SAMFERDSEL

Vegvesen-ingeniør eier AF-aksjer for 1,4 mill. Kontrollerer samtidig kvaliteten på tunnel AF bygger

Nå har Vegvesenet vurdert ingeniøren som inhabil.

En Vegvesen-ingeniør som eier aksjer for 1,4 millioner i AF Gruppen og 1,2 millioner i Veidekke, får ikke lenger følge opp kontrakter med disse.
En Vegvesen-ingeniør som eier aksjer for 1,4 millioner i AF Gruppen og 1,2 millioner i Veidekke, får ikke lenger følge opp kontrakter med disse. Bilde: Colourbox/AF Gruppen/Veidekke/Erlend Tangeraas Lygre
8. des. 2015 - 10:14

6. november avdekket Teknisk Ukeblad at 21 ansatte i Statens vegvesen eier aksjer for millioner hos etatens største leverandører.

Etter dette har Vegvesenet gjort flere habilitetsvurderinger av egne ansatte på grunn av aksjepostene.

– Vurderingene ble iverksatt etter den første henvendelsen fra dere, forteller HR- og administrasjonssjefen i den aktuelle regionen i Statens vegvesen.

Inhabil kontrollingeniør

Én av aksjeeierne er en kontrollingeniør som kontrollerte kvaliteten på AF Gruppens tunnelarbeid på et større veiprosjekt i Sør-Norge.

Mannen eier aksjer i AF Gruppen og Veidekke for henholdsvis 1,4 og 1,2 millioner kroner, uten at Statens vegvesen visste dette.

Vegvesenet vurderte nylig at mannen er inhabil til rollen som kontrollingeniør for kontrakter med AF Gruppen og Veidekke. Årsaken er aksjenes betydelige verdi.

En kollega som eier aksjer i AF Gruppen verdt 193.000 kroner ble vurdert som ikke inhabil.

– Vi tok en gjennomgang i organisasjonen og disse to sakene dukket opp i forbindelse med dette. Derfor tok vi en konkret habilitetsvurdering av disse, forteller HRA-sjefen til Teknisk Ukeblad.

FREMGANGSMÅTE

  • Vi har sammenstilt ansattopplysninger fra Statens vegvesen mot aksjonærregisteret som Skatteetaten nylig ga mediene innsyn i.
  • Aksjonærregisteret inneholder opplysninger som selskapene selv har rapportert inn per 31. desember 2014.
  • Dette er igjen sjekket opp mot oppdaterte aksjeeierbøker fra AF Gruppen og Veidekke ASA.
  • Vi har kun undersøkt aksjeposter i selskaper der Statens vegvesen er en betydelig kunde, og vi har kun sett på aksjeposter med en verdi på over 100.000 kroner, regnet ut fra snittkurs siste måned.
  • Aksjenes verdi er beregnet ut fra snittkurs den siste måneden, henholdsvis 100,6 kroner for Veidekke ASA og 119,5 kroner for AF Gruppen ASA.

Disse reglene gjelder

  • Statsansatte må følge habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6.
  • I tillegg må de følge de Etiske retningsliner for statstjenesten. Disse sier at «Statsansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet».
  • I tillegg gjelder Lov om offentlige anskaffelser.

«En privatsak»

Ingeniøren påpekte overfor Vegvesenet at han ikke har en ledende stilling eller avgjørelsesmyndighet hvor han alene kan påvirke utfallet i avgjørelser og innkjøp, slik at det vil gi ham noen form for økonomisk gevinst. Han mente også at antall aksjer var «en privatsak». De var kjøpt i tidligere arbeidsforhold.

Likevel vurderte Vegvesenets jurist ham som inhabil.

Juristen konkluderer med at «det å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelser som treffes overfor AF i kontraktsoppfølgingsfasen der han selv eier aksjer av betydelig verdi er egnet til å svekke tilliten til at tjenestemannen opptrer upartisk».

Trenger ikke selge

Statens vegvesen kan ikke pålegge kontrollingeniøren å selge aksjene, men kan ikke lenger kontrollere AF Gruppen eller Veidekkes arbeid så lenge han sitter med så store eierposter.

– Han kan ha samme type oppgaver, men da ikke mot disse entreprenørene hvor han har eierinteresser, forteller HRA-sjefen.

Kontrollingeniøren som er vurdert inhabil ønsker ikke å kommentere saken overfor Teknisk Ukeblad og viser til HR-sjefen.

– Særegent forhold

«Selv om det er svært mange aksjer i AF Gruppen Norge AS og Veidekke ASA, og det er mange aksjeeiere, må det likevel kunne fastslås at det er et særegent forhold at en av disse aksjeeierne forvalter en kontrakt med selskapet på vegne av det offentlige», skriver Vegvesenets jurist i vurderingen.

Juristen minner om at habilitetsreglene ikke bare omfatter det å treffe avgjørelsen, men også det å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse noen andre fatter.

«Man kan altså være inhabil selv om man ikke treffer en avgjørelse, for eksempel der man avgir en innstilling eller uttalelse til noen som senere skal fatte en avgjørelse, eller man fører kontroll i forkant med avgjørelser andre skal fatte», skriver Vegvesenets jurist.

Illustrasjon til sak om inhabil kontrollingeniør i Statens vegvesen.
21 Vegvesen-ansatte eier aksjer i selskaper der etaten er blant de viktigste kundene. 6 ansatte eier aksjer i AF Gruppen og 17 ansatte eier aksjer i Veidekke. Enkelte ansatte eier aksjer i begge selskapene, blant dem ingeniøren som nå er kjent inhabil. Colourbox/AF Gruppen/Veidekke/Erlend Tangeraas Lygre

– Sentral rolle

Kontrollingeniøren har ansvaret for teknisk kvalitetskontroll, for å se om kontrakten med entreprenøren blir oppfylt.

Vegvesenet skriver at mannens rolle i kontraktsoppfølgingen med AF Gruppen er sentral fordi han sammen med de andre kontrollingeniørene på tunnel, kontrollerer AF Gruppens tekniske kvalitet.

Samtidig understreker de at ingeniørens fullmakter er begrenset siden han ikke attesterer fakturaer eller er den som avklarer hvordan eller hvorvidt arbeid skal honoreres. De presiserer også at kontrollingeniørene heller ikke har deltatt på evalueringen av tilbudene som kom inn i anbudskonkurransen.

«Betydelig sum»

Vegvesenet nevner flere hypotetiske eksempler på hvordan stillingen som kontrollingeniør kan utnyttes til egen vinning, «gjennom eksempelvis å godkjenne feil mengder i målebrevene fra AF Gruppen, godkjenne for dårlig dokumentasjon fra endringsarbeid». Men en rekke interne rutiner og kontrollordninger som minimerer eller eliminerer risikoen for dette, vurderer de.

Samtidig understreker også at det er en lang vei mellom Statens vegvesens kontraktsoppfølging og utviklingen i aksjekursen til en entreprenør.

«Det vil være å trekke det svært langt å si at det er en direkte sammenheng mellom kontrollingeniørens handlinger i utførelsen av sine arbeidsoppgaver og det respektive aksjeselskapets aksjekurs», skriver juristen.

Likevel konkluderer de med at mannen er inhabil, blant annet fordi eierpostene sannsynligvis vil bli betraktet som en «betydelig sum blant publikum». De peker også på at han i fjor fikk 57.000 kroner og 44.000 kroner i utbytte fra henholdsvis AF Gruppen og Veidekke.

Kollega var ikke inhabil

En kollega med en langt mindre aksjepost i AF Gruppen ble vurdert som ikke inhabil. Aksjene er verdt 193.000 kroner.

«Selv om (...) bidrar til å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelser som treffes overfor AF i kontraktsoppfølgingsfasen, så er (...) aksjepost i AF av så vidt beskjedent omfang at den samlede helhetsvurderingen tilsier at tilliten til at tjenestemannen opptrer upartisk ikke er svekket», heter det i habilitetsvurderingen av ham.

Opplysningene i saken kommer frem i flere dokumenter som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

– Beholde troverdighet

HR-sjefen forteller at har tett dialog med Vegdirektoratet om hvordan de skal håndtere liknende saker i fremtiden. De vurderer blant annet å spørre mer spesifikt om eierinteresser eller aksjeposter i entreprenør- og konsulentselskaper under jobbintervjuer.

Vi tar dette på høyeste alvor, fordi vi er opptatt av å beholde den troverdigheten som vi har og som vi fortsatt er avhengig av å ha i fremtiden som en stor offentlig etat, sier HRA-sjefen.

Teknisk Ukeblad har korrigert enkelte opplysninger i saken etter at Statens vegvesen har påpekt at enkelte opplysninger i etatens egen habilitetsvurdering er upresise. Kontrollingeniøren som er kjent inhabil for kontrakter med AF Gruppen og Veidekke er ferdig med arbeidet på den aktuelle tunnelen. Vedkommende jobber nå opp mot en annen entreprenør.

Teknisk Ukeblad har valgt å ikke skrive hvilken region i Statens vegvesen kontrollingeniøren jobber i, for ikke å bidra til å identifisere vedkommende. Derfor er også HR-sjefen i regionen anonymisert.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.