ARBEIDSLIV

EU ønsker flere kvinner

I forordet til rapporten skriver EUs kommissær for forskning, Phillippe Busquin, at vi ikke lenger har råd til å ignorere situasjonen for kvinner i industriell forskning og at vi heller ikke har råd til at kvinner forlater forskerkarrieren i den grad de gjør nå.

Hele den vestlige verden, og Japan, har svært små alderskull. Europa mangler realister, verden blir stadig mer teknologiavhengig. I dette scenariet har EU satt som mål å øke FoU-innsatsen fra 1,8 prosent av brutto nasjonalprodukt til 3 prosent.

Kvinner gir vekst

Da må de kaste sine blikk på kvinnene. De er fra før dårlig representert blant realistene og representerer en stor mulighet for vekst og nyrekruttering.

I fjor tok Busquin initiativet til å lage en omfattende statusrapport og handlingsplan kalt "Women in industrial research". Ragnhild Sohlberg i Norsk Hydro har vært nestleder i den internasjonale gruppen på 17 som har laget rapporten.

- Vi anbefaler bedre rolleavklaring i samfunnet. Myndighetene i Norge har ansvaret for mye grunnleggende infrastruktur som barnehager, permisjon med lønn for både mor og far, samt anledning til å være hjemme med syke barn. EU-land har ikke slike ordninger i samme grad, sier Sohlberg. Kulturelle forhold spiller her en stor rolle.

- Jeg måtte true med å trekke meg fra alt sammen for å få fjernet formuleringen "the burden of children". Det er da ingen byrde å ha barn, sier Sohlberg som selv er bestemor. Men i mange EU-land tør rett og slett ikke karrierekvinner få barn. Å endre denne holdningen ser gruppen som en nødvendig forutsetning for å øke kvinneandelen blant realister og forskere.

Entreprenørskap

Et annet forhold er usynliggjøringen av kvinner i et mannsdominert miljø.

- Vi legger opp til en plan for å synliggjøre de kvinnene som har fått til noe. Lage en mentorordning, bruke intranett i større bedrifter og få frem kvinnelige rollemodeller, sier Sohlberg. Et forslag går ut på å stille krav til sammensetningen av forskergrupper som søker forskningsmidler fra EUs programmer.

Et eget kapittel er tatt inn om kvinnelig entreprenørskap. Det viser seg at kvinner står bak mange nye bedrifter, men hovedsakelig innen servicesektoren og tjenesteyting. Det er også få kvinner som står bak patenter.

- Vi må finne ut hvordan vi skal få engasjert kvinner i teknisk basert entreprenørskap, og hvorfor menn lettere får tilgang til penger enn kvinner. Jeg tror Busquin mener alvor og vil følge dette opp, sier Sohlberg.

Søkeord: EU-kvinner