Energiministeren om en norsk thoriumsatsing: – Ikke noe vi bør prioritere

Vil heller konsentrere seg om områder hvor Norge har et aktivt næringsliv og gode kunnskapsmessige forutsetninger.

Energiministeren om en norsk thoriumsatsing: – Ikke noe vi bør prioritere
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen vil ikke prioritere en satsing på thorium i Norge. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) har i et skriftlig spørsmål spurt olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) om hvordan hun ser på Norges rolle innen utvikling av thorium-baserte kraftverk. 

Bakgrunnen for spørsmålet er den høye strømprisen og et behov for mer regulerbar kraft, som kan balansere når det er lite fornybar kraftproduksjon.

Svaret fra ministeren gir lite rom for tolkning. 

– Jeg mener at vi ikke bør prioritere en satsing på thorium i Norge, skriver hun og viser til at forekomstene i Norge er utfordrende å utvinne, både teknisk og økonomisk, og at en eventuell utvikling av thoriumreaktorer ligger langt frem i tid. 

Vil heller ha mer havvind

Både strømprisen og gassprisen har nådd nye høyder den siste tiden, og det ser ikke ut til at situasjonen vil stabilisere seg med det første. 

– Mange peker på uregulerbar fornybar energiproduksjon som satsingsområde. Dagens uforutsigbare kraftproduksjon og prissvingninger tyder på at mer regulerbar kraft også er nødvendig. Kjernekraft har et stort potensial innen utslippsfri kraft, og Norge har betydelige thoriumbaserte ressurser, skriver Nilsen som bakgrunn for sitt spørsmål. 

Olje- og energiministeren mener derimot ikke thorium og kjernekraft er veien å gå. 

– For å møte klimautfordringene på energiområdet, bør forskningsinnsatsen i Norge etter mitt syn konsentreres om områder der vi har et aktivt næringsliv og gode kunnskapsmessige forutsetninger. Heller enn å satse på utvikling av thoriumbasert kjernekraft bør vi derfor konsentrere og styrke innsatsen om utvikling av teknologier og løsninger for havvind og vannkraft, energieffektivisering, CO2-håndtering og hydrogen, skriver Persen i svaret.

– Ikke noe reelt alternativ

Persen peker på at spørsmål om å utvikle norsk thoriumbasert energi og utvinning av thoriumforekomstene vi har i Norge, tidligere har vært behandlet i Stortinget. Utgangspunktet har vært at Norge har verdens fjerde største kjente thoriumreserver og at thorium er et bedre alternativ enn uran som reaktorbrensel.

– Utnyttelse av kjernekraft ble grundig behandlet på 1970-tallet, og bygging av kjernekraftverk fikk da ingen støtte i Stortinget. Kjernekraft har siden ikke vært noe reelt alternativ i den norske energiforsyningen, svarer hun.

Thorium-forekomstene i Norge er dessuten økonomisk og teknisk utfordrende å utvinne fordi mineralene som inneholder thorium, er svært finkornede. Det er også begrenset kunnskap om konsentrasjon og volum av thorium i de aktuelle områdene, og det har også vært en usikkerhet rundt beregningene av ressursene.

Det finnes i dag kilder til thorium i andre land som både er lettere og billigere tilgjengelig enn forekomstene i Norge. En reaktor som kommersielt kan bruke thorium som brensel, vil dessuten være kostbar å utvikle og ligge langt frem i tid, poengterer ministeren. 

Tina Bru (H) fikk et tilsvarende skriftlig spørsmål da hun var olje- og energiminister. Heller ikke hun mener thorium bør være et prioritert satsingsområde i Norge. 

Les også