Ap og Sp stemte mot at Sotrasambandet skal bygges som OPS-prosjekt

Men Stortingsflertallet sikret OPS-utbygging av prosjektet, og godkjente en øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet på 17 milliarder kroner.

Saksordfører for rv 555 Sotraforbindelsen da den ble vedtatt i Stortinget, Kjersti Leirsien, Arbeiderpartiet.
Saksordfører for rv 555 Sotraforbindelsen da den ble vedtatt i Stortinget, Kjersti Leirsien, Arbeiderpartiet. Foto: Stortinget
30. mai 2018 - 12:12

Mens Stortinget ved behandlingen av prosjektet var skjønt enige om at tiden nå er moden for bedre vegforbindelse mellom Bergen og Sotra, ble debatten et ideologisk skille mellom regjeringspartiene og opposisjonen der mye  dreide seg om for eller mot OPS.

Saksordfører Kirsti Leirtrø (A) fremmet på vegne av Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet, forslag om at Sotrasambandet skal bygges som et ordinært veiprosjekt i regi av Statens vegvesen, men med tilstrekkelig finansiering slik at framdriften blir som forutsatt i proposisjonen. 

«Ikke så dårleg råd at vi må handle på avbetaling»

Ivar Odnes, Senterpartiet, Oppland <i>Foto:  PETER MYDSKE</i>
Ivar Odnes, Senterpartiet, Oppland Foto:  PETER MYDSKE

Og Ivar Odnes (Sp) fulgte opp: -Vi mener at man burde brukt en tradisjonell gjennomføringsmodell for dette prosjektet. Vi har ikkje så dårleg råd at vi må handle på avbetaling. Det blir hevdet at forslaget vårt kan forpurre og utsette prosjektet. Det mener vi det ikkje er grunnlag for.

– I forslaget vårt legger vi opp til den samme framdriften. Vi kan ikke se at dette gir praktiske hindringer, snarere tvert imot. Det vil truleg være enklere å gjennomføre en anbudskonkurranse om bare brubyggingen, og aktørene vil kunne være flere enn om mann skulle utlyse et prosjekt med forpliktinger til drift i flere år. 

Samferdselminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) sa at man i utgangspunktet ikke trenger å låne penger.

– Vi har mer enn nok kapital. Når vi allikevel har valgt bompengefinansiering på mange prosjekt, er det viktig at vi holder kostnadene lavest mulig. Men når det gjelder det å finansiere med OPS, bare minner jeg om at det som de private skal finansiere, skal nedbetales av staten nesten umiddelbart. Det betyr altså at en ikke har 20 år med renteutgifter på et privat lån. Det er kun i byggefasen en primært har dette lånet, sa statsråden.

Forsøk på snubletråder i sluttfasen

Høyres Jonny Finstad (H) sa seg lite fornøyd med at opposisjonen legger inn snubletråder i sluttfasen av prosjektet, og fryktet at dette kan  bety utsettelser og nye runder i gjennomføringen.

– Høyre vil vise til at tidligere gjennomførte OPS-prosjekter og etableringen av Nye veier har vist gode resultater. Prosjektene blir gjennomført raskere, og det er en stor fordel at kontraktsparten tar størsteparten av risikoen knyttet til utbyggingskostnader, tidspunkt for ferdigstilling, drift- og vedlikeholdskostnader samt kostnader til finansiering. Høyre mener at dette prosjektet organisert som OPS vil gi en stor og gunstig fordel, med tilhørende forutsigbarhet også for regionen og lokale myndigheter, og er svært tilfreds med at prosjektet Sotrasambandet nå blir gjennomført.

Tor André Johnsen, Fremskrittspartiet, Hedmark <i>Foto:  PETER MYDSKE</i>
Tor André Johnsen, Fremskrittspartiet, Hedmark Foto:  PETER MYDSKE

Helge Orten (H): -Vi får det beste ut av gjennomføringsstrategien som OPS er, nemlig at vi kan se investeringer og drift og vedlikehold i sammenheng. Noen kan gjerne prøve å lage det til et problem, men Nye Veier viser at å se sammenheng mellom investering, drift og vedlikehold faktisk er en god idé. En får økt innovasjon, en får gjort ting på smartere måter, og en får økt gjennomføringskraft i prosjektene. Det synes jeg er bra. Derfor er OPS en egnet gjennomføringsstrategi.

 «Ikke en eneste utredning eller rapport som dokumenterer»

Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø fulgte opp:

– Her var det mange skråsikre OPS-entusiaster, og flertallet viser til at tidligere gjennomførte OPS-prosjekter har vist gode resultater. Jeg har ikke funnet en eneste utredning eller rapport som dokumenterer gode resultater på OPS-veibygging. En rapport sier derimot at det ikke finnes noen gode evalueringer i Norge som gjør at man kan konkludere slik. Men det finnes erfaringer fra andre land, og det er dårlige erfaringer. Det er altså ingen klare konklusjoner på spørsmålet om hvorvidt det blir enklere vedlikehold, om det blir mer teknologisk innovasjon, eller om det generelt blir billigere med OPS. 

LES OGSÅ: EU-organ slakter bruk av OPS-prosjekter innen offentlig infrastruktur

Arne Nærva (Sv) var mest opptatt av at Sotrasambandet må få køfri kollektivtransport. For at det skal skje, mente SV at det må reguleres for gjennomgående kollektivtrasé fra oppstart av sambandet.

 Regjeringspartiene fikk flertall for sine forslag, og Stortinget gjorde følgende vedtak om rv 55 Sotraforbindelsen:

Vedtak 732

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet kan inngå ein OPS-kontrakt for prosjektet rv. 555 Sotrasambandet og gjennomføre arbeid knytt til prosjektet i regi av Statens vegvesen, men slik at dei samla statlege pliktene ikkje overskrid ei ramme på 10,5 mrd. kroner, innanfor ei øvre ramme for investeringar og drift av prosjektet på 17 mrd. kroner. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å prisjustere rammene i seinare år.

Vedtak 733

Stortinget samtykkjer i at bompengeselskapet får løyve til å ta opp lån og krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland. Vilkåra går fram av Prop. 41 S (2017–2018).

Vedtak 734

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsetje nærare reglar for finansieringsordninga.

Vedtak 735

Rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland blir gjennomført som OPS-prosjekt.

 Sagt under debatten:

Tor André Johnsen (FrP):  -Jeg er litt usikker på hva hastigheten blir, men jeg håper selvfølgelig at det blir 110 km/t

 

Tor André Johnsen (FrP): -Det som også er spesielt gledelig, er at vi ser at OPS-prosjekter gjennomføres billigere. I mitt hjemfylke, Hedmark, har vi erfaring med både Nye Veier på E6-utbyggingen og OPS på rv. 3/rv. 25.

 

Kirsti Leirstø (A): -Dette er et stort prosjekt for norsk anleggsbransje, men det er et lite prosjekt for kineserne. Vil samferdselsministeren ønske kinesiske veibyggere og kinesisk finansiering velkommen til Norge?

 

Tom-Christer Nilsen (H):  -Vi som sitter i denne sal, bør vel være forsiktige med å antyde at andre styringsmodeller enn offentlig styring kan føre til prisstigning på over 50 pst. Vi har vel opplevd noe av det i det siste.

 

Sverre Myrli (A)  -Selvfølgelig finnes det sikkert også fordeler ved den modellen som flertallet nå går inn for, men vi mener at det antakeligvis hadde gått raskere hvis vi hadde valgt den tradisjonelle modellen. Men det er en gledens dag. Nå må vi komme i gang. 

 

Ivar Odnres (Sp):  -Ein vel å skuva rekninga føre seg. Det finst døme på at dette ikkje støtt har gått bra, bl.a. har kontraktørar gått konkurs. 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.