SAMFUNN

Eksportørene vinner

Det går frem av Konjunkturbarometeret fra Statistisk sentralbyrå.

Kapasitetsutnyttingen for disse bransjene lå på vel 82 prosent – klart høyere enn på samme tid i fjor. Sysselsettingen ser ut til å være i oppgang, og ordretilgangen har hatt en positiv utvikling gjennom lengre tid med en sterk oppgang i prisene på eksport.

Lederne i industrien ser generelt positivt på utsiktene for fjerde kvartal. Situasjonen er imidlertid preget av store forskjeller mellom bransjene, der altså de tradisjonelle eksportrettede bransjene ser ut til å vinne.

Fortsatt er det verkstedindustrien som setter preg på det totale bildet for industrien. Bransjene i verkstednæringen sliter med svak produksjonsutvikling – særlig oljerelatert virksomhet. Også her gir likevel mange uttrykk for optimisme, knyttet til en ventet økning i produksjon og ordretilgang. Mange har i år fått tildelt kontrakter i Nordsjøen, og nye utbyggingsprosjekt er aktuelle.

For bransjer som produserer konsumvarer var produksjonen omtrent uendret – som venta.

Industrien sliter imidlertid fremdeles med svak etterspørsel og økt konkurranse, særlig på hjemmemarkedet, ifølge SSB.

Les mer om: