SAMFUNN

Debatt om Forskningsrådet

Arbeidet ledes av et nederlandsk selskap. I følge avdelingsdirektør Geir Arnulf i forskningsdepartementet er evalueringen i rute. For å sikre en nøytral og uvahengig vurdering er gruppen satt sammen uten norske deltakere.

De åtte som nå arbeider med Norges forskningsråd kommer fra Finland, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland og Frankrike.

Ved siden av en vurdering av hva forskningsrådet har fått til siden opprettelsen i 1993 skal gruppen også komme med forslag til endringer.

Vil ha debatt

NTVA starter den debatten allerede 24. september. Interesserte bør merke seg datoen, opprinnelig skulle det være 25. september, men da spiller Rosenborg fotballkamp, så forskningspolitikken må vike.

Debattmøtet har tittelen Trenger Norge et forskningsråd? . Under den provoserende tittelen skal rektor Kaare Norum ved Universitetet i Oslo, Hydro-direktør Dag Flå og tidligere leder av forskningsrådets hovedstyre, Halvor Stenstadvold, holde innledningsforedrag.

Ett, eller to?

– Ja, selvsagt trenger vi forskningsråd, men ikke ett. Vi trenger to, sier rektor Norum. Han mener Norges forskningsråd bør splittes i ett grunnforskningsråd og ett forskningsråd for anvendt forskning.

Halvor Stenstadvold er ikke enig: – Svaret på konferansetittelens spørsmål er ja, vi trenger ett forskningsråd. Ikke minst på bakgrunn av historien. Vi har forsøkt en rekke modeller som har ført til bred misnøye både i forskningsmiljøene og hos myndighetene.

Stenstadvold utdyper hvorfor det er to viktige grunner til å beholde dagens forskningsråd:

– Nye former for tverrfaglighet ble fanget dårlig opp av de gamle strukturene og ikke minst er dagens forskningsråd i stand til å gi helhetlige råd overfor myndighetene.

Stenstadvold tillegger forskningsrådet mye av æren for at Stortinget nå har satt som mål at norsk forksningsinnsats skal heves til gjenomsnittlig OECD-nivå.

Les mer om: