Gjenbruk av oljeinstallasjoner

Borerigg kan få nytt liv som lakseoppdrettsanlegg

Den 35 år gamle og nylig påkostede boreriggen Polar Pioneer kan unngå skraphaugen og få et nytt liv som lakseprodusent. Men myndighetene har sagt nei til gjenbruk.

Opplag: Polar Pioneer har ligget i opplag hos Westcon i Ølensvåg i snart tre år etter siste boreoppdrag som skjedde utenfor kysten av Alaska.
Opplag: Polar Pioneer har ligget i opplag hos Westcon i Ølensvåg i snart tre år etter siste boreoppdrag som skjedde utenfor kysten av Alaska.

Den 35 år gamle og nylig påkostede boreriggen Polar Pioneer kan unngå skraphaugen og få et nytt liv som lakseprodusent. Men myndighetene har sagt nei til gjenbruk.

  • Maritim

Polar Pioneer kan bli bygget om til et havgående oppdrettsanlegg for laks. Dette er planen til Kåre Olav Krogenes og selskapet Viewpoint Seafarm. Transocean har sagt seg villig til å selge riggen for skrapverdien som er ca. 30 millioner kroner.

Verdens største riggselskap og eier av Polar Pioneer, hadde bestemt seg for å sende riggen til opphogging i Tyrkia. Men boreriggen kan bli reddet unna skraphaugen ved å bli oppdrettsanlegg.

Nøkkelen til gjenbruk av Polar Pioneer ligger hos myndighetene. Viewpoint Seafarm trenger grønt lys i form av en utviklingskonsesjon før de kan sette i gang med lakseoppdrett i norsk farvann. Men både Fiskeridirektoratet og senere Fiskeridepartementet har avslått Viewpoint Seafarms søknad.

Direktoratet begrunnet sitt avslag blant annet med at konseptet falt utenfor ordningen med utviklingstillatelser. Videre var Fiskeridirektoratets vurdering at prosjektet ikke kunne bidra til å løse en eller flere av akvakulturnæringens miljø- eller arealutfordringer. I avslagsbrevet ble det pekt på at den omsøkte lokaliteten i Blikvær i Rødøy kommune i Nordland hadde for liten eksponering mot strøm og høye bølger. Viewpoint Seafarm anket avslaget til Fiskeridepartementet. Men direktoratets avslag ble opprettholdt.

– Vi er blitt vurdert på feil premisser, hevder Krogenes, som viser til at Viewpoint Seafarm ønsker en trinnvis utvikling med uttesting i gradvis mer krevende farvann.

Krogenes og selskapet han leder vurderer nå å kjøpe Polar Pioneer uten at utviklingstillatelse er på plass.

Les også

Ny utlysning

– Det vil være galskap om denne boreriggen blir sendt til skraping, sier Krogenes, som legger til at skraping vil innebære at flere hundre jobber blir sendt ut av landet.

– Dessuten er riggen altfor god for skraphaugen. Får vi ikke tillatelse til å drive lakseoppdrett med riggen i norsk havområde, må vi se oss om etter muligheter i andre farvann, sier Krogenes.

Men han håper fortsatt at det skal bli en «norsk løsning». Viewpoint Seafarm har påklaget avslaget fra departementet og har blant annet grunngitt klagen med saksbehandlingsfeil.

– Vi har dessuten fått signaler om at det vil bli lyst ut en ny runde med anledning til søknad om utviklingstillatelser og at disse kan blitt tildelt etter andre kriterier, sier Krogenes.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) har engasjert seg i saken og sier at det er fryktelig trist dersom havbruksnæringen går glipp av gjenbruk av denne boreriggen.

– Det bør legges til rette for gjenbruk av flere borerigger som olje- og gassindustrien ikke lenger har bruk for. En ny runde med tildeling av utviklingstillatelser innen havbruk må ta hensyn til dette. Ombygging og gjenbruk av kostbare og solide borerigger til havbruksformål representerer ny teknologiutvikling i seg selv og bør tilgodeses med tillatelser, sier Halleland.

Han får støtte fra Liv Kari Eskeland (H), medlem av Stortingets energi- og miljøkomite. Hun beklager sterkt dersom Polar Pioneer likevel skulle gå til opphogging.

– Selskapet er nå i en klageprosess overfor departementet. Jeg forventer at statsråden ser grundig på den argumentasjonen som er framlagt og ser på muligheter for omgjøring av vedtaket, sier Eskeland.

Mange rigger

– Det åpner seg nå et stort mulighetsrom med flere halvt nedsenkbare flyterigger som er kandidater for skraping, sier rigganalytiker Lars-Erik Nicolaisen i Rystad Energy. I tillegg til Polar Pioneer vil ifølge Nicolaisen seks borerigger på norsk sokkel bli 35 år gamle eller eldre i løpet av inneværende og neste år.

– Færre rigger vil bli etterspurt. Da er det mest sannsynlig at de eldste riggene skrapes først, sier analytikeren. Han legger til at det nå er syv rigger som ligger i kaldt opplag i Norge. I alt 30 borerigger befinner seg i norsk farvann.

Ser vi på riggsituasjonen i norsk og britisk del av Nordsjøen samlet, er det enda flere rigger som har høy alder. Ifølge Janne Kvernland, rigganalytiker i Nordea, er fem av flyteriggene i Nordsjøen over 40 år, 10 rigger er mer enn 30 år og to rigger mer enn 20 år gamle.

– Med flere rigger tilgjengelig i Nordsjøen enn det som etterspørres, er ikke Polar Pioneer den siste skrapekandidaten, ifølge Kvernland.

Hun sier videre at riggselskapene vurderer det ofte som for kostbart å ta i bruk rigger som har ligget lenge i kaldt opplag.

– Skraping kan bli skjebnen også for eldre rigger som snart må gjennomgå klassing, sier Kvernland.

Les også

Fra Alaska

Polar Pioneer ble bygget av Hitachi i Japan og sto ferdig i 1985. Den har bidratt til viktige funn og boret mange verdifulle brønner på norsk sokkel. Det var Polar Pioneer som fant Visund-feltet og som blant annet boret og kompletterte alle brønnene på Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Den halvt nedsenkbare boreriggen ble konstruert for bruk i arktiske strøk med ekstra høy og tykk stålkvalitet på strategiske steder. Riggen har innebygd boretårn og boredekk. Det samme er kjettingkasser og ankerhåndteringsutstyr.

I 2014/15, før Polar Pioneer skulle drive leteboring for Shell i Alaska, gjennomgikk den ei kraftig renovering og oppgradering i miliardklassen ved verftet Keppel Fels i Singapore. Men bare en brønn ble boret i Alaska før riggen returnerte til Norge og ble liggende i opplag hos Westcon i Ølensvåg.

 Lugarer og hele seksjonen hvor mannskapet kan oppholde seg, skal ha blitt totalrenovert før Alaska-oppdraget. Riggen fikk da nye mob- og livbåter, samt nye kraner.

Jobb til 700

Dersom det blir ombygging til lakseoppdrett, vil Viewpoint Seafarm fjerne boretårnet og alt boreutstyr fra riggen. Trusterne (dreibare propeller som benyttes til både navigering og fremdrift) skal fjernes fra hulrom i nederste del av skaftene på riggen. Hulrommene skal blendes. Men riggens kraner skal beholdes. Det samme gjelder forankringsutstyr, livbåter og mob-båter.

Ombyggingen av riggen vil ifølge Krogenes beløpe seg til nærmere 700 millioner kroner. Byggeperioden, som vil vare i ca. to år, vil gi arbeid til mellom 600 og 700 personer. De viktigste tiltakene blir forsterking av beina eller skroget til riggen. På beina skal det monteres skinner, i form av store h-bjelker, som oppdrettsmerdene eller burene skal festes til. De fire store burene, som alle er doble, skal kunne bevege seg oppover og nedover langs skinnene og kunne senkes under vann. Til skinnene skal det knyttes hiv-kompensatorer.

Dessuten skal burene, som plasseres på alle fire sider av riggen, hengsles slik at de kan vippes opp. Midt under riggen blir det et friareal i sjøen med mulighet for etablering av et behandlingssenter for fisken.

En modell av den ombygde riggen ble testet i basseng hos Marin i Nederland. Testene viste at konstruksjonen tåler minst 22 meter høye bølger. Det gikk blant annet fram av forsøkene at merdene eller burene som ligger i havet, festet på hver av de fire sidene til riggen, virker stabiliserende mot bølgebevegelser. 

Bølgehøyde: En modell av den ombygde riggen ble testet i basseng hos Marin i Nederland. Testene viste at konstruksjonen tåler minst 22 meter høye bølger. Foto: Viewpoint

 

Les også

Lakse-kompetanse

Med en andel på 20 prosent er det store oppdrettsselskapet Nova Sea inne på eiersiden i Viewpoint. Bak Nova Sea står blant andre laksegiganten Mowi (48 prosent). Fra disse selskapene vil Viewpoint Seafarm hente kompetanse.

Planen er at laksen skal oppholde seg i merden ved riggen i 10 måneder, fra den veier 800 gram til den blir slaktemoden og veier 5,5 kg. Laksefôr og ung laks ankommer riggen med spesialskip og laksen fraktes med brønnbåter til slakterier på land. Målet er å produsere 15.600 tonn laks årlig.

Fakta om Polar Pioneer:

Type rigg: Halvt nedsenkbar borerigg, konstruert for boring i subarktisk klima og ekstrem kulde. Tåler bølger opptil 33 meter. Sertifisert for boring på 500 meters vanndyp.

Driftsselskap: Først drevet av Wilrig, deretter av Polar Frontier Drilling, senere av Sonat og nå sist av Transocean.

Byggeår: 1985

Byggeverft: Hitachi Zosen, Ariake, Japan

Lugarplass: Til 114 personer

Boreoppdrag: Først kontrakt med Norsk Hydro og fant Visund-feltet i 1985. Sto for mesteparten av produksjonsboring og komplettering av oljebrønnene til Troll B. Kontrakt med Statoil 2004 - 2011. Boret og kompletterte da alle brønnene på Snøhvit-feltet. Fant første del av Johan Castberg-feltet i Barentshavet ved å finne olje i Skrugard-prospektet i 2011. Siste boreoppdrag var for Shell i Alaska i 2015.

Størrelse: Lengde: 122 meter, bredde: 89 meter.

Dyptgående: 22,2 meter under boring, 9,1 meter under transitt.

 

 

Fakta om Viewpoint Seafarm AS:

Type selskap: Vil drive lakseoppdrett til havs

Daglig leder: Kåre Olav Krogenes

Eiere: Foruten Krogenes og Kjartan Gilje er oppdrettskonsernet Nova Sea (20 prosent) og investeringselskapet Valloner (26,8 prosent) med Lars Helge Helvig i spissen, de største aksjonærene.

Les også

Kommentarer (7)

Kommentarer (7)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå