde reservoartrykket.

Gas Well - Hydrokarbonfunn med høy Gas Oil Ratio.

Gas-Oil Ratio - Forholdet mellom den produserende gassen i kubikkfot og olje målt i barrels.

Gasstankskip - Spesialskip for transport av kondenserte (flytende) gasser. De viktigste lastene er:

  • Ammoniakk.
  • Etylen.

LNG - Liquefied Natural Gas består mest av metan).

LPG - Liquefied Petroleum Gases (propan, butan).

Les også

Om bord holdes gassen i væskeform ved hjelp av overtrykk og/eller kjølemaskineri, eller ved hjelp av god isolasjon (termosflaskeprinsippet) samt varmetapet ved en viss fordamping. LNG-skipene må tåle en temperatur i lasten på -163°C.

Geological Survey - Detaljert undersøkelse av struktur og sedimenttype.

GEOROT - Geographical Rotation - Rekkefølge av lossehavner

Gooseneck - Kurvet rørseksjon der boreslammet kommer opp til fleksibel slange for videre transport til swivel.

Grain Cap - Forkortelse for Grain Capacity - kornkapasiteten

Gravity Structure - Innretning som står fast på bunnen uten fester på grunn av høy egenvekt. Flere er installert på relativt store vanndyp i Nordsjøen.

Halvt nedsenkbar plattform (Semisubmersible) - Flyttbar innretning som består av et dekk plassert på søyler festet til to eller flere pongtonger. Under virksomhet fylles pongtongene med vann og senkes under havflaten. Fartøyet holdes normalt i posisjon ved hjelp av ankere, men kan også ha dynamisk posisjoneringsutstyr (DP). Har som regel eget fremdriftsmaskineri (maks. havdyp ca. 600 til 800 meter). Vanligste type er "halvt nedsenkbar borerigg".

Handymax - Tørrbulkskip på 35.000 - 50.000 dwt.

Handysize - Tørrbulkskip eller produkttankskip 15.000 - 50.000 dwt.

HBL - Hydrostatisk balansert lasting. Avbalansering av olje- og vanntrykk om bord slik at olje ikke lekker ut dersom skipet går på grunn. Lastemetoden redusererlastekapasiteten med ca. 7 %.

Heavy Grain - "Tungt korn" som ikke stuer mer enn at skipet får full dødvektlast.

Hire-purchase certeparti - Certeparti hvor befrakter får eiendomsretten til skipet ved certepartiperiodens utløp.

HSLC - High Speed Light Craft (hurtigbåt)

HSS - Highspeed Sea Service - Hurtigfergekonsept med store to eller flerskrogsskip med kapasitet på rundt 1500 passasjerer og bortimot 400 biler.

Inert Gas - Surstoffri gass, f.eks. renset eksos, som man pumper inn i tomme, men skitne oljetanker for å fjerne eksplosjonsfaren.

Injeksjonsbrønn (Injection Well) - Borehull som er boret for å føre inn vann eller gass i reservoaret for å opprettholde trykket. Kalles også Service Well.

Innretning (Facility) – I norsk offshorevirksomhet felles betegnelse på plattformer, skip og lektere som utfører petroleumsvirksomhet og som i henhold til UNCLOS er underlagt sokkelstatens jurisdiksjon. Dette i motsetning til fartøyer i offshore sjøfart.

Inside Preventer - En type BOP som settes inne i borestrengen.

Instrument Pig - Konstruksjon utstyrt med måleinstrumenter, som kan plasseres inne i pipeline og forflyttes med oljestrømmen.

Interessentskap - Se Partrederi

Intermodal transport - Fraktoppdrag som omfatter ulike former for transport, som skip, jernbane, bil, osv.

Itinerary - Skipets seilingsrute

Jacket - Den undre delen av en produksjonsplattform fra bunnen og opp til den underste dekksmodulen ("Fagverkskonstruksjon").

Jack-up - Se Oppjekkbar plattform.

Les også

Jet Nozzle Bit - Vanlig type borekrone.

Joint service - To eller flere rederier i samseiling med felles seilingslister. Hvert rederi i samseilingen står for sin del av trafikken, men samarbeider nært med de øvrige partnerne i samarbeidet.

Kasko - Rederienes primære forsikring som dekker skipet. Også kalt Hull-forsikring.

Kelly - Den øverste fire- eller sekskantede delen av borestrengen.

Kick - Plutselig trykkøkning i boreslammet nedenfra. Et kick kan i verste fall utvikle seg til en Blow-out.

Kill - Økning av mottrykket i borehullet, for eksempel ved å bytte til tyngre boreslam.

Kjemikalietankskip - Spesialtankskip for transport av kjemikalier. Nyere skip har som regel rustfrie ståltanker. Skipene kan føre mange forskjellige laster samtidig, fordi hver tank har sitt eget pumpe- og rørsystem for lasting og lossing.

Klasseselskap - Forkortelse for skipsklassifiseringsselskap. Opprinnelig ble klasseselskapene etablert av assurandørene for å foreta en teknisk vurdering av fartøyene, og på dette grunnlaget plassere skipet i én av flere klasser etter kvalitet, derav navnet. Et skip ble "opptatt i en klasse" når det tilfredsstilte klasseselskapets regler for denne typen skip, og fikk derved forsikring. I dag er klasseselskapene uavhengige, private kontrollorganer for fartøyer, som godkjenner fartøyskonstruksjoner og fører tilsyn med bygging og drift. Klasseselskapene er også delegert en rekke inspeksjonsoppgaver fra flaggstatens myndigheter.

Knop - Hastighetsmål. Står for én nautisk mil eller ett distanseminutt per time, dvs. ca. 1,85 km/t.

Kombinasjonsskip - Skip som kan transportere både flytende og tørre bulklaster. Det er to hovedtyper: Malmtankskip og bulktankskip (se disse).

Kommandittselskap (K/S) - Selskapsform der én eller flere av deltakerne (komplementarer) har et ubegrenset, personlig ansvar for selskapets forpliktelser, mens én eller flere andre (kommandittister) har et begrenset ansvar.

Kommisjon - Skipsmeglerens godtgjørelse, som regel 1,25 prosent av bruttofrakten. Beregnes også ved kjøp og salg av tonnasje, men er da gjerne én prosent av kjøpesummen.

Konferanse - Organisering av en gruppe linjer som opererer i det samme fartsområdet med hensikt å komme til enighet om enhetlige frakter.

Konnossement (Bill of Lading) - Negotiabelt (omsettelig) fraktbrev for sjøverts transport av varer.

Kontrahering - Kontraktinngåelse. Brukes særlig om kontraktinngåelse i forbindelse med nybygging av skip, til dels også om inngåelse av overenskomst om fraktoppdrag mellom lasteier/reder.

Kontraktør – Vanlig norsk betegnelse på person som, vesentlig av skattemessige grunner, opptrer i eget navn som selvstendig næringsdrivende i stedet for som ansatt arbeidstaker. (Må ikke forveksles med engelske "Contractor", se Entreprenør.)

Kran- og konstruksjonsfartøy/innretning (Crane and Construction Vessel/Unit) - Vanligvis skip, lekter eller halvt nedsenkbart innretning, utstyrt for konstruksjon og vedlikehold av faste installasjoner. Har ofte også boligkapasitet. Andre tjenester som kan tilbys er lagerplass, vann-, trykkluft- og elektrisitetsforsyning, kontorplass, kommunikasjonssentral, landingsplass for helikopter o.l. Ved mange funksjoner kalles det ofte Flerbruksskip (Multi Purpose Vessel).

KTM - Keel to Top of Mast - Høyden på et fartøy fra kjølen til mastetoppen (høyeste punkt).

Kubikkapasitet - Viktigste kommersielle mål når lasten er så lett at skipet blir fullt uten at det er lastet ned til laste- (fribords) merket. Angis i kubikkmeter eller kubikkfot (cu.ft.).

kWT - kiloWatt-tonn, dvs. summen av skipets bruttotonnasje (BT) og hovedmaskineriets bremseeffekt i kilowatt (kW). For turbo- og dieselelektrisk drevne skip er bremseeffekten den ytelse i kW som hoivedgeneratorene yter, dividert med virkningsgraden som verkstedet oppgir. I NRs hyreskalaer brukes skipets kWT for fastsettelse av lønnsklasse.

Lagertanker (Storage Tanker) – Oljetankskip som er plassert for lengre tid på feltet for å lagre råolje som normalt skal hentes av andre tankskip. Den regnes da som flyttbar (offshore)innretning. (Se også FPSO og Flyttbare (offshore)innretninger.)

Lanemeter - Benyttes særlig ved transport av trailere. Én lanemeter er én meter dekksflate i 2,5 til 3 meters bredde. Kapasiteten for skip som er bygd for transport av nye biler beskrives normalt med antallet mindre personbiler, eller med kvadratmeter dekksflate.

