ARKIVNYHETER

Forslaget til Statsbudsjett: Tidenes vegløft

Liv Signe Navarsete smiler bredt, og slår fast at regjeringen følger opp løftene om en sterk vegsatsing.
Liv Signe Navarsete smiler bredt, og slår fast at regjeringen følger opp løftene om en sterk vegsatsing.
Jarle Skoglund
13. okt. 2009 - 11:31

I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet kommer over 5,3 milliarder kroner i bompenger til investeringstiltak innen ansvarsområdet til Statens vegvesen.

- Med dette historisk høye forslaget følger regjeringen opp løftene om en sterk vegsatsing. For en som er oppatt av å ta hele landet i bruk, er det flott å få legge fram et budsjett som innebærer en skikkelig økning i byggingen av nye veganlegg og en styrking av vedlikeholdet på de vegene vi allerede har. Jeg er òg glad for at satsinga på rassikring blir nesten dobla, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Den foreslåtte løyvinga til vegformål er i hovedsak fordelt slik:

 • 6,2 milliarder kroner til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegnettet
 • 6,5 milliarder kroner til investeringer. Beløpet omfatter ordinære riksveginvesteringer og noen særlige budsjettposter
 • 436 millioner kroner til statlig kjøp av riksvegfergetjenester
 • 441 millioner kroner til ”Vederlag til OPS-prosjekt” (utbygging etter modellen ”offentlig-privat samarbeid”)

Drift og vedlikehold: Øker med 6,6 prosent

Den foreslåtte bevilgningen på drøyt 6 milliarder kroner til trafikktilsyn, drift og vedlikehold er en økning med 382,6 millioner kroner eller 6,6 prosent fra saldert budsjett for 2009.

Løyvinga fører mellom anna til at det i 2010 kan legges om lag 800 kilometer nytt vegdekke med asfalt. Dette er ei videreføring av det høye nivået fra budsjettet for 2009.

Tiltak som har betydning for trafikksikkerhet, som vinterdrift, vil bli særlig prioritert. For bilbelte- og tungbilkontrollene som Statens vegvesen utfører, er det for neste år lagt opp til å videreføre det høge nivået frå 2009.Veginvesteringar: Øker med 34 prosent

I alt 6,5 milliarder kroner er føreslått til veginvesteringer. Dette er en økning på 1,67 milliarder kroner eller drygt 34 prosent, sammenlignet med 2009.

Beløpet omfatter ordinære riksveginvesteringer og særlige budsjettposter for rassikring, utbygging av E16 over Filefjell, utbygging på E6 vest for Alta og E18-utbygginga i Bjørvika i Oslo.

For å sikre effektiv og rask utbygging vil en vesentlig del av investeringsmidlene bli nytta til alt oppstarta prosjekt, eller til prosjekt som nyleg er vedtekne. Dette fører til at en rekke viktige prosjekt over 100 millioner kroner kan åpnes for trafikk neste år:

 • E 18 Krosby – Knapstad, Askim, Hobøl og Spydeberg kommunar, Østfold
 • E18 Bjørvika, Oslo (første etappe med ny E18 i tunnel)
 • E39 Stangeland – Sandved, Sandnes kommune, Rogaland
 • E39 Tjensvollkrysset, Stavanger kommune, Rogaland
 • E6 Nordre avlastingsveg i Trondheim, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
 • E39 Renndalen – Staurset, Halsa og Hemne kommunar i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag
 • E6 Majavatn, Grane kommune, Nordland

Åpningen av disse og andre vegprosjekt fører mellom annet til at tallet på kilometer med firefelts veg øker med 12 kilometer i løpet av neste år, frå 490 til 502 kilometer.Nye vegprosjekt

Det er føreslått statlige bevilgninger til prosjektering, forberedende arbeid og mulig anleggstart for flere større riksvegprosjekt med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner:

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
 • E18 Melleby - Momarken, Eidsberg kommune, Østfold
 • Riksveg 3 Åsta bru med tilknytningsvegar, Åmot kommune, Hedmark
 • E39 Lavik ferjekai, Høyanger kommune, i Sogn og Fjordane
 • E6 Harran – Nes bru, Grong kommune, Nord-Trøndelag
 • E16 Smedalsosen – Borlaug, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane
 • E6 Møllnes – Hjemmeluft, Alta, Finnmark

Det er aktuelt med bompenger til prosjektering, kjøp av grunn og eventuell anleggstart for desse større investeringsprosjekta (med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner):

 • E18 Sydhavna, Oslo
 • Riksveg 2 Kongsvinger – Slomarka, Kongsvinger og Sør-Odal kommunar, Hedmark
 • E18 Gulli – Langåker, Stokke og Sandefjord kommuner, Vestfold
 • E39 Svegatjørn – Rådal, Os og Bergen kommuner, Hordaland
 • E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo, Sør-Aurdal og Nord-Aurdal kommuner, Oppland
 • E6 Sentervegen – Tonstad, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

I tillegg blir det i 2010 anleggsstart på ei rekke mindre prosjekt på riksvegnettet.Trafikksikring: 713 millioner kroner

Til særskilte tiltak for trafikksikring langs det eksisterende vegnettet foreslår regjeringa 713 millioner kroner, en videreføring av det høge nivået for 2009. I tillegg er det lagt til grunn 10 millioner kroner i bompengemidler. Midlene vil mellom anna bli brukt til utbygging av midtrekkverk.

I 2010 vil det bli sett i gang utbygging av midtrekkverk på

 • E6 over Bergshøgda i Hedmark
 • E6 mellom Hagen og Gyllan i Sør-Trøndelag
 • E6 mellom Branes og Mule i Nord-Trøndelag

Arbeidet med å bygge midtrekkverk på følgende strekninger vil bli videreført.

 • I kurver på riksveg 7 i Flå og Nes kommuner i Buskerud
 • På strekninger av E16 mellom Sollihøgda og Skaret i Buskerud

Det er lagt opp til å fullføre, starte opp eller videreføre arbeid på i alt 35 kilometer midtrekkverk på to- og trefelts riksveg i 2010.

I 2010 får dessuten 30 kilometer riksveg sterkare midtoppmerking i form av oppmerket sperreområde, midtmarkering eller rumleriller.

Regjeringa prioriterer elles tiltak mot utforkjøringsulykker, utbedring av kryss og kurver og ulike tiltak for å gjøre vegtrafikken tryggere i sentrumsområde.Rassikring: 850 millioner - øker med 92 prosent

Til rassikring er det føreslått 850 millioner kroner, en auke på vel 92 prosent frå 2009. 350 millioner kroner går til tiltak på riksvegnettet og 500 millioner kroner til tiltak på fylkesvegnettet.

På riksvegnettet er det i 2010 lagt opp til anleggstart på disse større prosjektene med rassikringsgevinst, alle med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner:

 • Riksveg 70 Oppdølstranda, i Møre og Romsdal
 • Riksveg 80 Løding – Vikan, i Nordland (med føresetnad om tilslutning til delvis bompengefinansiering)

I tillegg har en prioritert å videreføre prosjekt som alt er sett i gang, mellom anna riksveg 13 Øvre Granvin – Voss grense, i Hordaland, og flere mindre tiltak på utsette strekninger og punkt på vegnettet.Gang- og sykkelveger

Til bygging av gang- og sykkelveger langs eksisterende veger er det føreslått 250 millioner kroner, fordelt med 150 millioner kroner i statlige midler og 100 millioner kroner i bompenger. Midlene vil i hovedsak gå til tiltak på skoleveger. I tillegg vert etablering av sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder prioritert. Neste år vil det bli åpnet 34 kilometer gang- og sykkelveger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.