NYHETER_BYGG

Fikk Tyin

Norsk Hydro har inngått en intensjonsavtale med Selmer Skanska AS for bygg- og anleggsentreprisen i forbindelse med utbygging av et komplett nytt Tyin kraftverk, samt nytt prosessvannsystem for Årdal metallverk. Avtalen har en ramme på omlag 512 millioner kroner. Anleggsarbeidene tar til 1. oktober 2001 og avsluttes innen 15. september 2004, skriver Selmer Skanska i en pressemelding.

Det var 26 januar i år at Norsk Hydro fikk konsesjon for utbygging av et nytt Tyin kraftverk. 9. februar vedtok Hydros styre å foreta utbyggingen under forutsetning av at hovedstudien ikke viser negative avvik av vesentlig betydning. Avtalen med Selmer Skanska er en foreløpig kontrakt.

Byggingen av et nytt Tyin kraftverk er et framtidsrettet prosjekt som vil øke kraftproduksjonen med ca. 15 % eller vel 200 GWh årlig uten endringer i nåværende vannmagasin. For Hydro er miljøhensyn viktig når et nytt Tyin kraftverk bygges og det er utarbeidet et eget miljøprogram for utbyggingen.

Det eksisterende Tyin kraftverk vil produsere kraft helt til det nye kraftverket kommer i drift. Deretter vil det gamle kraftverket bli lagt ned. Nytt Tyin kraftverk vil bestå av ny kraftstasjon og et nytt tunnelsystem fra inntaket i Tyin med utløp i Årdalsvatnet. Det nye anlegget vil få to turbiner med en samlet kapasitet på 375 MW og en årlig normalproduksjon på 1.398 GWh.

Vannforsyningen til Øvre Årdal og prosessvannsystemet internt hos Hydros metallverk i Årdal tas idag fra bakvannet til eksisterende kraftverk og må med den nye utbyggingen legges om. Årdal kommune har tatt på seg ansvaret for den lokale vannforsyningen, mens Hydro vil ta hånd om prosessvannet til eget metallverk.

Bygg- og anleggsentreprisen omfatter bygging av kraftstasjon med tilhørende tunnelsystem, lagerhus, pumpestasjon, etablering av temporære anlegg og landskapsarrondering med nødvendig avslutning. Videre bygging av fundamenter for mekanisk og elektrisk utstyr i kraftstasjonen, samt kabel- og rørkulverter for oppkobling mot eksisterende anlegg.

Les mer om: