BYGG

Energilov åpner for juks

Lavenergihus passivhus miljøvennlig bolig Lindås Park i Göteborg
Lavenergihus passivhus miljøvennlig bolig Lindås Park i Göteborg

Byggenæringens Landsforening og Sintef Byggforsk mener lovforslaget kan invitere til juks ved salg av boliger og bryter med kravet om uvhengig kompetanse.

På nett

I forslaget til revidert energilov som nå er til behandling legger regjeringen opp til at bygninger skal energimerkes av eieren selv, ved hjelp av et webbasert beregningsverktøy.

Det kan være i strid med EU's bygningsenergidirektiv - et direktiv som ligger til grunn for den norske energimerkingen.

Selvangivelse

– En selvangivelse bryter helt klart med direktivet, som sier det skal være uavhengige vurderinger, sier seniorforsker Tor Helge Dokka i Sintef Byggforsk.

Han får støtte fra Byggeindustriens Landsforening, BNL:

– Ja, vi er bekymret og vi mener det er høyst tvilsomt om forslaget som foreligger er innenfor kravet. Direktivet stiller krav til uavhengighet og kompetanse, bekrefter Mats Eriksson i BNL.

Slik forslaget foreligger i dag stilles det ikke krav hverken til uavhengighet eller kompetanse, alle skal kunne energimerke sin egen bolig.

EU-direktiv

På NVE's nettsider ligger også www.bygningsenergidirektivet.no.

Der heter det, i en forkortet oversettelse av EU's originale direktiv: Medlemsstatene skal sikre at merkingen av bygninger, utarbeidingen av de medfølgende anbefalingene og energivurderingen av kjeler og klimaanlegg gjennomføres på en uavhengig måte av kvalifiserte og/eller akkrediterte sakkyndige. Dette gjelder uansett om de er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i offentlige organer eller private foretak.

Unngår spørsmålet

Teknisk Ukeblad har rettet en skriftlig forespørsel til Olje- og Energidepartementet der vi ber om en kommentar til at forslaget kan være i strid med EU-direktivet. I en e-post fra kommunikasjonsavdelingen unnlater departementet helt å svare på dette spørsmålet.

Sintef og byggenæringen frykter energijuks

Regjeringens forslag til energimerking av bygninger stiller ingen krav til kompetanse eller dokumentasjon. Sintef Byggforsk og Byggenæringens Landsforening frykter juks.– Vi er redde for at hele ordningen kommer i vanry fordi det som ligger på bordet i dag er en dårlig løsning, sier forskningssjef Jørn Brunsell i Sintef Byggforsk.

– Mulighetene for å jukse ved et salg er absolutt til stede, sier Tor Helge Dokka, seniorforsker i Sintef Byggforsk.

Lettvint fra regjeringen

Byggenæringens Landsforening, BNL, deler forskernes bekymring.

– Vi er opptatt av å få en så bra ordning som mulig, og her ser vi at regjeringen prøver å komme unna så lettvint som mulig. Det er utydelig hvilke ressurser man vil legge inn i ordningen. De åpner for egenmelding og de er utydelige på hvilke krav som stilles til kompetansen hos dem som skal få legge fakta inn, sier Mats Eriksson.

Han sier en egenmelding rent teoretisk kunne fungert hvis det var klare krav til faktaopplysninger, men det mangler.

Frykter juks

– Åpner denne ordningen for juks?

– Ja, vi er redd for det, svarer Eriksson. Han peker også på at kjøper skal kunne sjekke merkingen av et hus. – Det er å snu saken fullstendig på hodet. Kjøper skal være trygg, han skal ikke behøve å sjekke selv.

Forsinket

EU's bygningsenergidirektiv ble vedtatt i Brussel i 2002. Det ble så behandlet i Stortinget i 2004 og skulle vært implementert i januar 2006. Den delen som går på energimerking av bygninger er fortsatt ikke tatt i bruk i Norge.

Departementet skriver i en e-post til Teknisk Ukeblad at: "Direktivet skulle vært gjennomført 4. januar 2006 og vi er forsinket i forhold til tidsfristen i direktivet. Erfaringene, både i Norge og andre land, indikerer at det har vært langt mer krevende å finne løsninger for gjennomføring av direktivet enn antatt. Vi er derfor i likhet med de fleste andre land forsinket i forhold til gjennomføringen av direktivet. Departementet legger imidlertid fortsatt til grunn at vi kan ha det meste klart i 2009."

Kritisk til OED

Olje- og Energidepartementet ga arbeidet med direktivet til NVE. NVE har fått utarbeidet flere rapporter for implementering av bygningsenergidirektivet. Blant annet har Sintef og Byggforsk (før de ble fusjonert) utredet metodikk for energimerking av både boliger og yrkesbygg.

Forskningsdirektør Terje Jacobsen i Sintef Byggforsk er kritisk til at ansvaret for direktivet er lagt til Olje- og Energidepartementet og ikke til Statens Bygningstekniske Etat som har ansvaret for å følge opp tekniske forskrifter for bygg.

Lav kurs

– Vi oppfatter at dette med bygninger og energibruk står veldig lavt hos OED. De er tradisjonelt mer opptatt av forsyning og distribusjon. Energibruk i bygg kommer nå inn i energiloven, det er meget bra. Om tidligere boligminister Åslaug Haga, vil øke fokus på energibruk i tillegg til energiproduksjon og fordeling i OED, er vi spente på.

De tre Sintef-forskerne peker på at NVE ikke har synliggjort et opplegg for opplæring av rådgivere for å energisertifisere bygninger.

– I Danmark er det krav om at man skal være utdannet ingeniør eller tilsvarende for å energiklassifisere en bygning, og man må også gjennom et eget kurs, sier Jacobsen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.