202 meter lang bussbru er utlyst

202 meter lang bussbru er utlyst
Når denne brua står ferdig i november neste år, blir det mye lettere for bussene å krysse E 18. 10. august går anbudsfristen ut. Ill.: AnkoNova

Brua får 8 spenn. Bredden blir 12,7 meter. Det gir plass til to kjørefelt og en gang/sykkelbane. Kjørebanen blir forbeholdt busser. Brua inngår i en framtidig kollektivtrasé mellom fylkesveg 44 og Sola. Hensikten er å avlaste det allerede overbelastete vegnettet på Forus.

350 meter tilstøtende veger inngår i entreprisen. Langs disse blir det også gang/sykkelveg. I tillegg skal det etableres tilkoblinger til det øvrige gang/sykkevegnettet. Entreprisen omfatter også nye adkomstveger med en samlet lengde på 250 meter.

Vegvesenet har prosjektert bru i egenregi. Vegene er prosjektert av AnkoNova. Cowi og Multiconsult har også vært involvert i prosjekteringen.

Anlegget blir fullført i november neste år. E 18 blir holdt åpen i hele byggetiden, men det blir perioder med nedsatt hastighet.

Les mer om: