100 mill til Dolmsundbrua

100 mill til Dolmsundbrua

- Handsaminga av reguleringsplanen for dette fylkesvegprosjektet har vore svært spesiell. Miljøverndepartementet avslo først eit alternativ med høgbru over Dolmsundet. Om lag ti år seinare blei også alternativet med bru ved Vetlastraumen avslått, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.Ved handsaminga av reguleringsplanen for bygging av ny bru over Dolmsundet ved sida av eksisterande bru ved Vettstraumen og ny veg over Dolmøya sommaren 2009, blei det avdekt at eit hubropar hekka tett inntil den tilrådde traseen over Dolmøya. Tre ornitologiske foreiningar fremja derfor motsegn til planen, og Miljøverndepartementet tok over som klageinstans.- Sommaren 2010 blei det avklart at den regulerte traseen måtte fråfallast. Dermed stod ein att med den opphavlege løysinga med høgbru over Dolmsundet, noko som er ei vesentleg dyrare løysing. I mellomtida var riksvegen omgjort til fylkesveg. Staten har difor no eit ansvar for å bidra til ei løysing for bygging av ny bru over Dolmsundet, seier samferdselsministeren.I det statlege tilskottet på 100 millionar kroner er det rekna inn 20 millionar kroner som alt er gitt gjennom forvaltningsreforma og rammetilskott til fylkeskommunane.

Les mer om: