ARKIVNYHETER

9,7 % økning i riksveginvesteringene

Bjørvikaprosjektet I Oslo er et av tre store prosjekter som kan få nytte av de foreslåtte økningene i investeringene til riksveger i 2012. Bildet viser Dronning Eufemias gate. Ill.: Statens vegvesen/ViaNova
Bjørvikaprosjektet I Oslo er et av tre store prosjekter som kan få nytte av de foreslåtte økningene i investeringene til riksveger i 2012. Bildet viser Dronning Eufemias gate. Ill.: Statens vegvesen/ViaNova
6. okt. 2011 - 11:16

I tillegg til riksvegbevilgningene går det 538 millioner kroner til rassikring av fylkeveger, 492 til kjøp av riksfergetjenester, 434 millioner til årlig godtgjøring for de tre gjennomførte OPS-prosjektene og 175 millioner til rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene.

I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet  går ca. 5,8 milliarder kroner i bompenger og annen ekstern finansiering til investeringstiltak innenfor Vegvesenets ansvarsområde.

- Dette er et historisk høyt samferdselsbudsjett som gir rom for sterk vekst i bevilgningene til veg. Dette vil gi oss bedre vegstandard. Åtte større prosjekter blir ferdige neste år. Ti større, nye prosjekter får startbevilgning til prosjektering og forberedende arbeid. Flere av disse får også anleggsstart, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Økningen i investeringer går særlig til tre store prosjekter som har egne budsjettposter: E 16 over Filefjell, E 6 vest for Alta og E 18 i Bjørvika i Oslo.Det blir anleggstart på disse prosjektene:Riksveg 3 Åsta bru med tilstøytande veg, Hedmark

E18 Sydhavna, Oslo

E134 Gvammen – Århus, Telemark

Riksveg 9 Krokå – Langeid, Aust-Agder

E134 Skjold – Solheim, Rogaland

E39 Svegatjørn – Rådal, Hordaland

E39 i Sogn og Fjordane

Riksveg 5 Loftesnesbrua i Sogn og Fjordane

E6 Oppdal sentrum, Sør-Trøndelag

E6 Vindalsliene – Korporals bru, Sør-TrøndelagRegjeringen vil vurdere bompengeproposisjoner i 2012 for blant annet disse større prosjektene:E6 Minnesund – Skaberud, Akershus og Hedmark

E6 Ringebu – Otta, delstrekningen Frya – Sjoa, Oppland

E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo, delstrekningen Fønhus – Bagn, Oppland

E39 Eiganestunnelen, Rogaland

Riksveg 13 Ryfast, Rogaland

E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal

E6 Vegpakke Helgeland, første etappe, Nordland

E6 Hålogalandsbrua, NordlandDisse større prosjektene vil bli åpnet for trafikk i 2012::E16 Nestunnelen, Buskerud

E18 Sky – Langangen, Vestfold og Telemark

Riksveg 510 Solasplitten, Rogaland

E39 Nyborgkrysset, Hordaland

E39 Torvund - Teigen, Sogn og Fjordane

E39 Kvivsvegen, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Riksveg 70 Brunneset – Øygarden, Møre og Romsdal

Riksveg 706 Dorthealyst – Stavne, Sør-Trøndelag.Til særskilte tiltak for trafikksikring langs det eksisterende vegnettet foreslår regjeringen å bevilge 747 millioner kroner. I tillegg er det lagt til grunn 30 millioner kroner i bompenger.

Midlene vil gå til tiltak for å hindra de alvorligste ulykkene som møteulykker, utforkjøringsulykker og påkjørsler av myke trafikanter. Sterkere midtmarkering og bygging av midtrekkeverk er blant tiltakene. Andre prioriterte tiltak er utbedring av sideterreng, vegbelysning og utbedring av kurver og kryss. En stor del av midlene vil bli brukt på tiltak som alt er igangsatt.

Til rassikring er det foreslått å bruke 1 075 millioner kroner. Det er 2,3 prosent mer enn i 2011. Beløpet blir delt helt likt på riks- og fylkesveger.

Til gang- og sykkelveger er det foreslått brukt 376,1 millioner kroner, fordelt på 301,6 i statlige midler og 75 millioner i ekstern finansiering, hovedsakelig bompenger. Det meste av pengene vil gå til å etablere sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettstader og til utbygging langs skoleveger.

212 millioner kroner skal gå til tiltak for kollektivtransporten og for universell utforming innenfor Vegvesenets ansvarsområde. 137 millioner kroner går til miljø- og servicetiltak langs vegnettet, mens 123 millioner går til prosjektet Nasjonale turistveger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.