KRAFT

Fare for liv og helse

Strømnettet i de store byene er på sammenbruddets rand. Nå har DSB vpåknet og slår alarm. Her er imidlertid Hafslund Nett i ferd med  å fornye nettet på Majorstua i Oslo.
Strømnettet i de store byene er på sammenbruddets rand. Nå har DSB vpåknet og slår alarm. Her er imidlertid Hafslund Nett i ferd med å fornye nettet på Majorstua i Oslo.

Vaktbikkje for sikkerhet

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.
  • De skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskete hendelser.
  • DSB skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø og materielle verdier i forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskete hendelser i fred, krise og krig.
  • DSB ble opprettet 1. september 2003. Direktoratet er underlagt Justis- og politidepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Tønsberg fra januar 2005.

Har ansvar for elsikkerhet

  • Direktoratet har oppfølgingsansvar for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet.
  • I tillegg er de fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid.
  • De har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole.

Teknisk Ukeblad skrev 1. juni at strømnettet i de største byene er faretruende gamle og overmodne for utskifting. Situasjonen er verst i de store byene.

Nå har endelig Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) våknet, og har kommet med en skarp uttalelse om det gamle strømnettet som skulle har vært skiftet ut for lenge siden:

Kritisk til for lite vedlikehold

DSBs tilsyn viser at energibransjen satser for lite på vedlikehold og fornyelser.

Dette kan gi økt sårbarhet og dårligere leveringssikkerhet. Økonomiske hensyn og mangel på fagfolk er de viktigste årsakene.

Strømnettet blir stadig eldre, og med dagens investeringsnivå kan det ta hundre år før nettet blir fornyet, mens komponentene har en mye kortere levetid, vanligvis fra 30 til 50 år, skriver DSB i meldingen.

Urovekkende

De mener at manglende vedlikehold og fornyelse er et gjennomgående trekk ved de avvikene som DSBs tilsyn har avdekket.

Blant annet etter at det er oppdaget dårlig kvalitet på deler av kraftledningsnettet, og mangelfull rydding av krafttraseene.

– Utviklingen er urovekkende, selv om flere nettselskaper har vist framgang de siste årene. Spesielt er DSB bekymret for den lave fornyelsestakten når det gjelder investeringer og vedlikehold i lokal og regional strømforsyning, sier direktør Jon A. Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Liv kan gå tapt

– Manglende vedlikehold vil på sikt gi dårligere forsyningssikkerhet, og kan i verste fall representere en fare for liv og helse. For energibransjen var 2006 et år med rekordhøy inntjening og stort utbytte til eierne. – Mer av dette overskuddet kunne vært brukt på oppgradering og vedlikehold av nettet, sier Lea videre.

Etter det ukelange strømbruddet i Steigen tidligere i år har NVE i samarbeid med DSB nå startet en gjennomgang av regelverket for å vurdere om det er godt nok for å ivareta sikkerheten.

Dette har tilsynet gjort

I 2006 gjennomførte DSB 187 tilsyn med nettselskaper, dette vil si selskaper som distribuerer elektrisitet frem til forbrukerne.

DSBs totale tilsynsvirksomhet ble intensivert i 2006, og omfatter nesten 1 200 tilsyn med offentlig forvaltning, industri, elektriske anlegg, tjenesteproduksjon og produkter.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.