SAMFUNN

Budsjett med kosmetiske endringer

Regjeringen varsler ingen endringer i den økonomiske politikken. Det viser revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i dag.

Finansminister Karl Eirik Shjøtt-Pedersen understreker at det ikke er mangelen på penger som er problemet, men mangelen på Kvalifisert arbeidskraft. Dette gir høyere kostnadsvekst i Norge enn i sammenliknbare land. Arbeidet med å styrke og forbedre offentlig sektor vil derfor være en hovedoppgave fremover.

– Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt høy. Regjeringen har derfor lagt stor vekt på å holde fast ved innretingen av den økonomiske politikken i tråd med det som lå til grunn for budsjettavtalen med sentrumspartiene, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Det går bra for fastlandsnorge. Samlede skatte- og avgiftsinntekter er 11,3 milliarder kroner høyere enn budsjettert, dvs at de kommer opp i nesten 485 milliarder kroner. De totale utgiftene er på 490 milliarder. Regjeringen venter at oljeinntektene blir på 222 milliarder. Med en avkastning på 16 milliarder på Petroleumsfondet kommer årets avsetning på hele 233 milliarder kroner.

Småpenger

Regjeringen foreslår økte bevilgninger for å dekke merutgifter på til sammen 4,2 milliarder kroner. Dette dekkes i hovedsak gjennom reserven som er avsatt for tilleggsbevilgninger. En av postene er å øke verftsstøtten med en milliard kroner, fordi norske skipsverft dro inn langt flere kontrakter i fjor enn ventet.

Et tiltak regjeringen foreslår er å fjerne engangsavgiften fra tilleggsutstyr i personbiler. Utgangspunktet for ny avgiftsberegning blir de opplysninger bilimportøren opplyser ved typegodkjenning av kjøretøyet.

NSB BA får økt driftstilskudd, eller kjøp av persontransport som det fiffig heter i budsjettet, med 238 millioner til 1,2 milliarder kroner. Dessuten vil regjeringen omgjøre 2,1 milliard i ansvarlig lånekapital til eierandeler. Dvs. at det midlertidige lånet strykes.

Det bevilges ikke ekstra midler til å utbedre veiene i Norge.

Miljøverndepartementet får 3,2 millioner kroner ekstra for å lære opp mannskaper i forbindelse med opprenskingsaksjoner etter skipsforlis i Nord-Norge.

Les mer om: