KRAFT

Fjerner oljefyrer for 100 millioner

Bjølsen skole er en av skolene som skal kobles til fjernvarmenettet i løpet av året, og de gamle oljefyrene kastes ut.
Bjølsen skole er en av skolene som skal kobles til fjernvarmenettet i løpet av året, og de gamle oljefyrene kastes ut.Bilde: Trond Gram
Trond Gram
16. mars 2009 - 13:01

Enova-støtte

  • Som en følge av regjeringens tiltakspakke oppretter Enova et nytt program, med en ramme på 400 mill.kr., som skal støtte enkelttiltak innenfor energieffektivisering i offentlige bygg.
  • Allerede nå er det tildelt i underkant av 120 mill.kr. til i alt 13 utbygginger av fjernvarmeinfrastruktur.


50 prosent av Oslos klimagassutslipp skal kuttes de neste 21 årene.

Nå skal alle fossile energikilder til oppvarming fases ut innen 2020, samtidig som utfasing av bruk av olje til oppvarming i kommunale bygg i utgangspunktet settes til utgangen av 2011.

– Det er et vedtak i Oslo bystyre som pålegger oss å bytte ut oljefyring med andre, mer miljøvennlige energikilder som fjernvarme og varmepumper, sier kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg, Marit Thorsen, til Teknisk Ukeblad.

70 anlegg skal byttes ut

Totalt er det 70 oljefyrte anlegg som skal byttes ut i Osloskolene.

28 av dem kan knyttes til Hafslunds fjernvarmesystem, fem kan tilknyttes planlagte biobrenselfyrte nærvarmeanlegg, som Bioenergi AS er i ferd med å etablere utenfor Hafsunds konsesjonsområde.

Åtte skoler skal få varmepumpe mens 27 anlegg er uaktuelle for tilknytning til fjern- eller nærvarmeanlegg. Der er det i hovedsak besluttet å benytte biobrensel eller energibrønn.

– Ved skolene som ligger utenfor Hafslunds konsesjonsområde ønsker vi gode innspill fra bransjen, sier Thorsen.

Ifølge Undervisningsbygg, er det stor usikkerhet knyttet til kostnadene av tiltaket, som skal redusere CO2-utslipp i størrelsesorden 4000 tonn CO2 i året, eller rundt 1000 biler.

Et veldig stort løft

«Med en ikke ubetydelig grad av usikkerhet er det mulig å antyde en kostnad på mellom 90 og 110 millioner kroner for en full utskifting av 58 anlegg,» heter det i handlingsplanen.

– Det er uansett store summer og et veldig stort løft som vi per i dag ikke har inne i våre budsjetter, sier Thorsen.

Denne investeringen venter Undervisningsbygg å spare inn i løpet av ti år. Ifølge handlingsplanen vil de anleggene som erstattes med energibrønner/varmepumper redusere energibehovet med rundt 14 millioner kWh.

Med en energipris på 80 øre pr. kWh utgjør dette rundt 11,2 millioner kroner i året.

«Alle prognoser tilsier at det er langt mer sannsynlig at energiprisen vil øke i årene som kommer. Dette vil i så fall gjøre investeringen mer lønnsom,» forventer Undervisningsbygg.

Vurderer solfangere

Undervisningsbygg ser også på muligheten for å utnytte solfangere på skolene hvor det monteres varmepumper og bores energibrønner.

Varmen som disse skaper utnyttes til å varme opp tappevann, svømmebassenger og sirkulasjonsvannet i varmeanlegget, overskuddsvarmen ledes ned i borehullene og bidrar til å heve temperaturen i disse.

I dag slipper oljefyrer i Oslo ut 400 000 tonn CO2-ekvivalenter. Går alt etter planen, skal samtlige Osloskoler ha nye anlegg i drift ved starten av fyringssesongen høsten 2011.