400 millioner til rassikring i år

I år brukes cirka 400 millioner kroner på rassikring i Norge. I tillegg til de øremerkede 150 millionene, kommer et overheng på 90 millioner kroner fra i fjor, samt midler som Vegdirektoratet bruker til rassikring fra egen pott.

Leder Petter Løvik (H) i Stortingets samferdselskomité erkjenner at det er et stort og veldokumentert behov for å rassikre norske veier: - Det bør tas hensyn til rassikringstiltak ved tildeling av midler til fylkene. I tillegg er det viktig å drive forskning og utvikling for å finne bedre varslingssystemer, sier Løvik.

Komitélederen venter at rassikring tas opp i forbindelse med revideringen av nasjonalbudsjettet i mai. - Vi legger fylkesvise prioriteringer til grunn for tildeling. Statusrapporten vil gi et viktig oversiktsbilde og vise hvorvidt vi har greid å oppfylle intensjonene i handlingsplanen for rassikring.

Samferdselskomiteen skal i år besøke ni av landets fylker i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan. Også her er rassikring et sentralt element, forsikrer Løvik.

Hild Lamvik