LASH-fartøy - Lighter Aboard Ship, dvs. skip som kan ta om bord lektere.

Lastelinjemerket - Vanligvis kalt Lastemerket; en linje malt på skutesidene som angir skipets maksimale dypgående i henhold til den internasjonale konvensjonen om lastelinjer (London, 1966), når det seiler innenfor de ulike lastelinjesonene.

Lay Barge eller Pipe Laying Barge - Fartøy som legger rørledninger.

Leasing - Ved leasing disponerer i praksis rederiet fartøyet omtrent som ved et bareboat- eller hire-purchase-certeparti, men det inngås ingen certepartikontrakt. Det avtales en leie fra rederiet (lessee) til fartøyets juridiske eier - leasingselskapet (lessor). Leien gir normalt lessor tilbake det investerte beløpet med en rimelig fortjeneste over leasingperioden. Etter periodens utløp har gjerne rederiet adgang til fortsatt leie av fartøyet, men da til særlig lav leiepris (f.eks. 1/12 av tidligere), eller kjøp til takst.

Lektring - Overføring av last fra ett fartøy til et annet til sjøs.

Les også

Leteboring (Exploration Drilling) - Boring av letebrønn for leting etter nye forekomster (se også "Wildcat").

Liner Pipe - Rørfôring - casing som ikke går helt opp til well-head.

Linjefart - Fast ruteopplegg for skip.

Linjekonferanse - Linjerederier som samarbeider for å stabilisere marked og service.

Linjeskip - Et skip som går i regulær rute i et spesifisert fartsområde.

Loadfactor - Stuasjefaktor, dvs. i hvilken grad man under lasting klarer å fylle opp tomrommene i lasten.

LOF - Lloyd’s Open form - Standardisert bergningskontrakt. Gjeldende versjon kalles LOF-90.

Lo-lo-skip - Lift on-lift off-skip. Containere eller annet gods løftes om bord og i land med kran.

Losjiinnretning / Flotell (Accommodation Unit/Floatel) - Normalt et halvt nedsenkbart fartøy eller jackup (se Oppjekkbar.), forsynt med lugarer, forpleiningsfasiliteter og kontorer for opptil 800 personer. Innretningen benyttes vanligvis til innkvartering og forpleining av personell som bygger opp eller står for driften av en fast produksjonsplattform. Kan også ha verksteds- og lagringskapasitet.

Løsfart (tramp) - Skip som ikke går i fast rute.

Malmtankskip (ore/oil carrier) - Skip med egne lasterom for malm. Når skipet fører olje, kan malmlasterommene også benyttes til oljen, slik at dødvektkapasiteten utnyttes fullt ut.

Managementselskap - Et selskap (gjerne tredjepart) som overtar ansvaret for drift og operasjon av skip. Oppgavene omfatter bemanning, teknisk drift og vedlikehold.

Manifest - Liste over all last om bord (Cargo Manifest). Brukes også om passasjerliste på cruiseskip/ferger - passasjermanifest.

Marine Riser - Fôringsrør med stor diameter, satt sammen av flere rørdeler, normalt med oppdriftsmidler på utsiden. Montert mellom Marine BOP og boreriggen.

MED - Mediterranean Sea - Middelhavet

MEG - Middle East Gulf. Også Den arabiske gulf (AG) eller Den persiske gulf (PG)

Megler (skipsmegler) - Meglerens rolle er på vegne av rederi/lasteier å forhandle frem en avtale om et fraktoppdrag og en pris for samme. Meglere er også aktive når rederier forhandler om kjøp og salg av fartøyer, enten det gjelder brukte fartøyer eller plassering av nybyggingskontrakter ved et verft.

MOLOO - More or less owner’s option - En margin som rederen har f.eks. for hvor stor last skipet skal ta - f.eks. "30 000 tons 5 per cent moloo" som betyr at skipet skal laste mellom 28 500 og 31 500 tonn.

Monkey Board - Plattform høyt oppe i boretårnet der Derrick Man håndterer borerøret.

Monopod - Type av innretning der fundamentet består av en sylinderformet søyle fra bunnen til havoverflaten.

Motion Compensator - Utjevner nivåforskjeller under boring med flytende innretninger og kraner.

Mousehole - Hull i Monkey board der neste borerør plasseres i påvente av tilkobling til borestrengen.

Mud - Boreslam.

Mud Line - Havbunnen, grensen mellom vann og fast sediment.

Mud Pit - Tank for boreslammet.

Mud Weight - Boreslammets vekt målt i pund per gallon. Lett slam: 8 pund/gln; tungt slam: 14 pund/gln.

Multimodal transport - Se Intermodal transport.

Multipurpose skip - Stykkgodsskip som også kan frakte containere.

Nautisk mil - 1852 meter

Nedsenkbar plattform (Submersible) - Flyttbar innretning konstruert for borevirksomhet i grunne farvann, hvor det senkes ned og hviler på havbunnen (maks. havdyp ca. 30-40 meter).

Nedstrømsaktivitet - Se Oppstrømsaktivitet.

NEOBIG - Not east of but including Greece - ikke øst for, men inkludert Hellas

Nettotonnasje NT = (0,2+0,02•log10(Vc))•Vc•(4 d)2 , 3D for passasjerskip legges det til1,25•(BT+10000)•(N1+N2), der Vc er 10000 10 lasterommenes volum, D er avstanden mellom skipets bunn og øverste dekk, d er dypgående, N1 er antall lugarpassasjerer og N2 er antall dekkspassasjerer. NT skal minst være 0,3 BT.

NOKUS-selskap (NOrsk-Kontrollert Utenlandsk Selskap i lavskatteland) - Selskap etablert i land der selskapsskatten er mindre enn to tredjedeler av den norske selskapsskatten og norske deltagere til sammen eier eller kontrollerer minst 50 prosent av aksjene. De norske deltagerne i slike selskaper blir løpende skattlagt i Norge for sin andel av overskuddet i selskapet (skattelovens kapittel 7).

Nye "måletonn" - Det nye systemet tar utgangspunkt i kubikkmeter, men tonnasjen beregnes etter formler. Et målemessig "tonn" er altså ingen måleenhet!

OBO-skip - Oil-Bulk-Ore - Fartøy som kan frakte både tørre og våte bulklaster. Se også Malmtankskip/Bulktankskip.

Offshorevirksomhet - Omfatter for NRs medlemmers vedkommende en rekke virksomheter knyttet til leting etter olje/gass, utbygging og drift av produksjonsanlegg for olje/gass til havs. De viktigste aktivitetene er: Innsamling av seismisk data, prøve- og avgrensningsboring, feltutbygging, sleping og ankerhåndtering, forsyningstjeneste, transport av utstyr og moduler, tungløft, dykking og undervannsarbeider, bruk av fjernstyrte undervannsroboter, rørlegging, drift av fartøyer for innkvartering og konstruksjonsoppdrag, samt redningsvirksomhet. Også oljelasting (bøyelasting) til havs kan nevnes. Vi skiller skarpt mellom offshore entreprenørvirksomhet som i hovedsak er underlagt sokkelstatens jurisdiksjon og dens petroleumslovgivning og offshore sjøfart som i hovedsak er underlagt flaggstatens jurisdiksjon og dens sjøfartslovgivning.

Offshore servicebedrift (Oljeservicebedrift) - Bedrift med servicemannskaper som sendes ut til permanent plasserte eller flyttbare innretninger eller offshore servicefartøyer, og utfører temporære serviceoppdrag, for eksempel brønnservice. Må ikke forveksles med rederi som står for driften av offshore servicefartøy.

Offshore servicefartøyer - Fellesbetegnelse for spesialfartøyer til bruk ved leting etter, utbygging eller løpende produksjon av olje- og gassforekomster til havs. En bøyelaster (shutte tanker) regnes ikke som offshore servicefartøy.

Offshorevirksomhet - Omfatter for rederienes vedkommende en rekke virksomheter knyttet til leting etter olje/gass, utbygging og drift av produksjonsanlegg for olje/gass til havs. De viktigste aktivitetene er: Innsamling av seismisk data, prøve- og avgrensningsboring, feltutbygging, sleping og ankerhåndtering, forsyningstjeneste, transport av utstyr og moduler, tungløft, dykking og undervannsarbeider, bruk av fjernstyrte undervannsroboter, rørlegging, drift av fartøyer for innkvartering og konstruksjonsoppdrag, samt redningsvirksomhet. Også oljelasting (bøyelasting) til havs kan nevnes.

Offshore sjøfart - Virksomhet med offshore servicefartøyer og bøyelasteskip regnes som offshore sjøfart. Det omfatter fartøyer som i henhold til UNCLOS regnes som sjøfart og som i det vesentlige er underlagt flaggstatens jurisdiksjon. Grensen mot flyttbare innretninger er ikke alltid skarp (se Flyttbare (offshore)innretninger). Det legges vekt på om fartøyet er stadig i bevegelse, er fast plassert for lengre perioder eller om det har direkte forbindelse med en petroleumsbrønn. Man kan også regne fartøyet som omfattet av regelverket for sjøfart mens enkelte oppgaver (for eksempel dykking og rørlegging) kan regnes som petroleumsvirksomhet hvor selve aktiviteten er underlagt sokkelstatens regulering og beskatning.

Oil String - Det siste borerøret som støpes fast. Kalles også Inner Conductoreller Production Casing.

Les også

Oljetankskip - Skip som frakter råolje eller oljeprodukter. Hvis skipet er utstyrt for frakt av flere typer last samtidig, kalles det ofte Parceltanker. En shuttletanker er et tankskip som frakter olje fra et offshore oljefelt til en terminal. Kalles ogsåbøyelaster.

Oljetankskip - Skip som frakter råolje eller oljeprodukter. En shuttletanker er ettankskip som frakter olje fra et offshore oljefelt til en terminal. Kalles ogsåbøyelaster. Når den er plassert for lengre tid på feltet for å lagre råolje som normalt skal hentes av andre tankskip, kalles den lagertanker og regnes som flyttbar (offshore)innretning. Et oljetankskip spesialbygget for frakt av raffinerte oljeprodukter (og andre laster), gjerne med innvendig malte tanker (coated), kalles en product carrier

On Stream - Fasen der olje/gass-produksjonen kommer i gang gjennom hovedrøret.

OPA-90 - The Oil Pollution Act of 1990 - En amerikansk lov som pålegger rederier, skip og mannskap omfattende krav under fart på amerikanske havner og innenfor USA økonomiske sone (200 nm). Ble iverksatt etter Exxon Valdez-katastrofen i Alaska i 1989.

Operatør (Operator) – Bedrift, vanligvis et oljeselskap, som leder virksomheten på en blokk på vegne av rettighetshaverne. Operatøren er normalt en av rettighetshaverne, ofte den med størst andel.

Oppjekkbar plattform (Jackup) - flyttbar innretning som består av et stort dekk med opp-/nedjekkbare ben. Under arbeid står disse bena på havbunnen og fartøyet er "jekket opp", slik at dekket kommer i sikker høyde over vannflaten. Under flytting trekkes bena opp, og innretningen flyter igjen. Har i praksis ikke eget fremdriftsmaskineri. (Maks. havdyp ca. 110 til 120 meter). Benyttes oftest som borerigg.

Opplag - når fraktmarkedet gjør det ulønnsomt å drive (lave rater), kan skip bli lagt i opplag i påvente av bedre tider.

Oppstrømsaktivitet (Upstream Activity)– All virksomhet som foregår vedrørende petroleum før den blir raffinert eller sendt for distribusjon til bearbeider eller forbruker. Deretter kalles det Nedstrømsaktivitet (Downstream Activity).

Panmax / panamax - bulkskip med bredde mindre enn 32,2 m som kan gå lastet gjennom Panamakanalen (ca. 55.000 - 80.000 dwt.)

Parceltanker - Se Oljetankskip

Partrederi (P/R) - et selskap som har til formål å drive rederivirksomhet og hvor medlemmene hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser, enten solidarisk eller i forhold til sine eierandeler.

Pax - forkortelse for passasjer. Brukes i cruise- og fergetrafikken.

Pay Zone - den delen av reservoarformasjonen som kan utvinnes økonomisk.

PBE - personbilenhet dvs. kapasitet målt i antall personbiler.

PCC - Pure (eller Private/Personal) Car Carrier - allment benyttet uttrykk om spesialfartøy for personbiler.

PCTC - Private Car/Truck Carrier - kombiskip for person- og lastebiler.

Penetration Rate - den hastigheten borekronen borer med i sedimentene.

Permanent plasserte (offshore) innretninger - Kalles mer upresist også "Faste installasjoner". Innretninger som er fast plassert på en sokkel (eller på en stats sjøterritorium eller dens økonomiske sone) og for hvilke sokkelstaten i henhold til UNCLOS har eksklusiv jurisdiksjon. Til disse regnes normalt også innretninger festet til bunnen med strekkstag.

Periode-t/c - det avtales hvor mange måneder eller år befrakteren (leieren) skal leie skipet.

Permeability - sedimentets evne til å slippe igjennom hydrokarboner (olje/gass).

Pinse - lempe, flytte. Om bord pinses klokka når man stiller den etter tidssonen.

Pipe-Laying Barge / Lay Barge - fartøy som er konstruert for rørlegging på havbunnen.

Plattformboring (Platform Drilling) – Produksjonsboring med borerigg plassert på en, normalt permanent plassert, produksjonsinnretning. Utføres normalt av en boreentreprenør som kan eie boreriggen selv eller, normalt, borer med operatørens rigg.

Plattformsjef (Offshore Installation Manager) – Øverste leder på en permanent plassert eller flyttbar innretning. På flyttbare innretninger likestilles han etter det maritime regelverk med skipsfører, men er normalt etter petroleumsregelverket underlagt operatørens beslutninger (hvert tilfelle må vurderes om det er maritimt eller ikke). Utenfor Nordsjøområdet benyttes ofte toolpusheren kombinert som plattformsjef på flyttbare offshore boreinnretninger.

Pool - egentlig befraktningspool. Samarbeidsavtale mellom rederier som plasserer skip i en felleskontrollert økonomisk og operativ enhet, der fraktinntektene på T/C-basis deles mellom partene i henhold til en forhåndsbestemt fordelingsnøkkel.

Poopen - Forhøyet akterdekk

POSH – Port Out Starboard Home: Rike briter som reiste med P&O Lines seilskutene til India foretrakk lugarer på barbord siden på vei til India og styrbord side hjem. Dette for å ha lugar på skyggesiden av skuta.

Primary Recovery - den første utvinningsfasen med naturlig strøm på olje/gass fra reservoaret.

Les også

Product carrier - Se Oljetankskip

Produksjonsboring – Boring av brønner til bruk for produksjon av petroleum. Kan utføres som plattformboring eller fra flyttbare boreinnretninger. (Se Plattformboring)

Produksjonsplattform (Production Unit) - plattform med utstyr for produksjon av olje og gass. Er normalt fast, eventuelt festet med strekkstag, men kan også være mobil (flyttbar produksjonsinnretning, f.eks. produksjonsskip).

Produksjonsskip (Production Ship) - skip med utstyr for produksjon av olje og gass, som under operasjon normalt er festet til bunnen med et "turret"-arrangement.

Proteksjonisme - flaggstatens beskyttelse av egen skipsfart ved fjerning av visse konkurransemomenter (se også Flaggdiskriminering).

RamRig - betegnelse på ny fleksibel boreenhet med avansert teknologi for vanlig boring med større sikkerhet og effektivitet.

Rate - den prisen som avtales for frakt av last.

Registertonn - den gamle enheten registertonn er et volummål lik 100 kubikkfot=2,83 kubikkmeter. Bruttoregistertonnasjen (brt./grt.) er volumet av alle skipets lukkede rom, unntatt visse rom, som styrehus og bysse. Nettoregistertonnasjen (nrt.) er brt. minus de rom som er nødvendige for skipets drift.

Reisecerteparti / kontraktsfart - kontrakten gjelder en bestemt reise. Frakt avtales per tonn last. Gjelder også ofte et bestemt varekvantum. Avtalen inngås for enkel reise eller konsekutive (flere påfølgende) reiser (c/v). Rederiet betaler også bunkers, kanal- og havneutgifter. Spesialavtale m.h.t. hvordan laste- og losseutgifter skal fordeles.

Rettighetshaver (Licensee) – Medlem av en gruppe, som oftest et oljeselskap, som sammen med andre har fått konsesjon på en blokk. Normalt er en av rettighetshaverne oppnevnt som operatør. Rettighetshaverne har forskjellige andeler i blokken.

Rigg – Se Borerigg

Ro-ro-skip (Roll on - Roll off) - lasten kjøres om bord og i land enten for egen maskin (lastebiler/trailere) eller med spesialtrucker. Det er tre hovedanvendelser:

  • Ro-ro-skip for frakt av nye biler (spesialisert: Pure Car Carrier - PCC), og eventuelt også annet rullende materiell.
  • Ro-ro-skip i linjefart tar containere, flak og stykkgods, samt all tenkelig last som kan kjøres om ybord.
  • Ro-ro-ferger som fører en kombinasjon av rullende last (lastebiler/trailere/personbiler) og passasjerer.

Roughneck - boredekksarbeider. (jfr. BVO).

Roustabout – Rigger, dekksarbeider (matros) (jfr. DVO). (Benyttes også på elvebåter i USA.)

Samarbeidsavtalen – "Avtale" utarbeidet av Olje- og energidepartementet og som gjelder mellom rettighetshaverne og operatøren for virksomhet på blokker på den norske kontinentalsokkel.

Sameie - Se Partrederi

Samseiling - samarbeid mellom rederier med de samme anløpsstedene.

SBT - Segregated Ballast Tanks - tanker i et tankskip som er konstruert for bare å brukes til ballast, og som har sitt eget pumpe- og rørsystem.

SDR - Spesielle trekkrettigheter (Special Drawing Rights)

Seismikkskip - fartøy som kartlegger geologiske strukturer i havbunnen gjennom "skyting av seismikk", dvs. luftkanoner som sender lydbølger ned i havbunnen. Ekkoene fanges opp av lytteutstyr (hydrofoner) som slepes etter skipet. Inngår som vesentlig del av grunnlagsmaterialet for å avgjøre hvor prøveboring skal finne sted.

Servicebedrift (Offshore servicebedrift) - Se Oljeservicebedrift.

Les også

Shelterdekk - ett dekk (mellomdekk, 'tweendekk) over skipets hoveddekk som ikke inngår i skipets bruttottonnasje. Opprinnelig et dekk lagt på for å beskytte (shelter) mot vær og vind, med dårligere styrke enn skroget for øvrig. Betydningen endret med tiden; en lukket shelterdekker er konstruert slik at man kan velge om man vil benytte øvre eller undre dekk som hoveddekk. Lastelinjemerkets plassering beregnes imidlertid fra hoveddekket.

Short Sea Shipping - nærsjøfart, dvs. sjøfart mellom EU-land.

Shuttletanker - Bøyelaster) se Oljetankskip

Sjøforklaring - (Opphørt i 2008 - erstattet av gransking av Statens Havarikommisjon - se Statens Havarikommisjon - Sjøfart ). Sjøforklaring var et rettslig avhør etter uhell til sjøs i forbindelse med skipsfart og bore- og entreprenørfartøyer, for å bringe årsakene til uhellet på det rene. Avhøret omfattet i første rekke mannskapet, men også andre som har noe å tilføre kan avhøres. Sjøforklaring hadde betydning i tre henseender:

  • For påtalemyndighetene i forbindelse med eventuelt straffeansvar.
  • For sjøfartsmyndighetene i forbindelse med eventuell forbedring av regelverket.
  • For skadelidte og assurandør i forbindelse med eventuelt erstatningsansvar.

Slappkiste - varebeholdning om bord for salg til mannskap og offiserer.

Slepebåt / ankerhåndteringsfartøy (Anchorhandling Tug - AHT) - skip som utfører flytting av ankere og sleping av borefartøyer, lektere o.l. Kan være kombinert forsyningsskip og kalles da Anchorhandling Tug/Supply (AHTS).

Slutning - inngåelse av kontrakt mellom lasteier og reder om frakt og pris.

Spotrate - rate for enkeltreise basert på dagens markedssituasjon.

Statens Havarikommisjon - Sjøfart -  Gransker ulykker relatert til skip og fartøy. Undersøkelser av sjøulykker som formål å kartlegge forhold av betydning for å forebygge nye ulykker og alvorlige hendelser, og for å bedre sjøsikkerheten generelt. Undersøkelsene skal ikke ha som formål å fordele strafferettslig skyld og ansvar.  Skal i hovedsak levere rapport med anbefalinger til tiltak innen ett år.  Kilde: SHT

Stand-by Vessel - Se Beredskapsskip.

Stevedore - stuer/sjauer besørger lasting/lossing. Brukes også om firmaer som leverer tjenesten.

Strekkstagplattform (Tension Leg Platform) - slytende plattform eller lastebøye som er festet til bunnen med vertikale, forspente kjettinger, stag, e.l., og som holdes i posisjon ved oppdriften.

Stykkgods - gods/varer som ikke fraktes i containere eller i bulk.

Subsidiaritetsprinsippet - EU-bestemmelse om at beslutninger skal tas på lavest mulig nivå, dvs. at saker i første rekke skal avgjøres nasjonalt.

Suezmax - største tankskip som kan gå lastet gjennom Suezkanalen (120.000 - 165.000 dwt.)

Supercargo - den som har overoppsyn med lasten, spesielt under lossing/lasting. Også kalt Superintendent. Tidligere var S. påmønstret; nå stasjonert i havn.

SWATH - Small Waterplane Area Twin Hull - to-skrogs fartøy med liten del av skroget i vannlinjen.

T/C-trip - her leies skipet for én reise, men i form av et tidscerteparti. Samtidig som tidscertepartiet kan være kortvarig, skjer det også langtidsbefraktning i reisecertepartiform (konsekutive reiser).

TA round - Trans-Atlantic round voyage - over Atlanteren og tilbake

Tallyman - losse-/lastekontrollør. Sjekker at volum/antall stemmer medkonossementet.

Tankskip - skip som fører flytende bulklaster.

TCE - Time-charter equivalent rate, dvs. bruttoinntektene minus kostnadene for reisen (buinkers, havneavgifter, m.m.).

Tender - Se Boretender.

TEU - Twenty-foot Equivalent Unit. Et skips containerkapasitet uttrykkes oftest i antall TEU (standardcontainer på 20 x 8 x 8 fot).

Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer (innenfor avtalte begrensninger) hvordan skipet skal benyttes. Tidsfrakten bortfaller i perioder da skipet ikke er driftsklart (er "off hire"), f.eks. under reparasjonsopphold. Rederiet betaler mannskap, rekvisita, forsikring, reparasjoner, administrasjon, etc., mens befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing

Tonnkilometer - transportarbeid.

Toolpusher - formann på en boreinnretning – se Boresjef.

Trampfart (løsfart) - fraktefart med skip som ikke går i fast rute. Svært vanlig i tidligere tider. Den som bedriver trampfart befatter seg kun med godstransport. Trampfartens motstykke er linjefart.

Les også

Trunk Line - hovedrørledning for olje.

Tug - Se Slepebåt.

Tørrdokk - utgravd dokk der skip kan seiles inn, dokkporten stenges, vannet pumpes ut slik at skipet blir liggende tørt for reparasjon og vedlikehold.

Tørrlast - korn, kull, malm, osv., altså ikke flytende varer.

Tårnmann - Se Derrikmann.

UK/CONT B/H - United Kingdom/Continent Bordeaux/Hamburg range - Storbritannia/kontinentet Bordeaux/Hamburg området

ULCC - Ultra Large Crude Carrier - oljetankskip på over 300.000 dwt.

Umbilical - egentlig "umbilical cord" - dvs. "navlestrengen" som forbinder dykker/dykkerklokke med moderinnretning.

Underentreprenør (Sub-Contractor) – En bedrift som utfører oppdrag etter kontrakt med en entreprenør. Et forpleiningsselskap på en flyttbar boreinnretning har normalt kontrakt med boreentreprenøren som igjen har kontrakt med operatøren.

USAC - United States Atlantic coast - USAs østkyst

USG - United States Gulf (of Mexico) - USAs kystlinje i Mexico-golfen

USNH - United States North of Hatteras - USA nord for Hatteras

USWC - United States West Coast - USAs vestkyst

Utblåsning (Blow-out) – Egentlig "Ukontrollert utblåsning". Når trykket i en brønn blir større enn boreslammet og utblåsningsventilen kan stanse, kan man få en ukontrollert utblåsning av olje eller gass med fare for store forurensninger. Se også Avlastningsbrønn.

VLCC - Very Large Crude Carrier - oljetankskip på 200.000 dwt. til 300.000 dwt.

Voldgift - Arbitration - metode for løsning av tvist mellom befrakter/oppdragsgiver.

Våtlast - olje og andre flytende varer.

W - WS - Worldscale - i tankfart skjer nesten all reisebefraktning etter fraktratesystemet Worldscale (W) som er en beregningsmåte for betaling av oljefrakt med skip. Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon.Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100). Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Flat-raten - den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for.

Worldscale revideres årlig, og i beregningsgrunnlaget er det med både faste og variable utgifter. Hensikten med Worldscale er at reder og befrakter, på en enkel måte, skal kunne vurdere hvor god eller dårlig en rate er.

Water Drive - viktig tiltak for å opprettholde trykket i reservoaret.

Water Separation Plant - Se Dehydration Plant

Wax - parafinvoks som kan forårsake store produksjonsproblemer hvis den kondenseres på produksjonsrørene og i ventilene.

Les også

WCSA - West Coast South America - vestkysten av Sør-Amerika

Well-Head - kraftig konstruksjon som monteres på surface string eller conductor pipe som fundament for videre trykkregulerende utrustning.

Wildcat - brønnboring på sjanse. Se Leteboring.

WIWL - Within Institute Warranty Limits

Workover - program for tiltak for å stimulere/øke produksjonen i en kilde.

KILDE: REDERIFORBUNDET

(Gjengitt med tillatelse fra Norges Rederiforbund)

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.