Den røde linjen markerer strekningen som skal utvides til fire felt. Interesserte entreprenører må regne ferdig innen 7. september. (Bilde: Ill.: Statens vegvesen)

E 6-utvidelse i Hedmark på anbud

Strekningen ligger i Stange kommune og går mellom Labbdalen og Skaberud. Opprinnelig var det meningen at utvidelsen av hele den 14,5 km lange strekningen Labbdalen-Kolomoen skulle lyses ut som én entreprise, men uenighet om et to-planskryss på Skaberud førte til at den sørligste delen av strekningen ble skilt ut. Vegvesenet ønsket ikke at uenigheten skulle forsinke prosjektet.

Nå er reguleringsplanen vedtatt. Det blir et to-planskryss med ramper i alle retninger der E 6 møter en kommunal veg på Skaberud. En ca. 40 meter lang bru med to spenn skal føre den kommunale vegen over E 6. På hver side av brua blir det en rundkjøring.

Fire-feltsvegen blir 21 meter bred. 150 000 kbm løsmasser skal flyttes og 85 000 kbm fjell skal sprenges for å gi plass til utvidelsen. Vegvesenet tar sikte på anleggsstart i oktober i år og åpning i november neste år. De totale omkostningene for prosjektet vil trolig ligge rundt 130 millioner kroner.

På Labbdalen blir det ikke noe kryss. Grunnen til at fire-feltsvegen vil stoppe her inntil videre, er at fellestraséen for E 6 og Dovrebanen har sitt nordlige endepunkt på Labbdalen. Sørover mot Minnesund skal E 6 utvides til fire felt og Dovrebanen til to spor. Veg og jernbane vil i stor utstrekning gå i felles korridor helt utenom dagens traséer. Vegvesenet og Jernbaneverket samarbeider om prosjekteringen.