FISKAL OLJEMÅLING

Omfattende oljemålinger

Første del av artikkelserien om fiskale oljemålinger setter måleprosessen under lupen, og forklarer hva, hvorfor og hvordan den gjøres.

Oljen som eksporteres fra Nordsjøen skal måles med en usikkert innen 0,30 prosent med et konfidensnivå på 95 prosent.
Oljen som eksporteres fra Nordsjøen skal måles med en usikkert innen 0,30 prosent med et konfidensnivå på 95 prosent. Bilde: Heine Schjølberg, Shell

Fiskale oljemålinger

Artikkelforfatter Rolf Skatvedt er en av landets autoriteter på fiskale målinger.  Serien dekker følgende temaer:

 1. Hva, hvorfor og hvordan gjøres fiskale mengdemålinger av olje? (denne artikkelen)

 

Fiskale oljemålinger

Rettferdige målinger etter lover og regler er essensielt ved kjøp og salg av petroleumsprodukter.w400

Mennesker har fra før Kristi tid interessert seg for energi, grunnlaget for vekst og mulighet for økt velstand.

Mat til folket har vært et viktig kamprop gjennom generasjoner. Og en viktig faktor i så måte har vært tilgang på vann. Vann sammen med energi fra solen har vært nødvendig i produksjon av mat, og følgelig har fordelingen av jordens ferskvannressurser vært opphav til mange kriger og konflikter gjennom tidene.

Tidlig skatteinnkreving

For å opprettholde makt og rikdom har mange herskere innført krav om at avgifter skal innhentes fra menneskene i samfunnet. Et godt eksempel er det engelske kongehus som etablerte begrepet ”fiscal man”, eller skatteoppkrever som vi ville kalt det i Norge.

Gjennom sin(e) fiskale menn skaffet monarkiet i England seg nødvendige verdier fra godseiere, bønder og andre der det fantes noe å hente. De som ikke kunne gjøre opp for seg, måtte gjerne gå fra gård og grunn eller ennå verre: De ble et hode kortere.

Industriens energibehov

Men mange land har innført demokratiske styresett som sikrer enkeltmennesket velstand gjennom at staten henter inn og fordeler verdier etter beste evne på kort og lang sikt.

En viktig årsak til at dagens samfunn er svært annerledes enn for noen hundre år tilbake, er den industrielle revolusjonen som flyttet mange maktposisjoner fra jordbruk til den nye hovednæringen. Den nye industrien skapte vekst; et lokomotiv som også trengte energi for å holde dampen oppe.

Sort gull

”Råolje” eller det svarte, seigflytende, organiske stoffet som ble funnet i Amerika ble plutselig en særdeles ettertraktet vare, da den kunne fremskaffe ettertraktet energi på ulike måter, enten direkte eller gjennom avledede produkter.

Norge fikk for alvor ta del i oljens energialder i 1969, ved funnet av det som i dag omtales som Ekofisk. Store internasjonale selskaper var plutselig på plass i Norge med ønske om å få gode avkastninger på verdier de investerte i det ”sorte gull”.

Første fiskale forskrift

Den norske staten så potensialet for inntekter i form av at oljenæringen ble pålagt skatter og avgifter. Opprettelsen av Oljedirektoratet (OD) skulle sikre at det fremkom lover og regler som ivaretok statens sikkerhet og økonomiske interesser.

Tidlig på 1980 tallet kom OD ut med sin første forskrift om fiskal kvantumsmåling av råolje fra Norsk kontinentalsokkel, en forskrift som senere er revidert flere ganger.

For å unngå uoverensstemmelser er det derfor vitalt å få plass avtaler og regelverk på et tidlig tidspunkt i forbindelse med fordeling eller allokering av ressurser og verdier.

 

Tekst: Rolf Skatvedt, Trainor Automation AS

 

Forskriften om “måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO-avgift” er selve moderdokumentet.

 

Det setter krav til selve målingen og den maksimale usikkerheten (ofte betegnet nøyaktighet) som normalt skal være knyttet til denne type målinger. Forskriften er tilgjengelig på Oljedirektoratets hjemmeside, npd.no, under fanen ”regelverk”.

 

Todelt forskrift

 

Standarder som Norsok (I-105 gjelder for petroleumsvæsker, sjekk standard.no), API (det amerikanske petroleumsinstituttet) og ISO (den Internasjonale organisasjonen for standardisering) danner bakteppet for innholdet i Oljedepartementets forskrift. Legg ellers merke til at forskriften er delt i to deler, selve forskriften og én merknadsdel. Forskriftsdelen er juridisk bindende, mens den andre er tenkt som en forklarende del for hvordan de juridiske paragrafene skal tolkes i det tekniske miljøet.

 

Kravet til fiskalmåling av råolje som eksporteres fra Norsk kontinentalsokkel er med hensyn til usikkerhet spesifisert å være pluss/minus 0,30 prosent av standard volummengde, ved 95 prosent konfidensnivå.

 

For at kravet til usikkerhet skal imøtekommes må måleredskapet velges deretter, og likeså må krav til oppfølging under drift etableres.

 

Regelens unntak

 

Det er imidlertid verdt å merke seg at det kan forekomme fiskale oljemålinger som er godkjent med reduserte krav til usikkerhet i henhold til forskriften. Dette gjelder der kost– og nytteeffekten, samt usikkerhetsberegningene i plan for utvikling og drift (PUD) som fremlegges i Energidepartementet med klar tydelighet viser at den norske stat og andre involverte parter over feltets levetid vil tjene på å gå for en løsning med høyere måleusikkerhet. Planen må også vise at det er billigere med hensyn til investering og driftskostnader.

 

Kassaapparatet

 

Fiskalmålingene er ”kassaapparat” for den Norske stat og følgelig er det særdeles viktig at målefeil holdes innenfor akseptable grenser, slik at inntektene sikres og Norges velstand kan opprettholdes, sett fra et nasjonalt synspunkt. Men disse målingene vil også være svært viktige for:

 

 • Selger, fordi et negativt utslag betyr at selger leverer mer enn det han får betalt for.
 • Kjøper, fordi et positivt utslag betyr at kjøper betaler for mer enn han får levert og
 • Fraktselskapet, fordi et negativt utslag betyr at han får for lite betalt i forhold til det han befrakter.

 

Stor verdiusikkerhet

 

Olje er en svært ettertraktet vare på det internasjonale markedet og representerer store verdier, hvilket også er grunnlag for den store interessen viet disse målingene. La oss ta et eksempel, anta:

 • Råoljeproduksjon på 245 000 fat per døgn (maksimal produksjonskapasitet for enkelte oljeproduksjonsplattformer i Nordsjøen)
 • Råoljepris på 100 USD per fat
 • Dollarkurs på seks kroner
 • Produksjon 365 dager per år
 • Måleusikkerhet på 0,30 prosent

 

Dette vil representere 161 millioner Norske kroner i usikkerhet per år:

245 000×100×6 ×365×0,30/100.=160,965 millioner

 

Noen forutsetninger

 

Målefeilen holdes lav ved å velge utstyr med god repeterbarhet og høy nøyaktighet. Og måleutstyret kalibreres med jevne mellomrom og med kalibreringsutstyr som kan spores til internasjonale eller nasjonale normaler.

 

I tillegg har moderne, fiskale oljemålestasjoner tatt i bruk avansert datautstyr for beregnings- og kontrollarbeid forbundet med drift av en slik stasjon. Dette gir mer nøyaktige kalkuleringer og enklere operering (følgelig også sikrere).

 

I neste artikkel skal vi se på hvordan fiskale oljemengder kan fremskaffes ved hjelp av en målestasjon basert på turbinmeter som primærmåler.

 

Kontroll fra A til Å

Det er samme krav til måleusikker ved lossing til terminal som ved lasting fra plattform eller produksjonsskip.
Det er samme krav til måleusikker ved lossing til terminal som ved lasting fra plattform eller produksjonsskip. Statoil
 

Rapporter som beskriver en viss mengde løftet fra en gitt installasjon og over til en tankbåt eller inn i en oljerørledning, er sammen med en varedeklarasjon (kvalitetsbeskrivelse) og havnelogg (hendelser relatert til tid) nødvendige papirer i forbindelse med salg og kjøp av olje.

 

Prisen som oppnås for olje er på lik linje med andre handelsvarer nært knyttet til kvalitet, mengde og tid forbundet med lasting, transport og liknende.

 

Vitale dokumenter

 

Dokumentene som genereres og er koplet mot salg og kjøp av råolje er normalt betegnet:

 • Bill of Lading (fraktseddel for båt): Beskriver Net Standard Volum løftet over til tankbåt eller inn på rørledning, normale enheter er kubikkmeter, barrels (fat), kg vekt i luft og Long ton (1016 kg).
 • Cargo Manifest (varedeklarasjon): Beskriver kvalitetsparametere som densitet, vannprosent, saltinnhold, svovelinnhold, RVP (reid vapor pressure, en kvalitetsparameter for petroleum), og så videre
 • Port Log (havneloggen): Dokument som beskriver hendelser relatert til tid.

 

Må stemme overens

 

Disse dokumentene og verdien deres sjekkes opp mot tilsvarende verdier som blir etablert av besetningen ombord på skipet, verdier som etableres ombord når oljen skal avleveres ved mottaksterminal, og verdier som mottaksterminal måler.

 

Internasjonalt er det etablert retningslinjer om at nettostandardvolumet som rapporteres lastet fra utskipningsterminal skal stemme overens med tilsvarende tall ved mottaksterminal innenfor en halv prosent. Dersom avviket er større skal studier iverksettes for å finne årsaken, og eventuelle korrigeringer foretas.