BIDRAGSYTER

EU vil overstyre norsk energipolitikk

Det er ingen grunn til å skusle bort en gunstig forhandlingsposisjon ved et samarbeid på kjøpernes premisser, skriver bidragsyter Øystein Noreng i denne artikkelen.

Visjonen er et klimavennlig, karbonnøytralt og selvforsynt EU, der forbrukerne har en sikker, bærekraftig, konkurransedyktig og rimelig energiforsyning. Realismen er tvilsom, skriver Øystein Noreng.
Visjonen er et klimavennlig, karbonnøytralt og selvforsynt EU, der forbrukerne har en sikker, bærekraftig, konkurransedyktig og rimelig energiforsyning. Realismen er tvilsom, skriver Øystein Noreng. Foto: Colourbox
Øystein NorengØystein NorengBidragsyter
16. mai 2019 - 10:00
Måleinstrumentet på nasen av helikopteret er det fyrste slike magnetometeret i Europa og er utvikla av Greenpeg-prosjektet.
Les også

Driv litiumjakt frå himmelen

EUs energipolitikk er dynamisk, med stadig nye innspill fra EU-kommisjonen. Felles mål på tvers av saksområdene er å samordne, sentralisere og styrke EU overfor medlemsstatene. Hensikten er å få medlemslandene til å bevege seg i samme retning, på samme måte. Det demokratiske underskuddet øker og det sentrale embetsverket skjermes mot demokratisk kontroll.

For Norge er energipolitikken av særlig interesse. I desember 2018 la EU fram Clean Energy for All. Det dreier seg om en samordnet klima- og energipolitikk, der energipolitikken er et virkemiddel i en ambisiøs klimapolitikk. Umiddelbart fortoner dette seg som fornuftig, men ved nærmere ettersyn fremkommer store svakheter.

Realismen er tvilsom

Målet om effektivisering og avkarbonisering videreføres, ved kutt i bruken av kull, olje og gass med 85–90 prosent i 2050, i forhold til 1990. Løsningen er å finne i solkraft, vindkraft, biomasse og energisparing. Visjonen er et klimavennlig, karbonnøytralt og selvforsynt EU, der forbrukerne har en sikker, bærekraftig, konkurransedyktig og rimelig energiforsyning. Realismen er tvilsom. I dag betaler forbrukerne i EU to til tre ganger så meget for strøm og gass som i USA. Forskjellen utgjøres i stort monn av skatter og avgifter. Spørsmålet er med hvilken politisk hensikt EUs forbrukere betaler verdens høyeste energipriser.

Høye elpriser har ikke vært nødvendige for energisparing i USA; i Tyskland har de ikke vært tilstrekkelige

EU vil oppmuntre energisparing og investeringer i solkraft og vindkraft, men EU har de siste ti-tolv årene ikke vært dyktigere enn USA i å spare energi. Tyskland og USA har i tidsrommet 2009–17 hatt omtrent lik vekst i økonomien (til sammen 19 prosent målt i faste priser i lokal valuta). I USA steg energiforbruket med 3 prosent, i Tyskland med 6 prosent. EU som helhet hadde i disse årene en samlet vekst på 14 prosent og en nedgang i energiforbruket på 1 prosent. Utslippene av CO2 falt med 4 prosent i USA, i Tyskland økte de med 2 prosent. Fallet i utslipp av CO2 på 8 prosent i EU skyldes i stort monn utfasingen av kull i Storbritannia. Høye elpriser har ikke vært nødvendige for energisparing i USA; i Tyskland har de ikke vært tilstrekkelige.  

Europaparlamentet markedsfører valget 6. til 9. juni og oppfordrer folk til å stemme. Men dette valget er utsatt for omfattende desinformasjonskampanjer.
Les også

Nettroll liker ikke det grønne skiftet

I EU, først og fremst i Tyskland, kan hensikten være en overføring av inntekt fra husholdninger til storindustrien. I Tyskland betaler husholdningene en særskilt strømavgift for å finansiere solkraft og vindkraft. Motstykket er lave strømpriser for store industribedrifter; forskjellen har øket i senere år. Høye strømpriser er en belastning for tjenesektoren og demper digitaliseringen.

Vil erstatte vetorett med flertallsmakt

 EUs opplegg for overføring av myndighet i energisaker gjelder også beskatning, et brudd med dagens regler. I dag har medlemslandene vetorett og selvbestemmelse i spørsmål som gjelder energi og skatt. EU-kommisjonen foreslår i stedet en ordning med flertallsmakt, der medlemslandene stemmevekt bestemmes av folketallet, hvilket vil styrke Tysklands innflytelse.

I tillegg foreslås årlig rapportering fra medlemsstatene om mål, virkemidler og resultater i klima- og energipolitikken, med retningslinjer og godkjenning fra Kommisjonen. Dette omfatter også energiskatt, hvilket innebærer en overføring av myndighet i skattespørsmål, som i energipolitikk, fra nasjonalstatene til EU-Kommisjonen. Opplegget peker i retning av en gradvis samordning av skatter og avgifter på energi innenfor EU, noe som vil kunne lette handelen med energi mellom medlemslandene og føre til en mer rasjonell bruk av ressursene.

Energiminister Terje Aasland trekker Norge fra Energicharteret som skulle beskytte olje og gassinvesteringer.
Les også

Norge trekker seg fra avtale som beskytter oljeinvesteringer

Spørsmålet er hensikten med en eventuell harmonisering. Forbrukerne vil kunne tjene på en åpen konkurranse i et felles europeisk kraftmarked. Store industribedrifter vil ha interesse av en subsidiering etter tysk mønster. Overfor EU-Kommisjonen har næringslivet vesentlig større politisk tyngde enn forbrukere eller arbeidstakere. Tyskland har interesse av en harmonisering av energipriser på tysk nivå.

Frankrike inspireres av Tyskland

Frankrikes energiplan fremlagt vinteren 2019 bebuder en omfattende satsing på solkraft, vindkraft og biomasse, med en sterk nedgang i bruken av kull, olje og gass. Planen varsler betydelige prisøkninger på elektrisitet for husholdninger og småbedrifter, hvilket frarådes av reguleringsmyndighetene, men kritikken avfeies med særlige hjelpetiltak for de mest utsatte. Den nye franske planen synes inspirert av Tysklands Energiewende.

Kitemill utvikler flygende kiter eller drager som er festet til en bakkestasjon med en vinsj. De kan ta seg inn i sterke vinder i opptil 800 meter.
Les også

Godkjenner å bruke drager til vindkraft – norske gründere jubler

Høye energipriser er et sosialt problem i mange land i EU. Fordi bruken av energi i husholdningene ikke øker i takt med inntekten, er energikostnader en forholdsvis større belastning for grupper med lav inntekt enn for grupper med høy inntekt. Høye strømpriser bidrar til en skjevere fordeling av inntekt og kjøpekraft.  Derfor fortoner EUs energipolitikk seg som sosialt reaksjonær.

Øystein Noreng. <i>Bilde:  BI</i>
Øystein Noreng. Bilde:  BI

Husholdninger med lav inntekt har ofte ikke råd til å varme opp sine boliger. I grisgrendte strøk kan høye priser på drivstoff hemme muligheten til å reise på arbeid for grupper med lav inntekt. I Frankrike utløste en prisøkning på drivstoff protestbevegelsen «de gule vestene». Den offisielle begrunnelsen var at prisene på bensin og diesel måtte økes av hensyn til klimaet. Den virkelige grunnen er heller at høyere avgifter på drivstoff skulle veie opp for den franske statens inntektstap ved avskaffelsen av formuesskatten. Dette er et eksempel på at energiprising brukes til overføringer fra dem som lite har til dem som meget har. I Norge opplever forbrukerne stadig høyere nettleie for å finansiere kabler til utlandet for eksport av norsk vindkraft, til fortjeneste for utenlandske selskaper.

Fra venstre statsminister Kaja Kallas i Estland, som er nominert til å styre utenrikspolitikken i de neste fem årene, avtroppende president i Rådet Charles Michel og Ursula von der Leyen som i dag er president i EU-kommisjonen og som medlemslandene gjerne ser fortsetter i fem år til. Nå skal de to kvinnene gjennom en godkjenningsprosess i Europaparlamentet før de kan ta begynne i sine jobber.
Les også

Toppmøtet: Nå skal EUs klimapolitikk bli mer pragmatisk

Valget til Europaparlamentet kan bli en vekker

EUs energipolitikk kan skilte med at 20-20-20 målet for 2020 vil oppnås ved en 20 prosent reduksjon i utslippene av klimagasser, en 20 prosent andel fornybar energi og en 20 prosent bedre energieffektivitet, alt i forhold til 1990. Ulempen er at målene oppnås med økonomisk stillstand. EU har ingen mål for sysselsetting eller inntekt. Energipolitikken har vært fastsatt uten referanse til økonomiske og sosiale forhold. Tyskland har tyngde til både å påvirke EUs politikk på viktige områder og til unndra seg felles regler, som i energipolitikken. Kombinasjonen av tysk pålagt sparepolitikk og høye energipriser svekker EUs økonomiske utsikter og politiske stabilitet.

Den populistiske bølgen i europeisk politikk er utløst av misnøye blant grupper som opplever svekket kjøpekraft og at deres misnøye blir oversett, også av sosialdemokratiske politikere. Det kommende valget til Europaparlamentet kan bli en vekker. 

Verdens første toppmøte for land med atomkraft i Brussel. I bakgrunnen et av symbolene for atomenergi, Atomium, et av Brussels landemerker.
Les også

Emmanuel Macron: – Vi må gjøre atomkraft mer attraktivt for privat finansiering

Norge har andre forutsetninger enn EU. I 2017 produserte Norge 141 TWh vannkraft mot 300 TWh i hele EU; utvinningen av olje var 89 mill. tonn mot 69 mill. tonn i EU; utvinningen av naturgass var 123 mrd. kubikkmeter mot 114 milliarder i EU.

EU har strategisk interesse av å få Norge inn i energiunion

I Europas energimarkeder er Norge en gigant, av vesentlig betydning for forsyningssikkerheten

I Europas energimarkeder er Norge en gigant, av vesentlig betydning for forsyningssikkerheten. Det er ingen grunn til å skusle bort en gunstig forhandlingsposisjon ved et samarbeid på kjøpernes premisser, som med vindkraften. I stedet kan Norge bidra ved eksport av gass, som også kan omdannes til hydrogen. EU, ikke minst Tyskland, har en strategisk interesse av å få Norge inn i en energiunion med utsikter til overnasjonal styring. Tilsvarende har Norge en strategisk interesse av å bevare kontrollen over sine energiressurser.

Etter årets store bondedemonstrasjoner, her fra Brussel, ble klimakravene til landbruket dempet. Men skal EU klare klimakravene, må utslippene i landbruket ned.
Les også

EU forbereder ny pakke med klimalover – landbruket blir problemet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.