Danfoss vrir profilen mot klimavennlige løsninger

Matforsyning, energieffektivitet og bærekraftig infrastruktur i sentrum

Danfoss vrir profilen mot klimavennlige løsninger
Energieffektivtet og klima er to deler av Danfoss sin nye profil, her illustrert med et jernbaneanlegg med belysning. Bilde: Danfoss

Dan­foss, le­ve­ran­dør av pro­duk­ter og løs­nin­ger in­nen kjø­le-, luft­kon­di­sjo­ne­ring-, opp­varm­ing-, mo­tor­sty­rin­ger og mo­bil hyd­rau­likk har lan­sert en ny glo­bal merkevareprofil un­der be­gre­pet ”Engineering Tomorrow”.

Vekst­om­rå­de­ne sel­ska­pet først og fremst fo­ku­se­rer på med den nye pro­fi­len er mat­for­sy­ning, ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet, kli­ma­venn­li­ge løs­nin­ger og å ska­pe en bæ­re­kraf­tig in­fra­struk­tur. Med be­gre­pet ”Engineering tomorrow” øns­ker Dan­foss yt­ter­li­ge­re å for­ster­ke sin po­si­sjon på mar­ke­det.

– ” Engineering tomorrow” vil styr­ke vårt sel­skap for frem­tiden. In­gen­iør­ar­bei­det er sel­ve hjer­tet av Dan­foss sin virk­som­het og med det­te som ut­gangs­punkt skal vi fort­set­te å for­me vår frem­tid med nye in­no­va­ti­ve løs­nin­ger. Vi vil på den­ne må­ten være med på å ta del i det sto­re vekst­po­ten­si­a­let som vi ser på det glo­ba­le mar­ke­det, sier VD og CEO Niels B. Chris­tian­sen.

Den nye pro­fi­len ble ut­vik­let et­ter en om­fat­tende pro­sess der Dan­foss har bedt ek­si­ste­ren­de og po­ten­si­el­le kun­der over hele ver­den om de­res opp­fat­ning av Dan­foss nå og i frem­tiden. Ba­sert på det­te har kon­sep­tet ”Engineering tomorrow” blitt ut­vik­let.

Les også: Espen Askeladd studerer på NTNU