ENERGI

Fnyser av gift-trussel

Et russisk forskerteam hevder å ha funnet det farlige stoffet sarin i området utenfor Lysekil, noen mil fra norskegrensen, hvor kjemiske våpen ble dumpet i stor stil etter andre verdenskrig. Mer enn 150.000 tonn kjemiske våpen kan være dumpet Skagerrak, Atlanterhavet og Østersjøen, skrev Forsvarets forskningsinstitutt i 1989 . Ingen vet i dag hvor mye, eller hva, som er dumpet.

Forskere fra det russiske havforskningsinstituttet undersøkte et felt utenfor Lysekil i perioden 22. august til 2. september i fjor. Et sammendrag av rapporten er oversatt til norsk av Utenriksdepartementet etter anmodning fra Statens Forurensningstilsyn (SFT), som ble gjort kjent med det russiske forskertoktet gjennom svenske aviser. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tar ikke innholdet i rapporten alvorlig.

– Reell fare

Russerne fant giftstoffet sarin, i tillegg til sennepsgass og arsen, som er kjent fra tidligere. De ansvarlige for den russiske ekspedisjonen var dr. techn T. N. Borisov, dr. i geologi og matematikk, M. A. Spiridonov, og dr. i fysikk og matematikk, V. T. Paka. I konklusjonen skriver russerne at de har fått bekreftet sitt standpunkt om at Lysekildumpingen utgjør en reell fare.

Russerne mener å ha funnet 10-20 prosent høyere innhold av tungmetaller utenfor Lysekil, som vitner om høyere forurensningsnivå enn i områdene rundt.

Sonarundersøkelsene russerne gjorde, ble i noen grad forstyrret av amorfe masser som skilte seg fra faste objekter. – Øyensynlig var dette store stimer av reker eller andre representanter for makroplanktron som beitet i bunnsjiktet. Spesialister må avklare deres rolle i mulig forflytning av giftstoff i næringskjeden, skriver russerne.

– Sludder!

– Dette er bare sludder, sier professor Frode Fonnum ved Forsvarets forskningsinstitutt. Fonnum stod ansvarlig for den norske undersøkelsen av forholdene ved et annet dumpingsfelt utenfor Arendal. som ble gjennomført av FFI i 1989.

– Det er sterke ord du kommer med?

– Ja, men det er mitt inntrykk at dette er et innspill russerne kommer med for å skaffe penger. Selv ikke svenskene tar dette alvorlig.

Professor Fonnum sier at han ikke ser noen grunn til bekymring, men at han gjerne skulle gjort en ny undersøkelse for å få en forsikring om at ingenting har lekket ut i perioden etter 1989. FFI mener at russerne her kommer med lettvinte og udokumenterte påstander, og at disse ikke rimer med tidligere undersøkelser.

Henvisningene til sarin i den russiske rapporten er meget kortfattet. Det står kun en setning om at en eksperimentell test viser forekomst av sarin i vann nær bunnen.

Vil undersøke mer

SFT skriver i et brev til Miljøverndepartementet datert 13. desember 2000 at de utfra dagens kunnskap ikke kan se at dumpefeltet i Skagerrak utgjør en akutt forurensingsfare for kysten, men at vurderingsgrunnlaget for videre forvaltning av dumpefeltet kan forbedres med en ny undersøkelse. På dette feltet er SFT helt på linje med russerne, som tar til orde for en ny undersøkelse med bedre utstyr.

Russernes funn har ikke endret SFTs syn. – Det er klare mangler i den russiske rapporten når det gjelder metodebeskrivelse, fremstilling og tolking av måleresultater og vi mener det ikke er hold i påstandene, sier seksjonssjef Per Antonsen i SFT til Teknisk Ukeblad. Antonsen viser også til amerikanske undersøkelser som viser at sarin brytes raskt og effektivt ned i vann, se egen undersak.

Usikkerhet

SFT mener det er usikkert hvor mange skip som ble dumpet og hvor stor mengde og hvilke typer våpen de var lastet med. Imidlertid ser ikke SFT seg i stand til å prioritere egen midler til arbeidet nå foran andre viktige oppgaver SFT må løse. SFT foreslår overfor Miljøverndepartementet at en ny undersøkelse gjennomføres, og at Forsvaret tildeles ansvaret for arbeidet med kjemiske våpen og ammunisjon.

Avdelingsdirektør Per W. Schive i Miljøverndepartementet bekrefter at en ny undersøkelse vurderes, men han understreker at ingen avgjørelse er tatt. – Det er en sak som må avgjøres i kontakt med Forsvaret, det må SFT selv følge opp.

Schive sier at disse problemstillingen skal diskuteres på et møte i juni hvor alle land med kystlinje til Nord-Atlanteren deltar, det såkalte Ospar. Han antyder at internasjonalt samarbeid kan være aktuelt.

Les mer om: