NETTARKIV

10.000 tonn støv årlig

Utslippet av slipestøv fra norske, mekaniske bedrifter er anslått til 10.000 tonn årlig. Tre av fire bedrifter oppfatter sliping som et problem.

– Smarte arbeidsopplegg og god støtte av maskiner i tunge arbeidsoppdrag vil være avgjørende for bedriftens produktivitet og konkurranseevne på arbeidsmarkedet, sier dr. ing. Trygve Thomessen i Sintef Teknologiledelse, avdeling produkt og produksjon.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) står stadig mer i fokus, ikke minst hos arbeidstakerorganisasjonene. Men utvikling av konsepter for bedre gjennomføring og tilrettelegging av arbeidet må skje via god analyse av konkrete forhold.

Verkstedhaller

Etter at et offshoreverft tok opp problemer knyttet til slipestøv, satte Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) høsten1998 i gang det egenfinansierte forprosjektet Slipestøv i verkstedhaller. Prosjektet var avgrenset og hadde som mål å etablere bedre oversikt over problemstillingen. Utgangspunktet var kildene for slipestøv. Studien så også på andre større belastningsfaktorer og skadeårsaker, særlig knyttet til håndholdt slipeutstyr. Et EU-direktiv om begrensninger i bruk av håndholdt slipeutstyr, utløst av faren for å få «hvite fingre» eller varige nerveskader, illustrerte nødvendigheten av å få noe gjort.

Av 60 innkomne svar på et spørreskjema, svarte 78,3 prosent av bedriftene at slipestøv er et betydelig problem, og at man må finne løsninger svært raskt. Tilsvarende for støy er 73 prosent. Omtrent 50 prosent mener at sliping er belastende for andre arbeidstakere: Den foregår nemlig i stor grad på ikke-tilrettelagte arbeidsplasser, der bruk av punktavsug alene ikke er godt nok.

HMS prioritert

Studien følges nå opp med prosjektet Arbeidsmiljøforbedring – sliping i verkstedindustrien, som ifølge Thomessen skal skaffe konkrete resultater: Det skal munne ut i tiltakspakker for ulike behov. Prosjektet startet i januar i fjor og går over to og et halvt år. NHOs arbeidsmiljøfond finansierer prosjektet, og Sintef har ansvaret for den operative gjennomføringen. TBL og deltakende bedrifter bidrar med egenandeler.

Thomessen er i gang med studier og tiltaksundersøkelser ved et offshoreverft og et jernstøperi. Han opplever et enormt behov for mekanisering og automatisering av industriens slipeoperasjoner. Studiene til nå viser at en innsats på dette området kan forbedre helse- og økonomiresultatene kraftig.

Selv om offshoreverftene nå har færre oppdrag, anses HMS ved sliping som så viktig at prosjektet gis særlig høy prioritet.

Fjerne belastning

Forprosjektet antydet at minst 3000 årsverk går til sliping innen verfts-, offshore- og støpeindustrien. Slipemateriell for ca. 60 millioner kroner omsettes årlig. Verfts-, offshore- og støpeindustrien står for vel halvparten. Deler av de 10.000 tonn med slipestøv som følger dette arbeidet, pustes inn og medfører helserisiko.

Forprosjektet identifiserte belastningsfaktorer man bør sette inn tiltak mot. De viktigste problemene ved siden av selve støvet er høyt støynivå, tunge og fysisk uheldige arbeidsstillinger, og til dels betydelige vibrasjoner på slipemaskinene

Mesteparten av slipingen gjennomføres manuelt. Derfor er det ikke overraskende at slipeoppgavene fører til helseskader og sykefravær, i tillegg til alvorlige rekrutteringsproblemer.

Les mer om: