Første kjempeoppdrag på Fellesprosjektet

Første kjempeoppdrag på Fellesprosjektet
Her på Morskogen går både E 6 og Dovrebanen i dagen foreløpig. Om tre år går E 6 i den 2,3 km lange Morskogtunnelen, og om fire år går jernbanen i den 3,9 km lange Ulvintunnelen. Bilde: Statens vegvesen

Entreprisen gjelder parsellen Brøhaug-Strandlykkja. Det er den midterste av de tre parsellene på Fellesprosjektet som omfatter 22 km ny E 6 og 17 km ny jernbane langs østsiden av Mjøsa.Elektro senere

Oppdraget som er utlyst, gjelder alt arbeid på E 6 unntatt elektro- og SRO-installasjoner, og alt grunnarbeid på Dovrebanen. Jernbanetekniske anlegg som skinner, sviller, master og kontaktledning settes ut på egne entrepriser.

Mellom Brøhaug og Strandlykkja skal E 6 gå gjennom den 2,3 km lange Morskogtunnelen. Den får to løp. Portalene på sørsiden av tunnelen blir 40 meter lange, på nordsiden blir de 60 meter lange. For øvrig skal det støpes tre kulverter med lengder på 25, 30 og 40 meter og to bruer med lengder på 40 og 50 meter.

På Dovrebanen inngår to tunneler i parsellen: Den 3,9 km lange Ulvintunnelen og den 200 meter lange Morstuatunnelen. Det skal støpes en 70 meter lang portal i nordre ende av den lengste og en 25 meter lang portal i hver ende av den korteste.Turveg langs Mjøsa

Under jernbanen skal det støpes en 35 meter lang kulvert. Dessuten skal det støpes en portal i enden av to tverrslag til Ulvintunnelen. Disse portalene blir også 35 meter lange. Selve tverrslagene drives av Implenia i en egen entreprise for forberedende arbeid som ble lyst ut tidligere.

Entreprisen omfatter også lokalveger, gang/sykkelveger og etablering av 6 km av turvegen Mjøstråkk, som skal legges i den nåværende traséen til Dovrebanen når den nye banen blir ferdig.

1,2 millioner kbm vil bli sprengt ut fra skjæringer og tunneler. Beregnet masseoverskudd er 400 000 kbm. Det blir brukt andre steder på Fellesprosjektet.

Prosjekteringen av parsellen Brøhaug-Strandlykkja er utført av Norconsult.To nye oppdrag snart

De to andre store oppdragene på Fellesprosjektet blir lyst ut i løpet av de to neste månedene. Det ene gjelder den 6 km lange parsellen Minnesund-Brøhaug.

Det andre gjelder parsellen Strandlykkja-Kleverud/Labbdalen. Veg og jernbane går sammen nordover fra Strandlykkja. Kleverud blir midlertidig endepunkt for dobbeltsporet, mens fire-feltsvegen skal føres videre til Labbdalen. Avstanden mellom Strandlykkja og Labbdalen er 10 km. Kleverud ligger omtrent midt mellom.

Etter planen skal den nye E 6 være klar for trafikk høsten 2014. Dobbeltsporet på Dovrebanen blir ferdig et år senere.

Les mer om: