KLIMA

Flytter farlige skip fra kysten

GRUNNSTØTT: Farleder lengre fra kysten skal hindre skip fra å gå på grunn dersom de mister motorkraft og begynner å drive. Slepebåt kan rekke fram til havaristen før grunnstøting.
GRUNNSTØTT: Farleder lengre fra kysten skal hindre skip fra å gå på grunn dersom de mister motorkraft og begynner å drive. Slepebåt kan rekke fram til havaristen før grunnstøting.Bilde: Kystverket
Tore Stensvold
29. nov. 2010 - 13:41

Seilingsleder:Seilingsledssystemene er i all hovedsak lagt utenfor territorialfarvannet. Tiltakene innebærer at risikotrafikk flyttes lengre ut fra kysten, samtidig som det innføres trafikkseparering som hindrer kollisjoner. Dette bidrar til reduserer faren for ulykker og gir myndighetene bedre tid til å treffe nødvendige tiltak dersom et fartøy skulle komme i vanskeligheter.

Tre farleder utenfor Norge omfatter:

  • Nord: Vardø-Røst
  • Vestlandet: Røst-Utsira
  • Sørlandet: Utsira-Oslofjorden

Kilde: Kystverket/SjøfartsdirektortetFNs sjøfartsorganisasjon IMO har akseptert Norges ønske om å etablere farleder langt fra land for skip som frakter blant annet olje og annen last som kan betyr fare for forurensning.

Fra før er slik seilingsled med separate farleder for nordgående og sørgående skip innført utenfor Nord-Norge.

Fra 1. juni neste år skal alle tankskip og andre fartøy på 5000 bruttotonn eller mer, som går i transitt langs norskekysten eller i internasjonal trafikk til eller fra en norsk havn, følge de nye farledene.

Rekker fram med slep

Hensikten er å unngå at skip som kommer i havsnød kan drive inn i fjæra. Ved å ha leder lengre ut, er det større sjanser for å gi skipene assistanse og få om bord slep før de eventuelt når kysten.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er svært fornøyd.

- Systemet innebærer at skipstrafikk som medfører forurensningsfare flyttes lenger ut fra kysten. Dette bidrar til å styrke sjøsikkerheten og sikre norske myndigheter bedre responstid ved fare for akutt forurensning, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Søkte IMO

Norge måtte søke Sjøsikkerhetskomiteen i FNs sjøfartsorganisasjon IMO om å videreføre systemet med farleder for resten av landet etter gode erfaringer med slik "motorvei" utenfor kysten i nord. I 2007 ble en slik farled etablert mellom Vardø og Røst for tankskip og større lasteskip.

Forslaget for Sørlandsleden ble framsatt i fellesskap med Sverige og Danmark.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet viser analyser som er foretatt i forbindelse med arbeidet med trafikkseparasjonen utenfor norskekysten, sammen med den økte statlige slepebåtberedskapen, at innføring av et system med skipsleder vil vesentlig redusere sannsynligheten for ulykker og oljeutslipp.

Kystverk og næring

De norske forslagene er utarbeidet av en prosjektgruppe ledet av Kystverket i nært samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, fiskerinæringen, petroleumsindustrien, sjømannsorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner og skipsfartsnæringen.

Les mer om: