Eyde-nettverket Forbedrer industrien i Agder

Eyde nettverket

Samarbeid mellom prosessbedrifter, Agderforskning og Innovasjon Norge gjennom Arena-programmet.

Oppkalt etter Sam Eyde

Medlemsbedrifter

Elkem Solar, Kristiansand

GE Healthcare, Lindesnes

Vestas Castings, Kristiansand (tidligere Kristiansands Jernstøperi)

Saint Gobain Ceramic Materials, Lillesand og Eydehavn

Xtrata Nikkelverk, Kristiansand

Eramet Norway, Kvinesdal

3B Fiberglass Norway, Birkenes

Metallkraft, Kristiansand

Alcoa Lista, Farsund

Farsund Aluminium Casting, Farsund

ARENDAL: Tilbake i 2006 så mente Kai-Rune Heggland i Alcoa Lista (da Elkem Lista) at det måtte være mulig for prosessbedriftene på Sørlandet å samarbeide for å forbedre effektiviteten. – Det begynte med å fokusere på Lean metoder med tanke på å forbedre driften, forteller siv.ing., Helene Fladmark som er ansatt som prosjektleder av Eyde-nettverket.

Til sammen sysselsetter bedriftene som er med i Eyde-nettverket rundt 3000 ansatte. Felles for bedriftene er at de tilhører internasjonale konserner, og dermed må konkurrere om investeringene for å være konkurransedyktige. Tanken er at Eydenettverket skal bidra til at bedriftene utvikler seg innenfor Agders grenser og at den kraftbaserte industrien skal utvikle seg videre i distriktet.

Hadde forbilde

– NODE nettverket innenfor offshorenæringen var forbildet da Eyde-nettverket ble etablert. Navnet tok vi for øvrig siden Sam Eyde var fra Arendal, forteller Fladmark. Agderforskning ble brukt for å få i gang prosjektet, og fra og med 2009 var nettverket en realitet. I 2010 kom nettverket inn under Innovasjon Norges vinger gjennom at de kom inn under Arena-programmet.Inn i Arena programmet

– Målet er økt konkurranseevne gjennom innovasjon og samarbeid mellom bedriftene. Vanligvis har ikke Innovasjon Norge hatt tradisjon for å støtte opp om store bedrifter. Men gjennom Arena-programmet er det viktig å sikre at bedriftene er gode utvikler seg her. Det må til for å øke interessen for å investere her i regionen, sier hun og understreker at forskningsmiljøet ved Elkem Fiskå er viktig for utviklingen av prosessindustrien i regionen.

Ingen direkte konkurranse

Det som kjennetegner samarbeidet gjennom Eyde-nettverket er at ingen av bedriftene konkurrer med hverandre annet enn om arbeidskraften. Dermed er det også lettere å samarbeide om å utveksle erfaringer i arbeidet med å effektivisere produksjonen og utvikle gode arbeidsprosesser med bakgrunn i Lean-prinsippene. I likhet med lignende nettverk andre steder i Norge, så besøker personell fra bedriftene hverandre for å utveksle erfaringer og for å lære av hverandre.

Satser på kvinner

Eyde-nettverket har også tatt initiativet til å danne et kvinneprosjekt i samarbeid med Node-nettverket for å samle damene i bedriftene for inspirere andre kvinner til å arbeide i industrien. – De skal få fram hva som er spennende ved å arbeide i industrien. Vi ser et stort potensial for kvinner til å arbeide i våre bedrifter, forteller Fladmark.

Inn i skolene

Hun forteller at for å sikre rekrutteringen har Eyde-nettverket inngått avtaler med en ungdomsskole og to videregående skoler i Agder.

– Både GE og Elkem bidrar med noe vi har kalt lektor II stillinger, det vil si at ingeniører og sivilingeniører fra bedriftene går inn i skolen og deltar i undervisningen for å vise hvilken kompetanse bedriftene har behov for og motivere ungdom til å tilegne seg denne kompetansen. Vi tror skolen har behov for industriens kompetanse. Vi tror dette er en god modell å arbeide videre med. Vi ser at flere bedrifter vil gå i partnerskap med flere skoler for å inspirer ungdom og sikre framtidig rekruttering, sier Fladmark. I første rekke er målet å sikre seg nok lærlinger i prosessfagene, noe som har vist seg vanskelig å få tak i.

.Les mer om: