NYHETSBREV

Danfoss vrir profilen mot klimavennlige løsninger

Matforsyning, energieffektivitet og bærekraftig infrastruktur i sentrum

Energieffektivtet og klima er to deler av Danfoss sin nye profil, her illustrert med et jernbaneanlegg med belysning.
Energieffektivtet og klima er to deler av Danfoss sin nye profil, her illustrert med et jernbaneanlegg med belysning. Bilde: Danfoss
3. okt. 2014 - 07:00

Dan­foss, le­ve­ran­dør av pro­duk­ter og løs­nin­ger in­nen kjø­le-, luft­kon­di­sjo­ne­ring-, opp­varm­ing-, mo­tor­sty­rin­ger og mo­bil hyd­rau­likk har lan­sert en ny glo­bal merkevareprofil un­der be­gre­pet ”Engineering Tomorrow”.

Vekst­om­rå­de­ne sel­ska­pet først og fremst fo­ku­se­rer på med den nye pro­fi­len er mat­for­sy­ning, ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet, kli­ma­venn­li­ge løs­nin­ger og å ska­pe en bæ­re­kraf­tig in­fra­struk­tur. Med be­gre­pet ”Engineering tomorrow” øns­ker Dan­foss yt­ter­li­ge­re å for­ster­ke sin po­si­sjon på mar­ke­det.

– ” Engineering tomorrow” vil styr­ke vårt sel­skap for frem­tiden. In­gen­iør­ar­bei­det er sel­ve hjer­tet av Dan­foss sin virk­som­het og med det­te som ut­gangs­punkt skal vi fort­set­te å for­me vår frem­tid med nye in­no­va­ti­ve løs­nin­ger. Vi vil på den­ne må­ten være med på å ta del i det sto­re vekst­po­ten­si­a­let som vi ser på det glo­ba­le mar­ke­det, sier VD og CEO Niels B. Chris­tian­sen.

Den nye pro­fi­len ble ut­vik­let et­ter en om­fat­tende pro­sess der Dan­foss har bedt ek­si­ste­ren­de og po­ten­si­el­le kun­der over hele ver­den om de­res opp­fat­ning av Dan­foss nå og i frem­tiden. Ba­sert på det­te har kon­sep­tet ”Engineering tomorrow” blitt ut­vik­let.

Les også: Espen Askeladd studerer på NTNU

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.